Boie krovstvo prichdza

 (Autor: Peter Lazor)
Autor:Ondrej vanara
Pridan: 2014-10-13 10:32:12
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Ke sa poksime porovnva pozitvne anegatvne sksenosti vCirkvi, potom sa me sta, e vyhrva prevaha nespokojnosti asklamania oproti skutonostiam, ktor ns naozaj robia astnmi. Koko ztoho, o tu udia zasiali, skutone prina ovocie. Je toTO, o chcel Jei akvli omu priiel? Jei nechce slep vieru. Aby presvedil ud, nepouva teologick pojmy, ale pripomna udalosti zo ivota. Tie ukazuj, ak zkony platia vBoom krovstve. Podobenstvo orozsievaovi bolo vzat zo sksenost ronkov. Hovor oprchode Boieho krovstva. Prichdza tak, e sa rozsieva semeno slova. To slovo potrebuje ohlasovatea rozsievaa. To je loha tch, ktorch Jei povolal aposiela rozsieva. Vdejinch Cirkvi vidme - i ide omesto alebo dedinu - mnostvo kazov, ktor sa vystriedali pri Kristovom slove aono prinieslo aprina rodu. Tak je to aj uns. Markuovce vRoku kazov dostali novch kazov. Nov farr a nov kapln. Nov veci, zmeny, zvykanie si... Je to urit znamenie. Pre ma je to mil vtom, e po siedmich kaplnskych rokoch a ke sa dovam kristovch rokov, je mi zveren farnos sv. Michala v Markuovciach. Je tu urit paralela so sv. Michalom, lebo moje prv psobisko ako kaplna bola farnos sv. Michala vLiesku. lovek asne, ako ns Boh vedie ivotom. Stretvame mnostvo ud, mnostvo prbehov, nechvame sa poui, napame sa spomienkami astvame sa ohlasovatemi. Mlo veriacich sa stretne iba sjednm kazom. Ak ich poznme viac, nevyhneme sa tomu, aby sme ich nehodnotili. Na jednom sa nm pi tl kzn, in m vzah kdeom, kmldei, kstarm, in vie zorganizova opravu kostola i fary. Tak ako vidme pozitva, vidme ichyby. A pri tch sa dokeme pozastavi astejie. Ak rob chybu jeden, ktovie, i tak nerobia vetci. Je naozaj ak sprvne hodnoti. Cieom Roku kazov je pomc nm vetkm. Vprvom rade kazom, aby boli skutonmi kazmi Jeia aak nimi s, aby vydrali do konca. M nm pomc modli sa za kazov, namiesto ich hodnotenia, porovnvania alebo kritizovania. Podobenstvo orozsievaovi hovor: Boie krovstvo nenastane a na konci dejn, ale prichdza u vrozsievan aobjavuje sa tu aj so vetkmi akosami. Ale preto, e je Bom dielom, bude skutone prina bohat rodu.
Ondrej vanara, sprvca farnostilunettes de soleil ray ban pas cher louis vuitton outlet cce-horses.fr louis vuitton sito ufficiale longchamp pas cher air max pas cher