Otvoren list farra veriacim

Jn Duda (Autor: archv redakcie)
Autor:Jn Duda
Pridan: 2007-04-06 18:22:43
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Drah moji priatelia vo viere v nho Pna Jeia Krista. Chcem vyui tto prleitos a o najsrdenejie vs vetkch pozdravi v ase, ke slvime Vek Noc. S to najvie sviatky naej viery, kedy si pripomname a liturgicky aj prevame udalos utrpenia, smrti a zmtvychvstania nho Spasitea. Zrove verme, e toto jeho vykupitesk dielo nm umouje i v ndeji na ven ivot v Boom krovstve.

Chcem vs ubezpei, e sa s vami dobre ctim v boom chrme, ke vykonvam pre vae dobro kazsk slubu. Som kazom, a preto sa ctim dobre, ke mem ako kaz posli vm, ktorch mi otec biskup Frantiek zveril do pastoranej starostlivosti. Vykonvam aj in lohy, ale tie mi akosi pribudli rokmi a beriem ich ako slubu v slade s vou otca biskupa. Ale predovetkm som kazom, o sa najviac prejavuje vtedy, ke sa ako v duchovn pastier postavm pred vs a vyuujem vs v Boom slove a vysluhujem pre vae duchovn dobro sviatosti a svteniny a posvcujem tak vs i seba. Toto bol mj pvodn zmer a cie v ase, ke som sa rozhodol nasledova Pnovo volanie a sta sa kazom pred dvadsiatimi rokmi a tomuto pvodnmu zmeru chcem osta vern. Spja ns teda puto tej istej viery, ndeje a lsky k nmu Bohu, spja ns ten ist krst, tie ist sviatosti, to ist slvenie liturgie na oslavu nho Pna a na nau spsu. Patrme k sebe, vytvrame duchovn rodinu a ja to vnmam ako mimoriadne dobr pocit. A hoci niektorch poznm lepie, inch menej, napriek tomu ctim toto puto spolupatrinosti v Markuovciach, v Teplike i Lieskovanoch. Toto puto mi v istom duchovnom zmysle vytvra tuzemsk domov. no, tu som doma, medzi vami som doma. Nie som tu ako cudzinec, ale som medzi svojimi. A to je dobr pocit. Preto chcem povzbudi aj vs, aby ste mali voi mne dveru, ktor si aj zaslite. Nech je to dvera farnkov v svojho duchovnho pastiera. Viem, e dvera je vzcna vec, o ktor sa treba usilova, uchdza. A ja sa o vau dveru dokia tu z poverenia otca biskupa budem psobi budem stle uchdza.
Chcem vm tie poveda, e som vemi rd, e sa za ma i za pna kaplna modlievate. Modlitba je pre kaza nenahraditen a vemi dleit. Preto akujem Pnu Bohu za to, e sa za ma modlte. Vemi si to vim a nikdy vm to nezabudnem. Chcem vm aj ja poveda, e sa za vs modlm, e odporam Pnu Bohu vs vetkch, aby ste sa vdy teili jeho priazni i vtedy, ke ste podroben ivotnm skkam. Nech vs vetkch Pn Boh poehnva. A modlm sa aj za to, aby moje udsk slabosti neboli natoko vne, aby to robilo zo ma nehodn nstroj ohlasovania Boieho slova, aby ste prijmali to, o ohlasujem, lebo sa usilujem ohlasova nie seba, ale Slovo nho Pna. Mono sa vm to nezd, e je to tak, ale u dvno som pochopil, e ja sce ako kaz kem, ale ten, ktor psob vo vaich duiach, je Boh. Iba On m moc vs presvedi, ja len mem a som povinn ohlasova. Kazom som u roky a pochopil som, e ak moje psobenie m by inn, zle to len od Pna Boha a ja len k tomu mem i musm prida svoje silie. Preto vm akujem, e do boieho chrmu prichdzate a povate Boie slovo, ktor sa s pnom kaplnom usilujeme vm ohlasova. akujem vm za vae spoloenstvo pri Pnovom oltri, ke slim sv. omu a chcem st estne a zodpovedne pri vaich radostiach i bolestiach i utrpeniach. Pnu kaplnovi akujem, e ako mj kazsk spolubrat stoj pri mne v kazskej slube v tejto farnosti a fililkach a zdiea so mnou starosti i radosti, ktor ako duchovn pastier prevam. Myslm, e som vm mnohm, ak nie vetkm, zaviazan svojou vakou i ctou. Nech vs za vetko, o pre cirkevn spoloenstvo i pre bo chrm konte, Pn Boh bohato odmen.
V diecze ijeme v znamen diecznej synody. Toto podujatie by malo by zaven vydanm Synodlnej knihy, ktor sa bude rodi postupne. Uvidme a sme pln oakvania, akmi slovami a odporaniami ns otec biskup Frantiek oslov a o od ns bude oakva, ak duchovn kurz v pastorcii nastol. Pre ns vetkch, ak ns ete Pn zachov pri ivote a zdrav, to bude vzva i loha.
A Svt Otec ns zasa povzbudzuje k dslednejej viere a cte k Eucharistii vo svojej novej posynodlnej exhortcii Sacramentum Caritatis, v ktorej pe prve o Pnu Jeiovi prtomnmu v Oltrnej sviatosti. Chcem vs vetkch poprosi, aby ste radi prichdzali do boieho chrmu na sv. omu, aby ste radi prijmali pokrm spsy, Eucharistiu, Chlieb venho ivota. A privdzajte do chrmu aj svoje deti, mlde. Ute ich modli sa k Pnovi a vete ich k ndeji venho ivota.
Napokon chcem vm vetkm, drah moji, zaela poehnan vekonon sviatky, aby sme ich preili v lske k Pnu Bohu a v Kristovej lske medzi sebou navzjom v rodinch, domcnostiach i v celom cirkevnom spoloenstve vo farnosti i fililkach. Nech vs vetkch pn Boh poehnva a obdar vs svojm pokojom.
V duchovn pastier Jn Duda