Rolling Stones versus Svt Otec

Krovsk jablko Karola IV. (Autor:  )
Autor:Monika Hodnick
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Stoveat, matka miest, kriovatka obchodnch ciest, ale aj drogovch dlerov ... Velijak prvlastky sa prisudzuj susednmu hlavnmu mestu Prahe. Dokonca nedvno sa vyjadril znmy nemeck spisovate, nosite Nobelovej ceny Gnther Gras, e nie Bruselu, ale Prahe prinle by symbolickm mestom zjednotenej Eurpy.

Je pravdou, e pri nvteve tohto ozaj architektonicky skvostnho mesta cti, e m svoje aro, svoj flair. Nie div, e od revolcie pribda z roka na rok turistov takmer zo vetkch kontinentov a na malom priestore mete zai hotov jazykov Babylon. Vade stretnete postvajce, prizerajce sa, fotografujce skupinky so sprievodcom i bez. Nechc poas svojho pobytu premeka ni Vclavk, Staromk, idovsk cintorn i synaggu, Vyehrad, Prask hrad, ...
Apropo, Prask hrad. Toto leto musel eli nporu loklpatriotov i zvedavcov. Op sa po dlhej dobe vystavovali korunovan klenoty. Cel Praha ila touto udalosou. Od 3. do 13.7. si mohli nvtevnci pozrie esk korunovan klenoty Svtovclavsk korunu Karola IV, krovsk ezlo, krovsk jablko a korunovan rcho. To vetko je inak uzamknut na 7 kov. udia si vystli rad a od Zmockch schodov a to trvalo niekedy i 4 hodiny. My, ktor sme to nechali na posledn de, sme si odstli len 2 hodinky. Prsna str, prsna kontrola, detektory, ktor snmali vetko skutone perfektne zaisten bezpenos. Turisti si tak mohli odfajkn aliu atrakciu a esi si op potvrdili svoju historick dleitos nroda.
Druhou mimoriadnou udalosou tohto leta, ktorou dchala stoveat, bol prchod legendy hudobnho sveta skupiny Rolling Stones. Aj v tomto prpade bolo cti vo vzduchu, e sa osi deje, priam vrie. Na veternov v dchodkovom veku sa prilo pozrie a ich hudbu zai neskuton mnostvo fanikov. A prve v nedeu pred ich vystpenm vtipne okomentoval cel ten hudobn cirkus kaz na zver svtej ome, ke poprial pekn preitie nedele a s smevom na tvri dodal mil veriaci a nezabudnite pri prchode Rolling Stones na to, e mme len tri bosk osoby...
Takto sme my, udia. Pre pominuten veci sme ochotn obetova mnoho aj niekokohodinov rady. Zamykme vraj historicky nevysliten hodnotu klenotov na 7 kov, aby ich neukradli. Osobnosti svetovho mena oakvame u niekoko hodn predtm a bdieme, aby sme ich prchod nepremekali. Zboujeme ich.
Na jednej strane je to dobr, ke si udia ctia symboly svojho nroda, svojej identity. Tie nie je zl, ak sa teme z osobnost, ktor svojou tvorbou nieo dosiahli. No na druhej strane by bolo poteujce, ak by sme dokzali tvori tie dlh rady predovetkm pred trvalejmi hodnotami, akm je naprklad krovsk klenot Eucharistia. Vystavuje sa nm denne a nie je ani zamknut na sedem kov. Ona sa nm dokonca rozdva. A jej prijatie takisto umocuje identitu identitu kresana. A pokia ide o vytrval akanie na osobnosti. Prve k nm jedna ozajstn prichdza. Sm zstupca Jeia Krista Svt Otec. Bdieme?
Na rozdiel od Rolling Stones, po vystpen ktorch zostalo smetisko pln plechoviek, cigaretovch ohorkov, przdnych flia, zostane po ppeovi posolstvo, ktor prina Slovkom. Pozorne si ho vypoujme a premajme o tom v naich srdciach.

Poznmka autorky:

Na zklade rozhodnutia cisra Karola IV., od 19. storoia op dodriavan, mu by tieto klenoty vystaven len pri vnimonch prleitostiach a len na Praskom hrade. O vystaven rozhoduje prezident republiky a na otvorenie Korunnej komory v Katedrle sv. Vta, kde s uloen, sa musia zs 7 dritelia kov: prezident, predseda vldy, arcibiskup prask, predseda sentu, predseda Poslaneckej snemovne, prepot Metropolitnej kapituly a primtor mesta Prahy. V 20. storo boli vystaven len 8 krt: 1929, 1945, 1955, 1958, 1968, 1975, 1978. sme je spojen so vznikom eskej republiky (1993). No a al dtum bol tohtoron pri prleitosti 10. vroia eskej republiky, voby novho prezidenta a 85. vroia zaloenia eskoslovenskej republiky.Na zklade rozhodnutia cisra Karola IV., od 19. storoia op dodriavan, mu by tieto klenoty vystaven len pri vnimonch prleitostiach a len na Praskom hrade. O vystaven rozhoduje prezident republiky a na otvorenie Korunnej komory v Katedrle sv. Vta, kde s uloen, sa musia zs 7 dritelia kov: prezident, predseda vldy, arcibiskup prask, predseda sentu, predseda Poslaneckej snemovne, prepot Metropolitnej kapituly a primtor mesta Prahy. V 20. storo boli vystaven len 8 krt: 1929, 1945, 1955, 1958, 1968, 1975, 1978. sme je spojen so vznikom eskej republiky (1993). No a al dtum bol tohtoron pri prleitosti 10. vroia eskej republiky, voby novho prezidenta a 85. vroia zaloenia eskoslovenskej republiky.Na zklade rozhodnutia cisra Karola IV., od 19. storoia op dodriavan, mu by tieto klenoty vystaven len pri vnimonch prleitostiach a len na Praskom hrade. O vystaven rozhoduje prezident republiky a na otvorenie Korunnej komory v Katedrle sv. Vta, kde s uloen, sa musia zs 7 dritelia kov: prezident, predseda vldy, arcibiskup prask, predseda sentu, predseda Poslaneckej snemovne, prepot Metropolitnej kapituly a primtor mesta Prahy. V 20. storo boli vystaven len 8 krt: 1929, 1945, 1955, 1958, 1968, 1975, 1978. sme je spojen so vznikom eskej republiky (1993). No a al dtum bol tohtoron pri prleitosti 10. vroia eskej republiky, voby novho prezidenta a 85. vroia zaloenia eskoslovenskej republiky.Na zklade rozhodnutia cisra Karola IV., od 19. storoia op dodriavan, mu by tieto klenoty vystaven len pri vnimonch prleitostiach a len na Praskom hrade. O vystaven rozhoduje prezident republiky a na otvorenie Korunnej komory v Katedrle sv. Vta, kde s uloen, sa musia zs 7 dritelia kov: prezident, predseda vldy, arcibiskup prask, predseda sentu, predseda Poslaneckej snemovne, prepot Metropolitnej kapituly a primtor mesta Prahy. V 20. storo boli vystaven len 8 krt: 1929, 1945, 1955, 1958, 1968, 1975, 1978. sme je spojen so vznikom eskej republiky (1993). No a al dtum bol tohtoron pri prleitosti 10. vroia eskej republiky, voby novho prezidenta a 85. vroia zaloenia eskoslovenskej republiky.Na zklade rozhodnutia cisra Karola IV., od 19. storoia op dodriavan, mu by tieto klenoty vystaven len pri vnimonch prleitostiach a len na Praskom hrade. O vystaven rozhoduje prezident republiky a na otvorenie Korunnej komory v Katedrle sv. Vta, kde s uloen, sa musia zs 7 dritelia kov: prezident, predseda vldy, arcibiskup prask, predseda sentu, predseda Poslaneckej snemovne, prepot Metropolitnej kapituly a primtor mesta Prahy. V 20. storo boli vystaven len 8 krt: 1929, 1945, 1955, 1958, 1968, 1975, 1978. sme je spojen so vznikom eskej republiky (1993). No a al dtum bol tohtoron pri prleitosti 10. vroia eskej republiky, voby novho prezidenta a 85. vroia zaloenia eskoslovenskej republiky.