Farsk informtor

Autor:Jn Duda
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!


* V nedeu 29. septembra sa konala v odpustov slvnos v Markuovciach. Slvnostn sv. omu slil a homliu povedal spisk dieczny biskup Mons. Frantiek Tondra. V zvere vyzdvihol vznam farskho asopisu pre dobro cirkevnej farskej komunity. Spolu s otcom biskupom koncelebrovali miestni kazi, pn farr Duda a pn kapln Budzk.


* V pondelok 23. septembra firma Aman pripevnila aj posledn tretiu brnu do ndvoria markuovskho kostola, tentoraz zo severnej strany. Markuovsk kostol m teda vetky tri vstupn brny do kostolnho ndvoria nov.


* V sobotu 5. oktbra sa konala v Markuovciach duchovn obnova pre Ruencov spoloenstvo, ktor m 225 lenov a leniek. Tohto roku bola obnova zameran na individulnu i spolon modlitbu pred vyloenou Najsvtejou Sviatosou oltrnou. Poas da sa pri poklone vystriedali vetky ruencov skupiny. Veern pobonos spojen so sv. omou viedol pn farr Duda.