Rozhovor s Mons. Michalom Klurom

Mons. Michal Klur (Autor:  )
Autor:Jn Duda
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Narodil sa v Markuovciach 20. mja 1921 rodiom Michalovi a Mrii, rod. Krotkej. Zo srodencov najstarou bola Mria, vydat Oviarikov. Nasledoval Michal, potom tefan, ktor zomrel ako mal diea, potom Agnesa, vydat Hamrkov a zasa tefan, ktor taktie zomrel ako mal diea. Nasledovali dvojat Jozef, ktor sa oenil s Katkou Humeanskou a Rozlia, vydat Vojdulov. Najmlad je Klement, ktor je enat s Terziou Sendreiovou. Dnes ij u len traja: kaz Michal, Agnesa Hamrkov, ktor bva na Odornskej ceste a Klement Klur na ulici sv. Jna Nepomuckho v Markuovciach.
Zkladn kolu navtevoval na Karoovci v Markuovciach (dnes je tam pecilna zkladn kola na ulici Bystr), Gymnzium v Spiskej Novej Vsi a teolgiu na Vysokej kole bohosloveckej v Spiskej Kapitule. Na kaza ho vysvtil spisk biskup Jn Vojtak v roku 1946. Do roku 1951 psobil ako kapln v Liptovskej Lunej, v rokoch 1951-55 ako sprvca farnosti Liskov a v rokoch 1955-64 ako sprvca farnosti Zakamenn. Od roku 1964 psob v Spiskej Kapitule v rznych funkcich a doteraz (tajomnk a riadite Biskupskho radu, sprvca farnosti a farr).V roku 1992 mu Svt Otec Jn Pavol II. na nvrh spiskho biskupa Mons. Frantika Tondru udelil estn titul kapln Jeho Svtosti (monsignor).


Z rozprvania pna farra Skraka (napsal to v kronike farnosti) si bol vraj v mladosti vynikajci herec. Hral si vynikajce dedinsk ochotncke divadlo. Ako si na tieto asy spomna?
Ako gymnazista som hrval divadlo. Mali sme vtedy spolok Six (sami chlapci sme si ho zaloili, lebo ns bolo es). Tak sme sa nazvali. Divadlo sme hrvali trikrt rone: na Vianoce, Vek noc a ete raz v lete. Pani Anna Vartovnkov, miestna uiteka, manelka pna uitea a organistu Vartovnka, bola reisrkou. Cviili sme v kole, ktor stla naproti Oustovcu pri kostole (priamo na kopci nad cestou). Vinou sme hrali diela od Ferka Urbnka. Mali sme aj in vystpenia, napr. na nejakej slvnosti, kde sme recitovali bsne. Nemali sme kultrny dom, ale u pna Mikolaja (pri mlyne), kde bola krma a aj javisko, tam boli zbavy a tam sme hrvali aj divadlo.

Na priateov z detstva si ete spomna?
Istee. Ale som u z Markuoviec pre vye pdesiat rokov. Mnoh sa odsahovali, inch si u Pn Boh povolal. Z mojich priateov, ktorch z Markuoviec poznm a ete ij, s u vetci star a primeran mjmu veku. Na detstvo a na priatestv z detstva a mladosti si vdy rd spomnam. Mal som pekn detstvo. Zvl᚝ dobre si spomnam na Paka Dobranskho, ktor sa tie stal kazom. Boli sme od detstva priatemi.

o rozhodlo, e si vstpil do seminra a stal sa kazom?
Nai markuovsk rodiia vemi dbali, aby sme pri sv. omi minitrovali. Nielen ja, ale cel mlde. Chodievali sme vdy na sv. ome, na poobedajie neden litnie. Pamtm sa, e raz pani Rusikov z Oa priviedla svojho syna, u mldenca Laca, ktor uiel z kostola na zbavu, v nedeu popoludn do kostola a musel kaa pred bohostnkom cel litnie. Ako chlapci sme ho utovali. Doma mi mama povedala, e ak by som to urobil ja, e by so mnou naloila podobne. A my sme Laca tak utovali. Vtedy za ucho vyaha, to sme nepovaovali ani za trest. Bolo to nieo normlne. Rodiia drali deti v disciplne a nbonosti.
o sa tka mjho kazskho povolania, psobil u ns pn kapln Kubir. My sme sa kaza bli. Avak u neho sme videli, e aj kaz je len lovek. A tak som sa pre kazstvo rozhodol. Ale mnoho tu zohrala aj rodinn vchova, spolon modlitba, cta k Bohu a kostolu...

Za tvojich detskch ias bval niekto v katieli, v Dardanelch alebo na hrade?
Nie, nebval tam nikto. Ani v katieli, ani v Dardanelch. Bolo to przdne. Iba na hrade bola neskr kola. Ja som chodil do koly na Karoovec (dnes pecilna kola, vtedy to bola katolcka kola). Na Karoovci uila pani uiteka Baldusov, ktor tam aj bvala. Ak sme urobili nieo zl, nechala ns po kole. Ona mala as, bola slobodn. Na hrad do koly chodil brat Klement, kde uil pn uite Jn Majlinger a Jn Hanula zo Spiskej Novej Vsi. Duan Hanula, jeho brat, mi bol triednym na gymnziu. V Dardanelch sme hrvali ping-pong.

o by si odkzal dnenej markuovskej mldei?
I ke viem, e mlad maj mlo asu, lebo sa musia ui, ale aby si nali as a vyuvali tie monosti, ktor sa im vo farnosti ponkaj. Aby si zachovali vieru, aby im raz v budcnosti bola posilou. Rodiia sa vea obetuj pre svoje deti, pestuj s nimi port a velio in. Mali by si njs as aj na udriavanie viery. Neradil by som vieru v Boha podceova, lebo m vek vznam v ivote loveka.

Sledoval si silie Markuovanov pri obnove chrmu?
no, sledoval som to a tem sa tomu. Chcem sa poakova vetkm dobrodincom tejto obnovy chrmu, lebo kad rodk sa pote, ak vojde do chrmu, kde bol pokrsten a njde ho upraven, ist, vynoven. Ak chrm nie je zanedban, je to aj dkaz ivej viery. Som van svojim rodkom, e to spolonmi silami dokzali, e povli aj zmer svojho duchovnho otca a vsledok sa dostavil. V sasnosti vntro kostola psob ako jednoliaty celok a maj tam takmer vetko. Aj ndvorie kostola je vkusne upraven. Verm, e moji rodci bud aj naalej chrm udriava takto pekne. Ale nielen tento, ale aj chrm svojich du.

M monos prihovori sa svojim rodkom cez strnky farskho asopisu Pokoj a dobro. o by si im chcel odkza?
Ctim, e Markuovce s zemou, kde som sa narodil a vyrastal. Tam mm svoje korene. Viem to a aj to takto vnmam. Napokon tam chcem zloi svoje telesn pozostatky a aka de svojho vzkriesenia. Voi Markuovanom ctim svoju blzkos. Som jeden z nich.
Taktie by som sa chcel poakova tm, o patria k duchovnmu jadru markuovskej farnosti. To jadro je zdrav a aby zdrav zostalo, vydralo i rozrstlo sa.
Chcem vyjadri vaku aj redaknej rade asopisu. akujem za ich silie, e ria dobr meno naej farnosti psmom a dokonca, ako som sa dozvedel, aj internetom. S pralivm prkladom pre ostatnch mladch ud, aby sa aj al angaovali v prospech druhch v duchovnej i kultrnej oblasti.