VIANOCE MJHO DETSTVA

Permanentn Vianoce

Vianoce (Autor:  )
Autor:Vladimr Pavlk
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Vianoce s sviatkami radosti dieaa. S najkrajmi sviatkami roka. Vianon as to je aj hviezdnat obloha, srie, biely sneh, najdlhie noci, najkrajie dni, va ihliia, vanilky a teplo domova. Ale podstata Vianoc je v duchovnej sfre.

Vianoce s dotyky s podstatou udskosti. Boh z lsky k loveku poslal svojho Syna lsku, aby sa stal lovekom a my, aby sme sa stali Bomi demi. Boh je Lska (Deus Caritas est), lebo Chlapek sa nm narodil Bo Syn priiel k nm.
Slovensk nrod m svoje vianon tradcie. Tie patria k nmu ivotu ako rados a iale, ako spevy a smtky, ako krsa a ivot. Preto vetky nae vianon zvyky vyjadruj rados z prchodu Boieho Dieaa, lebo venos sa dotkla zeme i ns.
N ud pstom a poknm oakval t chvu, kedy k nm prilo Svetlo zo svetla. Rados z narodenia Boieho Syna vyjadrujeme asou na polnonej sv. omi. Na rannej pastierskej sv.omi vtame slnko spravodlivosti- a na tretej sv. omi veriacich z plnej radosti srdca oslavujeme Slovo, ktor sa telom stalo (verbum caro factum est).V takomto duchu vnmame vianon as.
tedr de bol pre ns vdy pracovn. Zvyajne sme pripravovali drevo na ohrev, akoby sme chceli Jeika privta v teple prbytku. V tento de sme dodriavali pst, a to nielen od msitch jedl. Chceli sme tm naznai, e ctime s Jeikom, ktor k nm priiel v chudobe.
Dom sme upratali, due sme si oistili vo sviatosti poknia u poas adventu a akali sme hlas zvona, ktor zvolval cel dedinu k veernmu stolu ku tedrej veeri. Okolo stola zostala jedna stolika von, pre Pna Jeia. Len ak bol pozvan hos ak nemohol veera so svojimi vtedy on obsadil von stoliku. Tak sme vyjadrili mylienku zo Sv. psma kto prijme jednho z mojich bratov, ma prijme.
Vek draz sa kldol na pravu vianonho stola. Aj ke boli chudobnejie roky (neroda, vojna, nezamestnanos), na stole nechbali orechy, figy, makov kole, ryba, kapustnica, jabka. Prv, ako sme zasadli za stl, rozsvietili sme svieky na stromeku, na ktorom boli rzne ozdoby asto vyroben rukami lenov rodiny. Na stole bola svieka, ktor pripomnala Pna Jeia ako ven svetlo. Mama pod vlastnorune vyvan obrus poloila peniaze, aby ns astie neopustilo. Prv, ako sme zaali jes, otec iiel poda ksok z kadho jedla dobytku, aby nm slil pri dorban chleba. Potom, po pretan krtkeho textu zo Sv. psma nasledovala krtka modlitba a spomienka na tch, o ns predili do venosti. Poas veere bolo tich, aksi sviaton ovzduie kvli tomu, aby sme narodenho Jeika nezobudili. Pre ns deti to bolo vemi tajomn a krsne.
Po veeri sme v modlitbe akovali za vetky dobrodenia poas roka. Zvyky jedl sa nechvali na stole a do budceho da do prvho sviatku vianonho. Dareky bvali skromn a mali itkov charakter.
Potom sme sa my mlad rozbehli po dedine po spievan. Za vianon spevy sme si vyslili od susedov a znmych drobn peniaz, ktor bol potrebn na psanky. Potom sme u akali len na polnon.
Centrom Vianoc bolo vdy konanie pre dobro a osoh naej due. Vetky zvyky slili mylienke narodil sa Spasite. Vianoce slili i k utueniu rodinnch zvzkov, na spomienky, ale i na ndeje do budcna.
Som van rodiom i teraz vo vyom veku, e mi odovzdali dar viery v slven Vianoc.
To s tie permanentn Vianoce v naom srdci.