„Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás...“ (Jn 15,16)

Autor:Róbert Neupauer
Pridané: 2014-10-13 10:07:03
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Ježiš sa nachádza so svojimi učeníkmi vo večeradle. Na mieste ustanovenia dvoch sviatostí: sviatosti kňazstva a sviatosti Eucharistie. Tam, pri poslednej večeri, im hovorí tieto slová. Sú to slová vyjadrujúce veľkosť a podstatu kňazského povolania. Kto je to kňaz? Ľudia či médiá by nám dnes dali iste rozličné odpovede a ponúkli by nám rozličné pohľady. Odpoveď na túto otázku nám zvlášť v týchto dňoch dáva nie človek, ale sám Boh. Dni veľkonočného Trojdnia, predovšetkým však Zelený štvrtok nás vedie do podstaty, krásy a vznešenosti kňazského povolania. Pravdou je, že nikdy nepochopíme tajomstvo tohto veľkého daru, ktorý dal Boh celému svetu. Ján Mária Vianney raz povedal: „Kňaz je niečo tak nesmierne, že ak by to on sám dokázal pochopiť, zomrel by od toho.“ A Ján Pavol II. vo svojej knihe Dar a tajomstvo o kňazstve píše: „Ľudské slová nie sú schopné uniesť ťarchu tajomstva, ktoré kňazstvo v sebe obsahuje.“ Napriek tomu sa aspoň trošku pokúsme nahliadnuť do tohto tajomstva, do tajomstva kňazstva. Ježiš túto sviatosť ustanovil spolu sviatosťou svojho Tela a Krvi. Tam, vo večeradle, nad svojím telom a krvou, ktoré boli v spôsoboch chleba a vína, povedal apoštolom: „Toto robte na moju pamiatku.“ Eucharistia je sviatosťou lásky, pretože je obetou kríža, kde sa nám najviac zjavila Božia láska. Ak je Eucharistia sviatosťou lásky, tak kňaz, ktorý bol ustanovený spolu s ňou, je služobník, vysluhovateľ, sprostredkovateľ tejto lásky. Je to láska Boha idúca až do krajnosti, až po obetovanie svojho tela a vyliatie svojej krvi za spásu celého sveta. Kňaz túto obetu denne sprítomňuje na oltári. Žije z Eucharistie a pre Eucharistiu. Niet preto väčšej činnosti ako slávenie svätej omše, ktorú môže vykonávať kňaz. Preto niet divu, že sám Boh si vyberá správcu tohto najväčšieho daru, ktorým je obetovaný Kristus v spôsoboch chleba a vína. Áno, je to Boh, ktorý povoláva do kňazstva a je to človek, muž, ktorý slobodne odpovedá na toto Božie povolanie. Kým povolanie lekára, automechanika, letca... si vyberá sám človek, povolanie byť kňazom dáva Boh. Kedy ho dáva? Prorokovi Jeremiášovi v Starom zákone povedal: „Skôr, než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa, skôr než si vyšiel z lona, zasvätil som ťa, za proroka pre pohanov som ťa ustanovil“ (Jer 1,5). Tu stojíme na prahu veľkého tajomstva povolania, no zároveň z týchto slov môžeme vidieť, že nie človek si dal toto povolanie. Boh si vyvolil konkrétneho muža od večnosti. Človek len spoznal, na základe rozličných okolností, že si ho Boh vyvolil, a preto sa rozhodol na toto Božie povolanie odpovedať svojím áno.  A tak by sme mohli povedať, že kňazské povolanie je vlastne vyvolenie. „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás“ (Jn 15,16). Boh si nás kňazov vyvolil, aby sme išli v Jeho mene do tohto sveta a svojím životom poukazovali na Neho, aby sme sprostredkovali Jeho lásku, ktorú má ku každému človeku, bez rozdielu. Veľmi pekne raz napísal ešte ako kardinál terajší Sv. Otec: „Kňaz neplní svoje poslanie preto, že má na to vrodené predpoklady, alebo že mu to spôsobuje radosť alebo prináša zisk. Naopak – kto prijíma sviatosť, je poslaný, aby dával to, čo sám zo seba dať nemôže; aby konal v osobe niekoho iného a aby bol jeho živým nástrojom. Preto nijaký človek nemôže seba samého vyhlásiť za kňaza. Ani nijaké spoločenstvo nemôže niekoho z vlastnej vôle určiť na takú službu. Kňazstvo možno prijať iba cez sviatosť, ktorá patrí Bohu. Poslanie možno prijať iba od toho, kto posiela, od Krista v jeho sviatosti, v ktorej sa človek stáva pre svet Kristovým hlasom a jeho rukou.“ Áno toto je kňaz. Je hlasom Krista, keď hovorí v jeho mene. Je hlasom Krista, keď potešuje tak, ako Kristus potešoval, keď vyučuje tak, ako Kristus vyučoval, keď napomína tak, ako Kristus napomínal. Je hlasom Krista, keď volá k Bohu tak, ako Kristus volal a modlil sa k Bohu. A čo ruky? Ruky kňaza sú rukami Krista, keď žehnajú tak ako on. Jeho ruky sú rukami Krista, keď pomáhajú tak ako Kristus. Jeho ruky sú rukami Krista, ktoré z prachu dvíhajú hriešnika tak ako Kristus. Jeho ruky sú rukami Krista, keď podobne ako on nesú svoj kríž, ale aj kríže svojich bratov a sestier. A nakoniec jeho ruky majú byť aj pribitými rukami tak  ako Kristove ruky, aby objali Božou, otcovskou láskou jemu zverené duše, aby objali tento svet. Kňaz je druhý Kristus. Ó, aké veľké a nepochopiteľné tajomstvo!
„Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho“ (Ž 110,4).
Rozdiel medzi kňazským povolaním a ktorýmkoľvek iným povolaním je, že človek ho prijíma raz a navždy – na celú večnosť. Sviatosť kňazstva vtláča mužovi pri vysviacke nezmazateľný znak, podobne ako vtláča nezmazateľný znak  sviatosť krstu či sviatosť birmovania. Preto je možné prijať sviatosť krstu, sviatosť birmovania alebo sviatosť kňazstva len raz platne vo svojom živote. Môže človek vystúpiť z Cirkvi, ale tým neprestáva byť Božím dieťaťom, ktorým sa stal pri krste. Človek nemusí praktizovať svoju kresťanskú vieru, ale neprestáva byť pobirmovaným, ak už raz prijal sviatosť birmovania. Podobne je to aj so sviatosťou kňazstva. Kňaz môže zanechať svoje kňazské poslanie, môže odísť z kňazstva, môže sa spreneveriť a zneužiť nezaslúžený dar, ktorý dostal od Boha, ale tým neprestáva byť kňaz. Dar kňazstva - to je poklad, ktorý má človek, kňaz v hlinenej nádobe (porov. 2 Kor 4,7). Preto je potrebné tento poklad ako každý iný poklad chrániť, aby si ho človek priniesol neporušený do večného života. Svätý Ján Mária Vianney hovoril: „Kňaz je láskou Ježišovho Srdca.“ Láska Ježišovho Srdca je láskou večnou, bezvýhradnou, a preto, ak si má kňaz uchrániť, ale nielen nike kobe 8 pas cher scarpe nike louis vuitton pas cher nike pas cher nike air max pas cher louis vuitton sito ufficiale uchrániť, ale aj zveľaďovať svoje kňazské povolanie, musí neustále v sebe obnovovať a nanovo objavovať túto nekonečnú Božiu lásku – lásku Ježišovho srdca.
Srdce Ježišovo, sprav srdce moje, podľa Srdca Tvojho!