Manelstvo v Katolckej cirkvi

Cirkevn zkony

Uzatvorenie manelstva (Autor:  )
Autor:Jn Duda
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!


Vznik manelstvaAby vznikol medzi muom a enou platn manelsk zvzok, s povinn splni tri podmienky:
1/ aby nebola medzi nimi iadna manelsk prekka, ktor by ich robila nespsobilmi pre uzavretie manelstva;
2/ aby si navzjom vymenili medzi sebou manelsk shlas;
3/ aby si manelsk shlas vymenili tzv. knonickou formou, to jest spsobom, ktor je stanoven cirkevnm zkonom.

V skutonosti je to trochu zloitejie, ale v tomto lnku podvame vznik manelstva z pohadu Katolckej cirkvi zjednoduene. Presn vklad maj pozna duchovn pastieri, aby vedeli veriacim dobre poradi a pomc aj v zloitch ivotnch prpadoch. Pre veriacich vak posta poda tto nuku v uritom zkladnom nrte.

Manelsk prekky

Prvou skupinou podmienok, ktor sme spomnali v svislosti so vznikom manelstva, s manelsk prekky. S to cirkevnm zkonom definovan ivotn situcie medzi snbencami, ktor robia snbencov nespsobilmi pre uzavretie manelstva. To prakticky znamen, e ak snbenci uzatvraj manelstvo v takej ivotnej situcii, ktor cirkevn prvo definuje ako manelsk prekku medzi nimi, uzatvraj manelstvo neplatne. Inmi slovami: nevznik medzi nimi nijak manelstvo!
Takchto ivotnch situcii snbencov, ktor cirkevn prvo definuje ako manelsk prekky, je spolu 12 (u Grckokatolkov 13). V nasledujcich slach nho asopisu sa budeme manelskmi prekkami zaobera podrobnejie, aby sme ich poznali a vedeli rozoznva.

Manelsk ohlky

Na tomto mieste vak povaujem za potrebn doda, e existencia ivotnch situci snbencov, ktor cirkevn prvo definuje ako manelsk prekky, sa zisuje manelskmi ohlkami. Aj o manelskch ohlkach existuj cirkevn predpisy, o ktorch si napeme taktie z niektorom z budcich siel nho asopisu.

Neodporan manelstv

Existuj ivotn situcie medzi snbencami, ktor Cirkev nedefinuje ako manelsk prekky, ale ako neodporan manelstv. Ide o ivotn situcie medzi snbencami, z ktorch sa Cirkev z uritch dvodov nete a preto manelstvo medzi nimi neodpora. Spomnan dvody, z ktorch sa Cirkev nete, to s prve tie ivotn situcie medzi snbencami a zase spomnan neodporanie prejavuje sa tm spsobom, e Cirkev rob snbencom urit zkonom presne uren akosti pri uzatvran takhoto manelstva. Nimi chce Cirkev poukza a upozorni snbencov, e sa nachdzaj v ivotnej situcii, ktor nie je priazniv preto, aby medzi nimi vzniklo manelstvo, resp. me vemi nepriaznivo vplva alebo aj ohrozova ich manelsk vzah, ak by dolo k uzavretiu manelstva.
akosti, ktor Cirkev rob snbencom v takchto situcich, mono rozdeli do dvoch skupn. Do prvej skupiny patria pastoran a do druhej prvnick. Ako pastoran akosti meme oznai napr. pohovory, v ktorch duchovn pastieri maj povinnos poukza snbencom na mon rizik, ktor vyplvaj z ich ivotnch situci, prpadne im mu aj slunou formou navrhn, aby si svoje rozhodnutie vstpi do manelstva ete dkladnejie premysleli a zvili. Avak diakoni a kazi nemaj prvo oddiali vznik manelstva, ak sa snbenci napriek upozorneniam pre manelstvo rozhodn. Ak duchovn pastieri vyerpaj pastoran akosti a uku sa ako neinn, nutne zo zkona musia nasledova prvne akosti. Vlastne ide o jednu akos: duchovn pastier je povinn napsa na miestny biskupsk rad a poiada o povolenie, aby mohol v mene Cirkvi asistova pri vzniku takhoto manelstva, priom je povinn uvies dvody, pre ktor snbenci nstoja na uzavret manelstva. Biskupsk rad veci nleite zvi a rozhodne. Rozhodn me dvojako: uzavretie manelstva povol alebo ho oddiali. Biskupsk rad, presnejie miestny ordinr, me z vnych dvodov manelstvo oddiali.
Preto takm ivotnm situcim snbencov, v ktorch im Cirkev neodpora manelstvo, hovorme aj manelstv, ktorch uzavretie je viazan povolenm (licenciou) miestneho ordinra. Takchto ivotnch situci cirkevn prvo pozn 10. Podrobnejie sa nimi budeme zaobera v niektorom z nasledujcich siel nho asopisu.