Duchovn slovo

Anjel (Autor: archv redakcie)
Autor:Radomr Bodziony
Pridan: 2007-09-19 10:25:52
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Dodnes v mojej pamti mm uloen jeden obraz, ktor vis v izbe mojich rodiov.
Je na om namaovan pekn les, a domek, okolo ktorho teie potik. Ale pozornos sa upiera na dve deti, v pozad
ktorch sa objavuje postava dospelho
anjela, sprevdza ich a ochrauje na ceste domov. Zvltnosou na tomto obraze je ete jedna, na prv pohad ani nie tak dleit, vec. Deti prechdzaj cez dreven laviku, kde chba nielen zbradlie, ale i jedna doska, ktor m upozorni na to, e hroz vek nebezpeenstvo.
Preto je nad nimi anjel, ktor ich ochrauje, stri a upozoruje, aby boli opatrn pri prechdzan cez dreven laviku.

Je ete v tejto modernej dobe mon rozprva a existencii anjelov? Vie sa ete dnes, zvl᚝ mlad lovek, zamyslie
nad touto skutonosou, akou je existencia anjelov? Nezd sa to u ako nieo, o je prekonan? Niektor si myslia, e je to aksi mtick, vymyslen
postava!
Ke sa hovor o anjeloch, vemi asto sa to spja so sv. Mikulom, s narodenm
Jeia Krista, ie na Vianoce. Spomnaj sa tie v mnohch piesach. Naprklad jedna znma spevka spieva piese pod nzvom: Anjelik mj, kde lieta Vemi asto toto slovo pouvaj
zvl᚝ mamky, ke ich diea je ete mal, pekn, ist, poslun. Vtedy povedia ty mj mal anjelik.

Kto je anjel?
Slovo anjel je odvoden od grckeho slova angelos a znamen Bo posol alebo Bo vyslanec. Objavuje sa pri vemi dleitch situcich, ktor zohraj v dejinch spsy mimoriadne udalosti. Spomeme si na Zacharia a Albetu, na Mriu, Matku Boieho Syna, na Jozefa, ktor spolu s rodinou musia ods pred krom Herodesom.
lohu Boieho posla by sme mohli porovna s nejakm vevyslancom, ktor m zastupova a reprezentova svojou krajinu alebo tt.
Aj anjel pri vemi dleitch lohch
zastupuje, ie reprezentuje Boha. Boh mu dva pokyny a on ich m vemi
zodpovedne plni. Ke hovorme o poslan, o lohe zastupovania a reprezentovania,
nemem nespomen tto skutonos a prenies ju do nho konkrtneho ivota.
Nae poslanie
Nielen anjeli s poslan Bohom, ale tento fakt musme spoji i s nam poslanm
a opta sa: Ako reprezentujem a zastupujem Boha, svoje nboenstvo, svoje presvedenie, svoju vieru? Je s tm vetkm, o som doposia urobil, spokojn
Ten, ktor ma povolal, aby som iiel a zvestoval radostn zves tm, ktor to potrebuj? V duchu znmej Kristovej vety: Chote a ute Zadarmo
ste dostali, zadarmo dvajte. Tm, e si ns Boh vyvolil, u ns nenazva sluhami, ale priatemi. Dal nm prklad, aby sme i my robili podobne!
Vemi asto sa stva, e udia zabdaj na svoje dleit poslanie. Zabdaj reprezentova Toho, ktor ns povolal do svojej sluby. Vybral si ns preto, lebo ns miloval do krajnosti, aby sme ili a prinali ovocie v podobe peknho, kresanskho ivota.
Sasn doba ns presvieda, e i tak lovek, ktor dostal dveru od Boha, ide proti nemu a stva sa poslom, reprezentantom zla, nenvisti, odporu, nechuti, nechcenia s cestou dobra.

O dvere
V uebnici nboenstva pre deviaty ronk je jedna veta, ktor som ete ako kapln rozoberal so iakmi: Boh sa neboj dverova loveku, ale lovek sa boj dverova Bohu. Preo je to tak? Boh dal svojmu stvoreniu dleit dary a to je rozum a slobodn va. Mem sa slobodne rozhodn, i pjdem s Bohom alebo proti nemu. Vbec ma neobmedzuje, ale naopak dva mi slobodu.
I napriek tomu, e Boh vopred vedel, e ho mnoh zradia.
K druhej asti vety mi iaka povedala,
e lovek sa boj dverova Bohu preto, lebo sa sm boj, e ak ho zrad, Boh ho u nebude ma rd. Ako argument
som povedal: Ale Boh nie je ako lovek, eby stratil v neho dveru, ke ho sklame. Boh mi dva stle monos zmeni sa, zmieri sa s nm.


Starostlivos o svoj duchovn rast
Nakoniec sme skontatovali t podstatn
vec. Preto mnoho ud nevenuje svojmu kresanskmu ivotu dostaton
pozornos, lebo Boh ponka tak veci, ktor sa nedaj chyti, nemaj iadnu milinov hodnotu, nedaj nm trval vntorn uspokojenie, e to vlastnm alebo to mm.
Ale Kristus hovor: Ani ucho nepoulo,
ani oko nevidelo, ani do udskho srdca nevstpilo, o Boh pripravil tm, ktor ho miluj. (1 Kor 2,9) o s peniaze oproti skutonej lske, o ktorej
hovor Boh? o je majetok oproti venmu ivotu? o je udsk slva, oproti slve vo venosti? Je potrebn denne si poloi tto otzku: o chce dnes odo ma Boh? Posiela ma medzi ud, aby som dokzal svojm ivotom, e ten, ktor ma povolal, aj skutone existuje. K tomu poslaniu nm urite pomhaj nai anjeli strcovia, ktor ns de, o de chrnia a sprevdzaj po naich cestch.


Anjel strny
Spomeme si na mnoh ivotn chvle,
ktor sa skonili tragicky. Naprklad automobilov, leteck alebo plavebn neastia. T, ktor preij, akuj, e sa im ni zlho nestalo. Naprklad tak, ktor mali by na tomto mieste, ale zmekali pre nejak okolnos lietadlo, vlak, autobus. Ve tmto lietadlom som mal letie ja. Mal som astie? Bolo to astie alebo to bol ten, ktor dr nado mnou ochrann ruku?
Svt Hieronym pe: Vek je hodnota
due, ke kad od poiatku m urenho anjela na svoju str.

Mono mnoh mte doma obraz anjela strcu, ktor chrni deti a sprevdza ich na bezpenej ceste, vo svojich izbch. Kie by nm pripomnal nielen fakt, e anjel nie je vymyslen postava, ale e je to Bo posol. Aby nm pripomnal nae skuton poslanie tu na tejto zemi. By Bom reprezentantom nielen v kostole, ale aj v osobnom ivote kadho jednho z ns.