1. november

Sviatok vetkch svtch

Kr pred kostolom v Teplike (Autor:  )
Autor:Anna Holekov
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

V tchto doch podstatne viac ud navtevuje cintorny ako inokedy. Obklopuje ns zvltna atmosfra, ktor ns nevdojak nti zamyslie sa nad ivotom a smrou. 1. november je sviatkom vetkch svtch. Som presveden, e upriamuje nau pozornos nielen na tch, ktor s u v Krovstve nho Otca, ale aj na tch, ktor ij medzi nami.

Hoci by ns tlailo vea naliehavch povinnost a starost, nechvame ich aspo nakrtko bokom, ivotn tempo sa na chvu zmierni, aby sme si nali as zjs na cintorny, ku hrobom svojich blzkych a tam si na nich zaspomname. Mnohm sa znova obna ete nezacelen rana, chtiac-nechtiac si pripomenieme, e sme prach a na prach sa znova obrtime.

Vek koda, e mnoh si to uvedomia mono len raz i dva razy v roku. Keby na to astejie mysleli, mono by sa sprvali inak, sami by boli in. Citlivej, ohaduplnej, lep. Neprejavovali by toko panovanosti, tby ovlda inch a i na ich kor. Viac by pamtali na krehkos vlastnho zdravia a na nau pomerne skor pominutenos. o je to pri naom priemernom veku tch esdesiat i sedemdesiat rokov? A ani tie nemaj mnoh ist. Lebo nevieme ani da ani hodinu, ke sa me ni nho ivota z minty na mintu pretrhn, alebo ke sa dozvieme od lekrov smutn skutonos, e sa ns zmocnila nevylieiten choroba. Napokon, smr na ns ete nikdy nehala z tokch strn a v takch podobch ako v poslednch rokoch. Koko ud u ns najnovie zomiera rukami vrahov! Kok prichdzaj o ivot vinou bezohadnosti inch pri autonehodch alebo inej hrubej nedbalosti!
Nariekame a vtedy, ke sa ich obeou stvaj nai blzki namiesto toho, aby sme neustle robili vetci maximum na ochranu kadho ivota.
Mnoh z toho, v akch pomeroch v skutonosti ijeme, sa uke aj poas sviatonej spomienky na naich drahch zosnulch.

Spomienka na mtvych by ns mala vies k tomu, aby sme si skutone vili ivot. Svoj i kadho. Aby sme si chrnili zdravie a robili pre vetko. Ale najm, aby sme ili zmysluplne.