Vstal

Vstal (Autor: archv redakcie)
Autor:sr. M. Anetta, SDR
Pridan: 2007-04-06 17:49:04
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Vstal z mtvych. Niet ho tu. Ha, miesto, kde ho uloili /porov. Mk 16,6/

Przdny hrob. Miesto, ktor otriaslo vedomm celho sveta, pretoe sa stalo dkazom, e ktosi mal pravdu Ktosi. Ten, o priiel medzi vlastnch a vlastn ho neprijali. Obetoval cel svoj ivot, aby uom ukzal skuton astie, pravdu a lsku. Udalosti nedenho rna a przdny hrob s tichm vkrikom Boej lsky k loveku.
Mono ns tu napadne otzka, kto je to vlastne lovek, ke kvli nemu sm Boh prichdza na svet, aby pre neho obetoval svoj ivot a ponkol mu spsu.
Modern veda skma loveka a podva mnostvo rznych definci. Sna sa odhali vetky jeho schopnosti, nadanie, ale i tajomstv, i sn nedostatky. A predsa hdanka s nzvom o je to lovek? akoby pre u stle ostvala hdankou, hoci si to mono niektor ani neuvedomuj.
lovek... Trochu ivej hmoty a pr milinov buniek... Dve oi, dve ui, sta, ruky a nohy... Ni zvltne. Niekedy mono trochu smiene. A predsa... je tu nieo, o prekvapuje, ba priam zara... Ten asn mozgov potencil a t schopnos myslie... A je tu ete jedna schopnos - najmocnejia a najcennejia - ktor loveka u plne zahauje rchom tajomstva. Schopnos milova...
Ak je lovek, zle od toho, ak lsku v sebe skrva. Me milova iba seba a me milova druhch...
lovek v prvotnom Boom plne bol stvoren z lsky a pre lsku, aby miloval. Sebectvo tu nikdy nemalo svoje miesto. Vetko zamotal prv hriech, ke pcha stvorenia urazila Stvoritea. Dobro sa zrazu stalo akm a astie budovan bez Boha dohnalo k bratovrade.
Ha, kam to a lovek dotiahne bez Boha!
Nie spravodlivos, ale milosrdenstvo ns zachrnilo. Boh tak miloval svet, e poslal svojho jedinho Syna, aby nm na kri zskal straten milos a urobil z ns dediov svojho venho krovstva.
Z milosti Boej sme tm, m sme... Pre milos vykpenia sa volme Bomi demi. i vak nimi aj sme, to u zle iba na ns. Boh u nemohol urobi viac pre loveka. Ve nm dal vetko, o mohol da. Sme povolan, aby sme krali v Kristovch apajach, ktor za ns trpel a dal nm prklad. On sa hriechu nedopustil a v jeho stach nebolo lesti. Ke mu zloreili, on nezloreil, ke trpel, nevyhral sa, ale odovzdal sa tomu, ktor sdi spravodlivo. Nae hriechy on sm vzal na svoje telo a spolu s nimi sa nechal pribi na kr, aby sme my odumreli hriechom a ili v spravodlivosti. Jeho rany ns uzdravili. /porov. 1 Pt 2, 21-25/
Bldili sme, ale teraz mme pripraven miesto. Zmtvychvstal Kristus ns vol. Rozhodn sa musme sami. Jei stoj pri dverch, klope a ak nau odpove.
Vetko zle od toho, ak lsku nosme v sebe... Tie dve oi mu toti vidie len seba alebo aj druhch... ui mu by zatvoren pre inch, alebo vdy pripraven vypou prosbu alebo boles... sta preklnajce alebo sta smevu. Ruky, ktor zhaj pre seba a ruky tvoriace a rozdvajce... Nohy krajce po cestch osobnho zujmu a nohy beiace na pomoc...
Meme milova iba seba a meme milova druhch.Ale zrieknu sa seba znamen dovoli Bohu odvali kame z nho srdca, aby v om uskutonil zzrak Zmtvychvstania.
Nech vetkm, s ktormi sa stretneme, hor srdce a nech v ns, aj bez slov a presviedania, spoznaj vzkriesenho Pna.