Tridentská svätá omša

Tridentský latinský misál (Autor: Peter Lazor)
Autor:Ján Duda
Pridané: 2007-09-19 10:24:08
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

V nedeľu a niektorí chodíme aj vo všedný deň na svätú omšu. Obrady sv. omše sú nám už dôverne známe natoľko, že ich vieme skoro naspamäť. Najmladšia generácia
možno už ani nevie, že obrady tejto sv. omše zaviedol Svätý Otec Pavol VI. Apoštolskou konštitúciou Missale Romanum
z 3. apríla 1969. V roku 1970 bola publikovaná oficiálna verzia Omšovej knihy nazývanej aj Misál (od latinského slova missa, čo znamená omša a missale bola kniha, podľa ktorej sa slúži sv. omša. Prívlastok (Missale) Romanum má preto, že ide o spôsob slávenia sv. omše, aký sa slúžil v Ríme; tento spôsob slávenia, tzv. rímsky rítus, je zaužívaný aj v Rímskokatolíckej
cirkvi na Slovensku). Gréckokatolícka cirkev na Slovensku je Katolíckou cirkvou nie rímskeho, ale byzantského rítu. Reforma liturgických kníh bola požiadavkou Druhého vatikánskeho
koncilu, ktorý sa konal v rokoch 1962-65. Misál a iné liturgické knihy boli z latinského originálu (tzv. editio typica) prekladané postupne do jazykov jednotlivých národov. A tak došlo aj k tomu,
že v súčasnosti sa sv. omše v našich kostoloch slávia v slovenčine.

Nariadenie Benedikta XVI.
Avšak súčasný Svätý Otec Benedikt XVI. vydal 7. júla 2007 Apoštolský list Summorum Pontificum, v ktorom
umožňuje sláviť sv. omšu podľa predpisov Misála pápeža Pia V., ktorý bol naposledy reformovaný pápežom Jánom XXIII. v roku 1962. Tento spôsob slávenia je známy tiež pod názvom Tridentská sv. omša a Omšová kniha, podľa ktorej sa takáto sv. omša slávi, Misál Pia V. alebo jednoducho Tridentský misál. Sláviť tridentskú sv. omšu je možné iba v latinčine, okrem bohoslužby slova (čítania a kázeň), ktoré môžu byť v slovenčine. Nariadenie
Benedikta XVI. nadobudne účinnosť
na sviatok Povýšenia sv. Kríža (14. septembra 2007).

Obsah nariadenia
Pápež Benedikt XVI. ponecháva v platnosti a účinnosti Misál Pavla VI., ako aj možnosť slávenia celej sv. omše tak, ako doteraz (teda aj v slovenčine). Zároveň však dovolil, že ak spoločenstvo veriacich prejaví vôľu a predloží ju farárovi, že si želá slávenie Tridentskej sv. omše, farár má spoločenstvu veriacich vyhovieť a sláviť
sv. omšu podľa Misála z roku 1962. Musí ju sláviť v latinskom jazyku, ako som to už spomenul vyššie. Tridentská sv. omša trvá dlhšie, používa
čiastočne
iné liturgické oblečenie kňaza a značnú časť obradov vykonáva kňaz obrátený tvárou k hlavnému oltáru (teda chrbtom k ľudu). Aby nevznikli nedorozumenia, že jedna skupina veriacich
farnosti chce taký a iná skupina zase iný obrad sv. omše, rozhodnutie prináleží farárovi, ktorý má rozhodnúť rozumne.

Prečo?
Dôvody, ktoré viedli Benedikta XVI. k takémuto rozhodnutiu vysvetlil on sám v liste adresovanom biskupom, ktorý vydal taktiež 7. júla tohto roku. Preklad tohto listu je publikovaný v mojom preklade v časopise Cirkevného
súdu Spišskej diecézy (Tribunál 2/2007, str. 3-5). Kto by chcel podrobnejšie
vysvetlenie, môže si prečítať tento list. Obmedzím sa tu iba na konštatovanie, že existuje Bratstvo sv. Pia X., ktoré založil francúzsky arcibiskup (dnes už zosnulý) Marcel Lefevbre. Toto Bratstvo, ktoré slúži tradičnú tridentskú sv. omšu, v súčasnosti
počíta približne pol milióna veriacich (4 biskupov, 460 kňazov
a 160 seminaristov) v Švajčiarsku, Francúzsku, Nemecku, Rakúsku, Poľsku,
USA, Austrálii, Argentíne. Okrem tohto Bratstva existujú aj iné skupiny veriacich, ktorí slávia tridentskú sv. omšu (napr. Bratstvo sv. Petra existujúce
v Nemecku, Rakúsku a iných krajinách). Aj na Slovensku existujú niektoré skupiny katolíkov, ktoré inklinujú
k sláveniu tridentskej sv. omše. Toto je prvý dôvod, pre ktorý pápež povolil tridentský rímsky rítus jej slávenia.
Ďalším dôvodom je skutočnosť, že niektorí katolíci považujú súčasné slávenie sv. omše za málo posvätné, že sa tu niekedy umožňuje určitá väčšia voľnosť a slabšia disciplína, než pri tridentskej omši. Niektorí veriaci považujú
za málo posvätné isté spevy, iní vstupy laikov v rámci sv. omše, ďalší možnosť prístupu v oblečení laikov, niekde sú to spevy s gitarou, inde dokonca aj tance (v Afrike) a ďalšie kreatívne vstupy do liturgie sv. omše. V tridentskej sv. omši takéto niečo nie je možné a pretože ich kreativita v rámci sv. omše vnútorne uráža a považujú
ju za nedôstojnú, želajú si sláviť sv. omšu podľa Misála z roku 1962. Benedikt XVI. ich cítenie rešpektoval a umožňuje im realizovať slávenie sv. omše v súlade s ich zmýšľaním a omšovými
predpismi spred roku 1970.