"Ruženec s pátrom Piom"

Modlitbové skupiny

p.Pio (Autor:  )
Autor:Ján Duda
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Ešte dlhá cesta k blahorečeniu očakávala stigmatizovaného pátra Pia zo San Giovanni Rotondo. Avšak už po jeho smrti sa začali objavovať malé modlitbové skupiny, na základe ktorých uzrela svetlo sveta duchovná knižočka „Ruženec s pátrom Piom“ (Il Rosario con Padre Pio).

Napísal ju kňaz Guglielmo Alimonti, ustanovený koordinátor modlitbových skupín v Taliansku a knižočka dosiahla mimoriadny úspech. Od roku 1987 do roku 2001 dosiahla päť opakovaných vydaní (vyšla v roku 1987, potom ihneď o rok neskôr bolo druhé vydanie, tretie vydanie bolo v roku 1990, štvrté v roku 1996 a piate v roku 2001).

Knižočka má jednoduchý obsah. Prináša jednotlivé tajomstvá sv. ruženca, potom nasleduje krátky vybraný text z evanjelia, po ktorom nasleduje krátky text úvahy z listov alebo písomných materiálov pátra Pia (str. 8-37). V druhej časti knižočka vysvetľuje ako sa máme modliť ruženec: prežehnať sa, povedať tajomstvo, potom biblický text a úvahu pátra Pia a napokon Otčenáš a 10x Zdravas Mária, Sláva Otcu a Ó, Ježišu. Po ukončení piatich desiatkov sv. ruženca sa modlíme modlitbu Salve Regina (Zdravas Kráľovna), litánie loretánske a nasledovnú záverečnú modlitbu: „Bože, Tvoj jednorodený Syn nám svojim životom, smrťou a zmŕtvychvstaním získal dobro večného života; daj, aby sme my, ktorí si ctíme tajomstvá sv. ruženca, napodobňovali to, čo vyjadrujú a obdržali to, čo prisľubujú. Skrze Krista nášho Pána. Amen.“

Na obálke zadnej strany je fotografia pátra Pia a pod ňou text tohto znenia: „Len sa usilujme aj my tak, ako mnohé vyvolené duše, mať pred svojim zrakom túto požehnanú Matku; treba kráčať vždy za ňou a spolu s ňou, lebo k životu nevedie iná cesta iba tá, po ktorej kráčala naša Matka“.

Niet pochyb, že tieto modlitbové skupiny prispeli k úspešnému procesu blahorečenia pátra Pia a priniesli pre mnohých, premnohých členov modlitbových skupín veľa duchovných darov a milostí od Pána Boha skrze modlitbu sv. ruženca.