INFORMTOR PaD 6/2004

Autor:Jn Duda
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Informcie a agitcia pre charitu
V piatok 26. novembra navtvil farnos Markuovce Dr. tefan Bork, kaz Spiskej dieczy uren pre slubu Spiskej katolckej charite. Kee v nedeu 28. novembra bola zbierka na potreby Spiskej katolckej charity, vdp. tefan Bork priiel povzbudi veriacich k tedrosti a poinformova veriacich o prci a aktivitch charity. Poas sv. ome sa v tomto zmysle prihovoril veriacim vo farskom kostole sv. Michala v Markuovciach.

Boroko
Koncom novembra navtvil Markuovce pn Rostislav Bouchal z Brodku u Perova (firma Boroko). Na digitlne hodiny dodal antnu snmaa asu so silnejm signlom, ktorm sa reguluje zvonenie na vei markuovskho kostola. Antnu so silnejm signlom dodal aj na digitlne hodiny riadiacich zvonenie vo fililnom kostole v Teplike. Bolo to v de, ke Tatry vylmal vchor.

Za Jankom Bokajom
V sobotu 27. novembra sa konala v Poprade v kostole sv. Cyrila a Metoda vron sv. oma za zosnulho kaza vdp. Janka Bokaja, ktor dlh roky pracoval v Cirkevnom sde Spiskej dieczy. Hlavnm celebrantom pri sv. omi bol domci pn dekan, farr a cirkevn sudca vsdp. Anton Oparty a kze povedal Jn Duda, sdny vikr Spiskej dieczy a markuovsk farr. Okrem inch kazov koncelebrovali dp. Cyril Hamrk, markuovsk rodk, ktor psob vo farnosti Poprad ako kapln, ako aj bval markuovsk a sasn popradsk kapln dp. Janko Budzk.

Markuovsk biblick dni v Roku Eucharistie
V nedeu 5. decembra o 15,00 hodine sa uskutonila alia prednka v rmci akcie Markuovsk biblick dni v Roku Eucharistie. Tentoraz prednala odborn asistentka biblickej teolgie z Filozofickej fakulty Katolckej univerzity v Ruomberku ThLic. Daniela Iskrov (rehonm menom Jlia). Sestrika Jlia je lenkou rehole Sestier sv. Dominika. Pochdza z Tvrdona, zkladn teolgiu tudovala v Rme a postgradulne tdium biblickej teolgie ukonila na Ppeskej Gregorovej univerzite v Rme. V Markuovciach prednala na tmu: Jedin re, ktor sa oplat na tomto svete pozna. Nadviazala na tbu mnohch tudova cudzie jazyky a na vklade listu sv. Pavla Filemnovi zdraznila, e touto jedinou reou je re lsky.

De zmierenia
V piatok 18. decembra sa uskutonila v celej naej farnosti predvianon sv. spove. V Markuovciach spovedali piati spovednci, v Teplike taktie piati a v Lieskovanoch dvaja spovednci. Sviatos zmierenia prijalo vek mnostvo veriacich, aby preili sviatky s istm srdcom a zmieren s Bohom. Bol to de vekho Boieho milosrdenstva a milosti pre cel nau farnos i fililky.

Brorka modlitieb k Roku Eucharistie
V naich kostoloch sa ete nachdzaj brory modlitieb v rodine poas Roka Eucharistie. Tto knioku odporame naim veriacim nielen do pozornosti, ale aby sa poas Roka Eucharistie z nej modlievali. Modlitba je nevyhnutnou sasou nho ivota s Bohom.