SOBOTAJIA FOTO-REPORT

**** (Autor:  )
Autor:Monika Hodnick
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Redaktori naej redakcie s od marca 2002 riadnymi lenmi Networku Slovakia. Je to Spoloenstvo mladch katolkov aktvnych v mdich.
Konferencia biskupov Slovenska schvlila toto zdruenie da 14.10.1998 ako katolcke zdruenie. Zrove patr do UCIP- Medzinrodnej nie katolckej tlae.
Oficilne stretnutie lenov Networku sa kon dvakrt rone. Na jar na svojom lenskom zhromaden a v lete na seminri zvyajne trv jeden tde. Tohto seminra sa mu zastni (a zvyajne sa aj zastuj) i nelenovia, t.j. zujemcovia o oblas katolckych mdi.

V sobotu 13. marca 2004 sa uskutonilo v Univerzitnom pastoranom centre v Bratislave lensk zhromadenie Networku Slovakia. Zastnili sa ho 17 riadni a 2 podporujci lenovia a bolo tam samozrejme i zastpenie naej redakcie. Hlavnmi bodmi programu boli voby predsedu a rady, vron sprvy o innosti a hospodren zdruenia, ako i zhodnotenie letnho seminra, ktor sa uskutonil posledn augustovn tde 2003, tentokrt na akademickej pde Katolckej univerzity v Ruomberku.
Okrem toho sa diskutovalo o plnovanch aktivitch na najbliie obdobie.

Na obdobie nasledujcich dvoch rokov bola zvolen staronov predsednka Terzia Kolkov (redaktorka Katolckych novn). Za lenov rady boli zvolen: Michal Dyttert, Peter Pauth, ubo Tuchscher, Peter Hajnala a Tom Hupka.

Z plnovanch aktivt medzi zaujmav novinky patria nasledovn:
→ Seminr o mdich v treom svete organiztorom je eRko a uskuton sa 23.-25.4.2004 v Terchovej. Okrem inch podujat tam bude predna aj zaujmav hos z Indie.
→ Hudobn festival Lumen 30.4.-1.5.2004 v Trnave.
→ Diskusn seminr o Eurpskej stave v spoluprci s Centrom pre eurpsku politiku dtum je zatia neuren, miestom bude pravdepodobne Bratislava.
→ Letn seminr Networku Slovakia s najvou pravdepodobnosou posledn augustov tde 2004 v Katolckej univerzite v Ruomberku. Plnuj sa op sekcie tylistov, grafikov a fotografov, ako i in novinky. (Podrobnosti bud uverejnen v Katolckych novinch)
→ Medzinrodn konferencia UCIP-u v Bangkoku 9.-17.10.2004. Bude tam i zastpenie Networku Slovakia.
→ Namiesto zaniknutho tudentskho asopisu Nov dimenzie vznik prv slovensk kresansk internetov magazn (i-zine) a hadaj sa ochotn spolupracovnci z celho Slovenska. Mu sa informova u Petra Pautha na adrese peto@sita.sk

Ak mte zujem o niektor z tchto aktivt, mete sa informova v naej redakcii.

V ten ist de sa v podveernch hodinch uskutonil TELEMOST so Sv.Otcom. Ilo o prepojenie a spojenie hlavnch miest prstupovch krajn do E. V Bratislave sa tentokrt telemost konal v Dme sv.Martina. (Minul rok to bolo v Univerzitnom pastoranom centre). Toto podujatie organizovala Konferencia biskupov Slovenska (na slovenskej strane) a Rmsky vikarit (na rmskej strane) a to pri prleitosti 2. eurpskeho da univerzt. Hlavnou tmou bolo: Kristus, ndej Eurpy. Zastnili sa ho i lenovia Networku Slovakia.