Jn Vojtak v Markuovciach

Relif tvre biskupa Jna Vojtaka na zvone (Autor:  )
Autor:Jn Duda
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Na spomienku Narodenia Panny Mrie som sedel v kancelrii zvonrskej dielne pani Marie Tomkovej-Dytrychovej v Brodku u Perova. Jej majiteka sedela so mnou za stolom a rozprvali sme sa o markuovskch zvonoch. Pred nami na stole leali ich fotografie, zavesenie na jarmch, ba i detaily srdca jednotlivch zvonov. Sm som vedel, e to nie je v poriadku. U v Markuovciach na vei pri zvonoch, ktor si prila pozrie pani Leticie Vrnov-Dytrychov spolu so svojm otcom, mi jasne naznaila, ako m bi srdce zvona: mus by zo eleza ukovan v celosti a mus by mkie ako zvon, aby pri zvonen sa skr objalo srdce a nie zvon, v opanom prpade hroz puknutie zvona. Taktie vka deru srdca mus by do rany zvona, kde je zvon najhrub a kde der oakva. Napokon, srdce zvona sa mus vone pohybova a nesmie by uviazan. Z fotografi na stole jasne vyplvalo, e markuovsk zvony toto nespaj: najv zvon, ktor m vye pol tony, m na srdci upevnen dva kusy eleza, puknut mal srdce len z pasoviny, na ktor skrutkou pripevnili elezn guu. Vetky mali uviazan srdcia a najmen udieral dvakrt bezprostredne za sebou na jednu stranu.

Srdce potrebuje vonos- vdychuje zvonu akoby ivot

Pani Marie Matukov-Dytrychov sa mi snaila vne dohovori, aby sme si zvony dali do poriadku. Nelo iba o puknut zvon, ktor u mali vo svojej dielni, ale aj o tie ostatn, ktor ostali na vei. Aj tie treba chrni, lebo mu kad chvu pukn. Srdce zvona potrebuje vonos a elektrick pohon sa mus o najdokonalejie prispsobi runmu zvoneniu. V opanom prpade sa radiklne skracuje ivotnos zvona. Nemohol som jej odporova, jej slov mali logiku. Len som jej povedal, e udia, ktor to robili, robili to tak, ako najlepie vedeli, robili to s lskou k Bohu a iste i zadarmo. Nememe teda ich prcu posudzova iba jednostranne. S uznanm a pochopenm pokvala hlavou. Potom som si v doprovode jej dcry pani Leticie Vrnovej-Dytrychovej pozrel dielu, kde zvony opravuj i odlievaj. V takejto dielni som bol po prv raz v ivote.

V om spova ten kumt

Bol som aj zvedav, v om spova patent, ten kumt pri vrobe alebo oprave zvona. A tak som sa aj na to sptal. Pani Leticie povedala, e zhotovi zvon nie je iadny problm. Me ho ulia kad, kto sa tomu trochu rozumie alebo pracoval v zlievarni pri vysokej peci. Avak ten kumt spova v tom, aby zvon dostal sprvny tn, aby spolu s ostatnmi vytvral szvuk. To vak sa d zisti a po zhotoven, ke po om prv raz udriete a on vyd zvuk. Ako to oni robia? To u neprezradila.

Prv zvonenie

V piatok 26. septembra som op bol v Brodku. Chcel som vidie a pou opraven zvon. Poas kolaudcie za prtomnosti pani Leticie, pna Jagaa, Kalafuta, Kamenickho i ma zdvihli pracovnci zvonrskej dielne Jna Vojtaka (tak sa vol zvon) na reaziach a ke vone visel, jeden z robotnkov trikrt udrel eleznou tyou do rany zvona. Jn Vojtak sa pred nami rozozvual v ndhernom a silnom zvuku, ktor ete dlho po dere krsne doznieval. Ha, odteraz bude svojm srdcom i zvukom zvolva veriacich do markuovskho chrmu, bude odprevdza zosnulch veriacich na ceste do venosti. Tvoje srdce sa bude radova, ke sa my budeme radova a bude plaka, ke my budeme smti.
O dva dni neskr, 28. septembra spisk biskup Mons. Frantiek Tondra zvon poehnal a od polovice oktbra u zaznieva jeho hlas z vee markuovskho farskho kostola.
V strede zvonu je relif tvre otca biskupa Jna Vojtaka, pod nm npis Ioannes (slov. Jn). Je tam ete napsan jeho biskupsk motto: Angelis tuis mandavit de te (slov. Anjelom svojim prikzal o tebe a celkom pod ranou zvona: Ad honorem Servi Dei Ioanni Vojtak, Episcopi Scepusiensis /1921-1965/ fundaverunt fideles paroeciae Markuovce. Anno Domini 2003 (slov. Na poes Boieho sluhu Jna Vojtaka, biskupa spiskho v rokoch 1921-1965 dalo zhotovi veriaci farnosti. Markuovce roku Pna 2003) .
Jeho srdce je pripraven bi pre vetkch ud dobrej vle. Tak ako bilo jeho iv srdce naozaj dovtedy, km po vekom utrpen 4. augusta v roku 1965 nepuklo a neumrelo.