m to je, e mlad netia by mdri...

 (Autor: archv redakcie)
Autor:Monika Hodnick
Pridan: 2006-08-14 10:29:31
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

iaci a tudenti sa s bliacim koncom kolskho roka nevedia doka przdnin. Je to vlastne normlne. Po niekokomesanej nmahe patr sa, aby si organizmus oddchol a naerpal energiu a aj chu do alieho pracovnho obdobia. Tak by to vlastne malo fungova. Po uritom odpracovanom ase si mlad lovek zasli przdniny a dospel dovolenku. Po odpracovanom obdob. To, ako pracuj tudenti poas kolskho roka, je mnohokrt tmou na brliv diskusiu, a to nielen uiteov. Nzory sa rznia, predsa vak astokrt len krtime hlavou, o sa deje v priebehu kolskho roka. Vyuovac proces, v ktorom ide prevane o zskavanie novch poznatkov a zrunost, a tm o celkov rozvoj osobnosti sa z pohadu mnohch iakov vnma ako nutn zlo, ktor je potrebn absolvova. Prvorad je prs do koly za elom stretn svoju partiu. No a ke nebodaj uite zad domcu lohu, tak je v oiach svojich zverencov nepriate slo jedna, pretoe mu kradne as, ktor m doma vyhraden na lepie aktivity. A ke voakto z nich predsa vak prejav serizny zujem o tdium, tak mu to jeho spoluiaci daj poriadne pocti. i u rznymi prezvkami alebo posmekami. A tak sa pre mnohch stva z vyuovania len aksi zberatesk ve, v ktorej ide o to, aby som nazbieral dobr znmky. Ma dobr vysvedenie astokrt znamen (finann) odmenu od rodiov, a teda oplat sa pobehova za uitemi a proska, prpadne vyhra sa, len aby dotyn zozbieral dobr rodu znmok, a tak si vylepil imid u svojich rodiov. V poslednom ronku je potrebn zbiera znmky alebo maturitn percent kvli tomu, aby vyiel vhodn priemer na prijmacie skky na vysok kolu. Ke sa u tudent ocitne na vysokej, zberatestvo pokrauje. Zana zbiera skky, zpoty a najnovie aj kredity. Dopredu sa vetko dobre prepota a vykalkuluje, ak znmky s potrebn, aby som postpil do alieho ronka, prpadne zskal nejak vhody naprklad v podobe tipendi. Ako mlo mlad diskutuj o tom, o nov sa dozvedeli, nauili, o nov objavili. Podstatnejie je, koko m urobench skok a koko ich ete do przdnin chba.
V jednej slovenskej piesni pou vemi vstin povzdych: m to je, e mlad netia by mdri...
Neviem posdi, ako je to na zkladnch kolch. Predpokladm vak, e tam je t tba po poznan via, pretoe ete funguje prirodzen detsk zvedavos, ktorou diea objavuje svet. Na vych typoch kl je to u inak. Dychtivos po poznan je astokrt a na druhej koaji. Len mlo mladch ud ti po poznatkoch preto, lebo chce objavova svet a porozumie mu, alebo jednoducho preto, e chce by v nejakej oblasti dobrm odbornkom. Za takchto tudentov sme van. Tak svojm prstupom ku vzdelvaniu nm pripomnaj, ak vek vznam m vyuovanie.
V konenom dsledku vsledok vidno v benom, praktickom ivote. Mnoh mlad udia nevedia formulova svoj nzor. Ak chcem formulova svoj nzor, potrebujem k tomu urit vedomosti, fakty, sksenosti a mnoho natanho. No a pokia to chba, tak sa z diskutujcich stvaj aksi bbky, ktor prikyvuj tak, ak je najnov trend. Ke sa hundre, hundr tie. Ke sa kritizuje, kritizuje sa tie. Ke sa chvli, chvlia taktie. Ke sa hka od prekvapenia, hkaj spolu s inmi. A mlad sa takto nechvaj una vrom ivota.
Druhou strnkou zberateov je fakt, e tak ukonia koly, a napriek tomu nie s z nich dobr odbornci, pretoe boli prli zameran na poty svojich zbierok alebo len na titul ne na kvalitu svojej odbornosti. Preto sa neudujme, e sme vo firmch alebo v slubch mnohokrt konfrontovan s vytudovanmi neodbornkmi.
Je to vak mlo, len skontatova, e takto trend je vade vo svete, nielen u ns.
Nemono sa vyhovra na kolsk systm, na zkony i politiku. Sn najv vplyv na to, i mlad lovek bude ti po rozvoji svojej osobnosti alebo nie, m rodi a uite. Tm, ako doke svojou prirodzenou autoritou nadchn pre rozvoj poznania. Do akej miery nm na tom zle... ?
Ukazuje sa, e viacer rodiia tlaia svoje deti tm smerom, ktor sa pi rodiom. A to nie je dobr. V kadom dieati je potencil rozvja sa a by dobr odbornk v nejakej oblasti. A mdry rodi to m skma a podporova rozvoj svojho dieaa v tom, na o m nadanie, talent a nie v tom, o si praj oni. Takto diea je potom z toho neastn, a kede nechce strati rodiovsk lsku, trpi sa so tdiom, ktor ho vbec nebav a jeho frustrcia a reblia voi tomu sa prejav plne inm, pre dospelch nepochopitenm spsobom. Vplyv na vchovu a rozvoj mladch ud je vemi dleit a zodpovedn zleitos. Bolo by dobr, keby sme jej venovali viu pozornos, ak sa jej v spolonosti momentlne venuje.