Aj v Markuovciach zaiarili LE

Ak rodiia odhadzuj Boha, odhodia Ho aj ich deti

Anton Kasan (Autor: Peter Lazor)
Autor:Monika Hodnick
Pridan: 2007-09-19 10:25:25
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Ak rodiia odhadzuj Boha, odhodia Ho aj ich deti
Deviateho oktbra oslvi tyridsiatku.
Jeho prvou kaplnkou bola naa farnos,
ktor si obbil.
Po nej odiiel sli Bohu a uom do eskej republiky.
Tak to ctil, tak to chcel.

Anton Kasan

Ako vnmate farnos Markuovce s odstupom
asu? Zmenilo sa tu nieo?

Vnmam ju vemi kladne.
Z Markuoviec ste odili do iech.
Je tomu u 10 rokov...
Pvodne som tam chcel by dva roky. Po ich uplynut som ctil, e v echch je vea prce, a tak mi to nedalo vrti sa. Viem, e aj na Slovensku
je vea prce, ale ke som ctil to povolanie ods do zahraniia, tak to treba vyui.
Najprv som bol sedem rokov na Morave vo Vracove. Teraz psobm v Lideku. Spolu s kaplnom mme teda dve farnosti a es dedn.
Ak s esk veriaci?
Dobr. (smev) Je to vade rovnako. Ako kde a ako ktor. Rozdielne je to aj z dediny na dedinu, z kraja na kraj.
Minule sa v mdich objavila esk republika
na prvch priekach, o sa tka ateizmu ud. Je to tam naozaj cti? Slia
kostoly vinou u len ako pamiatky pre turistov?

Zle na tom, kde lovek je. Naprklad
vo farnosti Lideko, v ktorej momentlne psobm, tak tej hovoria svt zem. A zase v susednej dedine to tak nie je.
Ako je to s kazskmi povolaniami v echch?
Nie je to dobr, teraz boli vysvten len traja. Je mlo povolan.
Mte ete kontakty s naimi slovenskmi kazmi?
Vaka takm aktivitm, ako je naprklad aj koncert Paprsky no. Ke sme vybavovali
to turn po Slovensku,
tak som postretal vea spoluiakov a kamartov. Je to perfektn, ke lovek djde niekde na faru a vie, ako sa ten kaz vol a e sa navzjom poznte.
Ako asto chodte domov do Vavreky?
Tak raz za dva mesiace.
Neprde Vm niekedy smutno za domovom?
Ani nie. asto chodievaj od ns aj za mnou. A domov pre kaza je vlastne tam, kde psob.
o si myslte o mladch a o ich budcnosti?
Nemte pocit, e maj teraz toko monost, e u akosi ani Boha nepotrebuj?

Myslm si, e je to tak kvli rodiom mojej genercie. Zhruba tyridsiatnikov.
Oni nechc Boha, a tak ani ich deti nechc Boha. Ke to vak rodiia nekazia, tak to ani deti nepokazia. Za o mlde me? Za to, e s mobily,
internet, ... ? Ve to vymyslela genercia ich rodiov. Ale my ich mme naui
t modern techniku
sprvne vyuva. A ak rodiia odhadzuj Boha, odhadzuj tm aj hodnoty a mlad potom nevedia, o je hodnota a o je brak.
Ako sa me mlde zastva Cirkvi, ke mdi
vyahuj a ria astokrt
negatvne kauzy Cirkvi?

Mdi vyahuj a vdy bud vyahova kared veci o Cirkvi. Njdu nejak nepekn vec, ktor rob nejak kaz, ale o tiscoch alch, ktor robia dobr veci nepu! A to je najvia chyba.
Ke bolo zverejnen, e esk premir ije s milenkou, tento hriech je v poriadku. Pritom je verejn autorita.
Ke vak spcha hriech kaz, tak je zle...
Ako vnmate po tej dlhej dobe Markuovce
a Markuovanov?

Pi sa mi, e si udruj t pokoru, ktor som u nich videl pred tokmi rokmi. Pokora je zklad. e s pokorn, ctiv... To sa z mnohch farnost
vytrca. Vidno to aj v echch.
Odkaz veriacim naej farnosti
Na Velehrade, ktor ns spja, spievame dedistvo Otcov zachovaj nm Pane. Tm najvm dedistvom
je viera, ktor sme od naich rodiov prijali. Cyril a Metod priniesli vzdelanie i vieru. Dnes sa propaguje len vzdelanie a viera sa odhadzuje ako nepotrebn vec. Take farnkom prajem, aby boli vzdelan ale i veriaci. A takto vzdelanos potom najviac pouij pre dobro udstva, rodiny a spolonosti.
Najbliie obdobie ostvate asi v echch...
no.