Obdivujem

Zamyslenie

Autor:Jana Vznerov
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Nebezpen vrus zri, umieraj udia. O nich sa staraj (zatia) zdrav, ktorch (ne)chrni rko a obleenie, a aj toho je mlo. Obetavci. Hadia smrti do o. Zbery na televznej obrazovke psobili vzdialene a neskutone. Ale a zamrazilo poznanie, e s novou nonou morou. Nielen tam kdesi, ale kdekovek. Teda? Podda sa strachu? Budova pevnejie mry izolcie od vetkho a vetkch... i to sksi in? Modli sa prcou mal nzov lnok Mireiry Rykovej, kde hovor: By s Bohom pri vetkom, o konm, neznamen o Bohu neustle prema a hovori, ale ho ma v srdci tak, ako sa maj v srdci zamilovan. Ale kee sme udia, potrebujeme si to obas vslovne uvedomi a i poveda, teda by s Bohom aj bez akejkovek inej innosti, pri modlitbe v uom slova zmysle, venova mu svoju pozornos, aby sme mohli prehbi svoj vzjomn vzah. ako poveda, i sa obetavci z televznej sprvy modlia. Jedno je ist: to, o robia, je modlitba. Modlitba prcou. s do izolcie, do ivotnho rizika, za mry, spoza ktorch sa mono u nevrtim... Tto obetavci robia svet krajm. Nikto nepreuke vej lsky ako ten, kto polo ivot za svojich priateov. (Jn 15,13).
Je hrdinstvom ochota poloi ivot za priateov. Ete vm za neznmych. Izolcia me by dobr, ke chrni loveka pred skazou. Me by i pochybn, zl, ak brni loveku vyjs zo seba smerom k druhmu. Kadmu sa dobre drieme v izolcii, ke sa od neho ni nechce. Tu vak s korene ahostajnosti. A jej prejavom s mtve farnosti, rozvody, eutanzia... Ostva vedome vo vlastnej izolcii je pomalm umieranm. Znmkou ivota nie je to, e dcham, ale e svojm ivotom oriem brzdu. Brzdu svojho poslania i brzdu lsky v srdciach blzkych. Preto smr bol, hoci je brnou k vytenej venosti. Lebo treba opusti milovanch a im zas ktosi bolestne chba...
Hadme hrdinov, vzory. Akosi ako sa nm derie z st slovo obdivujem. Hrdinovia, udia hodn obdivu, s tu i dnes. Neij v izolcii. Ale s ochotn vojs do izolcie inch, ak treba pomc. Hoc riskuj vlastn kou - inpiruj k novm vrcholom, ktor by bez nich boli nedosiahnuten. Vykroi z izolcie v sebe, vykroi za mry vlastnej istoty, neby mtvym, ale i to je ono by s Bohom, ono kladenie ivota, -ako to prv nielen poradil, ale aj uskutonil Jei Kristus.