Mlad talenty farnosti

Jn Pentk (Autor:  )
Autor:Monika Hodnick
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Existuje vea monost rozvoja tela i ducha det a mldee.
port, umenie, kultra, tvoriv innos...
Je vak len mlo mladch, ktorm uar organov hudba.
No ak diea zvldne sedemron prpravu na hudobnej kole za jeden rok, tak vtedy sa u hovor o talente.
Takmto je vborn iak,
ptnsron Janko Pentk
Rodiom by malo zlea na ve‑ strannom rozvoji svojho dieaa. A preto by mali dba na to, aby malo zmysluplne vyplnen von as.
Vinou to bva tak, e rozhodn za nich u v skorom ranom veku, omu by sa mali vo svojom vonom ase venova. Zvis to od toho, v ktorej oblasti sa to-ktor diea jav ako ikovn. Niektor rodiia si zasa praj, aby ich deti pokraovali v zubch mamky i ocka. V neposlednom rade vak rozhodn i finann alebo in podmienky.


V prpade Janka to bolo troku inak. A ke bol siedmak, musela ho mamka prehovra, aby sa prihlsil do organovej koly. Nie prli naden rodiovskou mylienkou to iiel sksi.
Teraz je za to van. Z poiatonej nechute sa po pol roku vyvinula takmer ve sedie za organom alebo za klavrom a to minimlne 5 hodn denne! S chvle, ke ho musme od klavra takmer odha, tvrd s smevom jeho mama, ktor sa te z toho, e vtedajie rozhodnutie bolo sprvne.
Je mimoriadne pozoruhodn pova, s akou samozrejmosou mi Janko vysvetoval, ako asto cvi. V pondelok, stredu, tvrtok, piatok a nedeu cvim na klavri v miestnej zkladnej kole, v Letohrdku alebo doma. V utorok a sobotu organ na fare alebo v kostole. Okrem toho mm skky s uitemi: v utorok organ na fare so sr. Emanuelou (pozn.red.: psali sme o nej v Pad . 6/2004), v stredu a piatok chodm na klavr do Spiskej Novej Vsi k pani uiteke Tauberovej.
Jeho prvm uiteom hudby bol doc. Adamko. S nm zaal kolsk rok 2002/2003. Od kolskho roku 2004/2005 sa mu venuje sr. Emanuela. Ako hovor: Mm z neho rados, lebo je to naozaj ikovn a ctiiadostiv chlapec. Drm mu palce, aby sa splnila jeho tba dosta sa na Konzervatrium do Koc. Prijmacie skky sa blia. Bud prve vo Vekom tdni.
Janko m poruke ihne rieenie, ak by mu to konzervatrium nebodaj nevylo. V takom prpade si zvolm gymnzium a potom budem pokraova v tdiu hudby. Z jeho slov cti, e to nie je u iba zuba, ale zd sa, e i ivotn cie. Okrem hudby mu na ostatn konky neostva as. Obbenm predmetom je vak aj slovenina a literatra a s tm spojen prednes pozie a przy.
To, e sa venuje nielen hre na hudobn nstroj, ale je dos dobre aj teoreticky podkut, vyplynulo z jeho monolgu, ke s nadenm rozprval o svojich obbench komponistoch a ich dielach. Je nm jednoznane Bach, ktor je kmeovm zkladom hudby. Skladby s sce nron, ale vemi pekn. A hlavne jeho dvojhlasn Klavrne invencie, hovor s roziarenmi oami.
M vbec tak nadenec poas hry za hudobnm nstrojom pred posluchmi trmu? V prvch okamihoch troku aj no, hovor, ale potom sa akosi ponorm do hudby a nevnmam to, e ma udia povaj.
Janko m ete dvoch srodencov. Trinsronho brata Mateja, ktorho zubou je port a budca prvka Kristnka, ktor sa doposia najlepie prejavuje tancom.
Okrem plnov do budcnosti m vak Janko ete jeden vek sen. Ma vlastn koncertn krdlo znaky Petrof.
Drme palce jemu i ostatnm deom vo farnosti, aby sa im darilo rozvja svoje schopnosti a zrunosti.