Druhá synoda Spišskej diecézy

 (Autor: archív redakcie)
Autor:Cyril Hamráček
Pridané: 2008-07-06 22:21:48
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Druhé plenárne zhromaždenie Synody sa uskutočnilo v dňoch 13. a 14. júna 2008 v priestoroch Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka. Súčasťou programu zhromaždenia Synody boli aj sväté omše v Katedrále sv. Martina.  Konali sa v piatok o 17:00 hodine a v sobotu o 9:00 hodine. Každé rokovanie začína modlitbou Synody.

Piatkové rokovanie pokračovalo návrhmi na doplnenie Synodálneho poriadku. Návrh na doplnenie podal aj náš pán farár prof. ThDr. Ján Duda, PhD. Týkal sa hlasovania, aby diecézny biskup nehlasoval s členmi predsedníctva, ale aby bol nad predsedníctvom. Tento návrh zhromaždenie schválilo.
Relátor Anton Tyrol predstavil Instrumentum Laboris, 1. téma: Tvár, život a spásne služby Spišskej partikulárnej cirkvi. V tomto materiáli boli zapracované príspevky z farských a dekanátskych rozpráv. K tomuto materiálu sa viedla rozprava, v ktorej členovia Synody predkladali príspevky na doplnenie a zmeny v predloženom materiáli. Príspevky zmien v texte sa týkali konkrétnych návrhov.
Niektoré spomeniem:
• farské pastoračné rady majú byť v každej farnosti
• zapracovať len návrhy, ktoré dokážeme v praxi realizovať
• do realizácie zapojiť laikov ochotných pracovať v prospech cirkvi
• je potrebné, aby si farnosti navzájom vypomáhali aj finančne
• cirkev chce osloviť všetkých ľudí, aj neveriacich
• vypracovať štatút farnosti, dekanátu diecéznej kúrie
• uskutočňovať pastoračné návštevy biskupa vo farnosti
• vykonávať vizitácie vo farnosti a dekanáte
• rozdeliť veľké farnosti v mestách na menšie, aby boli farári bližšie k veriacim - predložil náš pán farár prof. ThDr. Ján Duda, PhD.
Rozprava prebiehala k jednotlivým návrhom, na ich zmenu, doplnenie alebo neprijatie. Všetky návrhy boli zaznamenané a spracované pre hlasovanie o ich prijatí. V prestávkach rokovania prebiehala diskusia medzi členmi Synody k jednotlivým návrhom, predkladali sa doplňujúce a vysvetľujúce názory,ale uskutočnili sa aj osobné stretnutia a rozhovory.
Po ukončení rozpravy k 1. téme relátor František Trstenský predstavil Instrumentum Laboris, 2. téma: Posväcovanie života. Rozprava prebiehala tým istým spôsobom, ako k 1. téme. Z predložených príspevkov spomeniem niektoré:
• mimoriadni rozdávatelia sviatosti nech roznášajú v nedeľu sviatosť chorým
• kňazi nech spovedajú pol hodiny pred každou svätou omšou
• najvhodnejší vek pre sviatosť birmovania
• potreba obnovy kresťanského života
• dôležitosť a poslanie manželstva
• manželstvo je sviatosť tak ako kňazstvo a ďalšie sviatosti.
Piatkové rokovanie bolo ukončené o 17:00 hodine svätou omšou. Program zasadnutia pokračoval v sobotu o 7:30 hodine dokončením rozpravy k 2. téme. O 9:00 hodine sa členovia Synody zúčastnili na svätej omši spoločne s absolventmi fakulty, ich rodinnými príslušníkmi a predstaviteľmi fakulty.
V ďalšom programe zasadnutia relátor Alojz Kostelanský predstavil Instrumentum Laboris, 3. téma: Katechéza a formácia povolaní. Táto téma nás zaviedla viac do súčasnej činnosti v cirkevných inštitúciách a predkladala nám návrhy kto, kedy a čo má robiť. Rozprava prebiehala už spomínaným spôsobom. Ponúkam niektoré príspevky:
• založiť pastoračné centrá pri cirkevných vysokých školách
• uskutočňovať profesionálne pastoračné stretnutia – lekári – profesori – rehoľníci a podobne
• rozšíriť kontakt rehoľníkov s veriacimi, hlavne s mládežou
• prehĺbiť katechézu v rodine
• dbať na kvalitu katechétov a učiteľov v cirkevných školách
• je potrebné využívať médiá – rádio Lumen – diecézne vysielanie, internet- diecézna stránka doplňovaná farnosťou
• spoločná modlitba a vzájomne poznanie odkryje dobro v človekovi
• bojovať o zachovanie počtu hodín náboženstva v školách
• pastoračné centrá sú výsostne cirkevné inštitúcie, preto ich štatút musí byť zosúladený s cirkevnými predpismi – predložil náš pán farár Prof. ThDr. Ján Duda, PhD.
Rokovanie pokračovalo hlasovaním k jednotlivým návrhom. Všetky prijaté návrhy budú po odporúčaní diecézneho biskupa Mons. Františka Tondru zapracované do konečného znenia dokumentu.  
Rokovanie synody je plne slobodné, demokratické, ale spojené s konkrétnou  zodpovednosťou diecézneho biskupa. To je rozdiel oproti hlasovaniu a voľbách v politike, kde všetci sa môžeme slobodne demokraticky rozhodnúť, ale aj všetci spoločne nesieme zodpovednosť – nikto konkrétny.

Z môjho pohľadu je dobré, že sa o činnosti cirkvi diskutuje. Poukazuje sa na dobrú alebo nepostačujúcu činnosť cirkvi a predkladajú sa návrhy na jej skvalitnenie a hlavne prispôsobenie podmienkam súčasnej doby. Je dobré, že to všetko sa koná v duchu viery a poznania existencie Boha. Poznanie existencie Boha je pre človeka dobro, preto je poslaním cirkvi ukazovať cestu k tomuto dobru, pre dobro človeka, pre jeho plnohodnotný život, vieru a nádej vo večný život. K tomuto je potrebná cirkev, k tomu sú potrebné sviatosti a naše spoločné modlitby a v tom vidím aj zmysel Synody. Pre tieto hodnoty sa členovia Synody obetujú a žiadajú aj vás o modlitby za úspešný priebeh Synody.