To o m v hlave a v srdci, to ti nikto nevezme

Pani Heidi Mrissy pri hrobe svojho manela Pla (Autor: archv redakcie)
Autor:Monika Hodnick
Pridan: 2007-07-11 15:45:03
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Ctim sa z troch tvrtn ako vdka, zvyok Slovenka. Myslm to primne. Je to tm, e sme tu boli v Markuovciach s Plom takmer kad rok. Len o sme zali za hranice, z Pla sa stval plne in lovek - vesel, vtipn, roziaren. Miloval Slovensko, miloval Markuovce. To si mono ani neviete predstavi. On toho sce vea nepovedal, ale lovek to mohol na om hne zbada. Ke stretol ud, ihne sa usiloval poveda o-to po slovensky, so skromnosou spomna pani Heidi Mrissy.

Diea vojnovho obdobia
Narodila sa 26. 4. 1933 v nemeckej spolkovej krajine Mecklenburg-Vorpommern v meste Schwerin. Doma vyrastala spolu so svojimi siedmimi srodencami (tyri dievat a traja chlapci), ku ktorm pribudli ete dve dievat.
Zkladn kolu navtevovala v meste Schwerin, po vojne nastpila na lceum. kolu viackrt kvli akm asom v Nemecku zmenila.
V roku 1945 utiekla rodina na zpad a usadili sa blzko mesta Lbeck pri rodioch Heidinej mamy.

Jazykov zdatnos a tdium
V roku 1951 ju otec poslal do vdska ui sa vdinu. Tam sa ocitla v rodine, v ktorej sa starala o 5-ronho chlapca. Ke mu tala rozprvky, tak na konci jej povedal, e mus vetky slov, ktor vyslovila zle, opakova po om. Bol hrd, e vie viac ako dospel. A ona bola rada, e sa zdokonauje v cudzom jazyku.
Zvykla si na vdsku mentalitu? Spoiatku sa u jazyk, spoznva jeho nuansy a a potom postupne spoznva mentalitu ud. Nauila som sa, e ke pouva hrub vrazy, hrubos dostane aj nasp. Ako sa lovek sprva, tak sprvanie sa mu aj vrti od ud sp.
Po nvrate do Nemecka nastpila op do koly pre sekretrky (Korrespondentenschule), no za krtky as odila znova pre do Anglicka na jeden rok ui sa anglitinu. Rodina, u ktorej bvala, ju neskr vzala so sebou na pol roka do Franczska, kde sa musela popasova aj s francztinou.
Ke sa vrtila domov, nastpila ako sekretrka do Hamburgu. T prca ju vak nenapala. Ako s smevom dodva: Papiere sind nichts fr mich. (Papiere nie s pre ma.) Tak si zvolila cestu oetrovateky. Najprv sa prihlsila na tdium do mesta Kiel, kde ju nevzali, potom do Gttingenu. Tam jej vak povedali, e je u vraj prli star na tdium, ale napriek tomu ju zobrali. Poas troch rokov vytudovala za detsk zdravotn sestru.

Cez otca k manelovi
Jej otec organizoval poovaky na losy vo vdsku. Raz zobral so sebou na dovolenku aj dcru. Jednak mala u po kole a tie vedela po vdsky, o bolo pre jej otca dos praktick.
Tam sa v septembri zoznmila s Plom. Ako vak dodva, nebola to lska na prv pohad. o bolo zaujmav, e poas tancovaky ju vyzval na tanec, hoci nikdy netancoval. A ako hovor Heidi a u ani potom.


Po nvteve vdska si psali. Dokonca jej prila pohadnica aj z Moskvy (kde zisoval, ak s tam pomery na poovaky, i je mon priviez tam host). Na nej bolo napsan, e by bol vemi sklaman, keby neprila do vdska. Nasledovali prv Vianoce, ke Pl priiel navtvi svojho brata do Mnchova. A s Heidi sa stretol v Hamburgu. S prichdzajcou jarou sa uskutoovali aj jarn prechdzky do prrody, ktor Pl vyuval aj na to, aby zistil stav divej zveri po zime. Heidi spomna, e Pl miloval prrodu. A ona to povaovala za vemi zaujmav.
Po uritej dobe sa rozhodli, e sa zosobia.

iv spomienky
Preila som vemi zaujmav ivot, pretoe som vemi vea spoznala vea krajn a mnostvo asnch ud. Nakreslila som aj dve skice: mapu vdska so zaznaenm, kde vade, v ktorch revroch bol Pl na poovakch. A potom ete mapu celej Eurpy aj s kskom Afriky so zaznaenm, kde vade pooval. Skice s len ceruzou a s vyznaenmi ervenmi bodmi jeho pobytu. Urobila som to preto, lebo som uvaovala, o pozitvne sa tu d ukza nvtevnkom katiea. A tak som si myslela, e pre mladch ud je dleit a sn aj zaujmav vidie, e to, o m lovek v hlave, to ti nikto nevezme. A Pl nemal ni in len to, o mal v hlave. Vedel jazyky, spoznval ud mal kontakty, ovldal umenie poovaiek, mal geografick prehad, spoznval pri cestovan naprklad architektru krajn, architektru budov, nbytkov tak mohol ud krajinou sprevdza... a stle prila situcia, v ktorej mohol svoju klu vedomost uplatni.

Posledn dni s manelom Plom
Ete vo februri 2004 mali naplnovan, e znovu priletia v lete do Markuoviec. Potom vak Pl ochorel. Ke neskr leal v Stockoholme v nemocnici, zaala si Heidi kls otzku, i vlet na Slovensko nemaj zrui. Kee let bol u zorganizovan, tak sa ho ptala, i predsa len poletia do Markuoviec. Bez vhania shlasil. Prileteli do Popradu, kde prili do nemocnice a odtia si prenajali sanitku. Chcel prs do Markuoviec. Pl sa vemi teil, e priiel domov. Do domeka pri katieli ich prichdzali navtvi znmi. Cel ten Plov prchod do Markuoviec vnma Heidi ako jeho ivotn naplnenie.

Ako to bolo v ten osudn de, spomna pani Heidi so znanou dvkou nostalgie: Sedela som tu v domeku a asi o tritvrte na desa veer zaal by Pl troku nepokojn. Sptala som sa ho, i chce tabletku, i m bolesti. Odpovedal no. Odila som teda po tabletku a vodu. Tabletku prehltol. Sadla som si k nemu blzko, aby som mu mohla dra dla. Nahla som sa, aby som zhasla stoln lampu. A v tom Pl povedal tak, u sta... Naklonil hlavu na vanki na bok a dodchal. Na hodinch bolo o desa desa.
V tej chvli som nevedela, o mm robi. Zavola polciu, lekra alebo o? Potom som zavolala pnovi Sendreiovi, hoci som vedela, e m odcestova na druh de rno na sluobn cestu do Nemecka. Vbec nevhal a zavolal lekra. Zariadil, o mohol a za alie vybavovanie akujem aj pani Bernadete Kickovej a samozrejme pnovi farrovi Dudovi a alm, ktor sa pripojili a pomohli. Vetci tto udia boli nesmierne stretov.

Odkaz Markuovanom
Pani Heidi Marissy zostavila kniku, v ktorej s fotky z kadho roku, ako tu boli. Zana to fotkou domeka, v ktorom sa Pl Marissy narodil a do ktorho sa nakoniec aj vrtil odovzda svoju duu Pnovi. Jeho stlym prianm bolo raz sa vrti DOMOV. A preho bol domov Markuovce.
To, o mi dali a ukzali Markuovce pri pohrebe Pla, to sa ned jednoducho slovami opsa. Poctila som toko dobra od Markuovanov. Ila som cez dedinu a pozdravili ma. ڞasn. A tok pohostinnos. To u lovek dnes nezaije. To sa ned opsa, to je jednoducho pocit. Bola som tu prijat s tokou lskou a srdenosou. Za vetko vm, Markuovania, akujem.