Farnos Markuovce

 (Autor: archv redakcie)
Autor:Jn Duda
Pridan: 2009-06-30 15:21:12
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Farnos Markuovce je starobylou farnosou avsasnosti sa d jej vznik uri len vemi ako. Sasn kostol sv. Michala archanjela stoj na pahorku nad Horndom so thlou gotickou veou. Na tomto pahorku pravdepodobne stl dreven kostolk u v11. alebo 12.storo. Pri vskume vpodzem kostola archeolg Frantiek Javorsk vroku 1997 objavil iastky zkladu starej neznmej stavby spred 13. storoia. Zkladn as sasnho kostola bola postaven vprvej polovici 13. storoia pravdepodobne spolu shradom rodiny Mrissy, ktor je lokalizovan hne veda kostola. Vroku 1484 grf Mikul Mrissy prebral severn stenu chrmu apristavil kaplnku Kozmu aDamina, ktor dnes tvor severn bon lo chrmu. Vjubilejnom roku 1500 ten ist zemepn prebral jun stenu chrmu apristavil knej kaplnku sv. Anny. Vroku 1709 kostol preiel do rk Kalvnom azemepn spustoil interir kostola. Kostol obnovil a Alexander Mrissy, titulrny biskup knnsky aspisk prepot, ktor da 6.jla 1731 osobne vykonal dedikciu kostola kcte sv. Michala archanjela. Vsasnosti obec Markuovce, ktor le asi 6 km juhovchodne od Spiskej Novej Vsi pota 3200 obyvateov, zktorch sa najviac sa hlsi ku katolckej cirkvi.

Vo vzdialenejej histrii pod jurisdikciu markuovskho farra patrili aj obce Koterbachy (v sasnosti Rudany), Matejovce nad Horndom, Zvadka, Lieskovany, Teplika ain menie osady. Vsasnosti m farnos Markuovce tri fililky: Tepliku nad Horndom, Pod Tepliku aLieskovany. Najpoetnejou fililkou je Teplika nad Horndom spotom obyvateov 1100 avlastnm kostolom, ktor zvili odve bon lode zaiatkom 20. storoia Tepliania, ktor odili pracova do Ameriky. Dovtedy tam bola iba kaplnka.
Fililka Pod Teplika kostol nem aas veriacich navtevuje bohosluby vSpiskej Novej Vsi aas prichdza do kostola vTeplike. Odhadn poet obyvateov Pod Tepliky je dos zloit, nakoko sa tam nachdza aj rozsiahla chatov osada. Nie je vak potom via ne Lieskovany. Fililka Lieskovany pota pribline 300 obyvateov, od roku 1990 m vlastn kostol.

Farsk kostol vMarkuovciach
Kostol sv. Michala vMarkuovciach m hlavn lo adve bon lode. Murovan jadro kostola bolo postaven vprvej polovici 13. storoia apostupne sa knemu pristavovali jednotliv alie asti: vroku 1484 severn lo, vroku 1500 jun lo, potom sa zvila zkristia aete predtm sankturium, zaiatkom 20. storoia sa predila severn lo. Oltr je barokov, lavice pochdzaj v19. storoia. Zaiatkom 20. storoia udrel do barokovej vee blesk azniil ju. Nov veu postavili u vgotickom tle aurobili ju picatou. Organ pochdza zpovojnovej doby (pribline zroku 1945-50 zdielne Rieger). Vroku 1998 bolo vkostole vybudovan vodn podlahov temperovanie auloen travertnov dlaba, preto je vkostole prjemn teplota aj vzimnch mesiacoch. Exterir kostola je obklopen mohutnm murovanm valom apreto bolo mon vybudova expozciu sakrlneho umeleckho kamea, chodnky aparkov trvnik sumelm automatickm zavlaovanm. Vo vei sa nachdzaj tri zvony. Najmen asi 150 kg zvon Michal je zroku 1991 zdielne Mrie Dytrychovej, stredn 320 kg zvon Jn Vojtak je zroku 2003 abol vyroben vdielni Mrie Dytrychovej anajv pol tonov zvon Urban je z19. storoia. Vetky zvony maj od roku 2003 nov dreven zvesy afunguj na linerny elektrick programovac pohon. Vroku 2003 dostali vetky zvony nov srdce zdielne Rostislava Bouchala. Firma Aman zMarkuoviec vyrobila nov kovan vstupn brny do ndvoria kostola.
Na ndvor kostola je pohrebisko rodiny Mrissy, ktor boli kedysi patrnmi kostola. Da 21. jna 2003 bol na ndvor pochovan grf Pavol Mrissy, ktor bval vtokholme aumrel 93-ron vMarkuovciach.
Kostol sv. Michala archanjela vMarkuovciach je historickou pamiatkou aje sasou spiskej gotickej cesty.

Fililny kostol v Teplike
VTeplike nad Horndom bola dlh roky iba kaplnka aTepliania chodili na bohosluby do Markuoviec. Zaiatkom 20. storoia niektor Tepliania, ktor odili za prcou do Ameriky, ke sa vrtili, zvili kaplnku odve bon lode. Ale a niekedy v60. 70. rokoch zaal pravidelnejie aastejie prichdza na voze kaz, aby tu odslil svt omu. Ku koncu 20. storoia bol interir rekontruovan. Bolo vybudovan elektrick podlahov temperovanie snovou keramickou dlabou. Obetn stl abohostnok je zkarpatskho pieskovca. Da 11. aprla 1998 dedikciu kostola vykonal Mons. Andrej Imrich, titulrny biskup Castello Titulino apomocn spisk biskup. Nsledne bola vykonan generlna oprava organa azaveden nov osvetlenie. Kostol je najvraznejou dominantou obce.

Fililny kostol vLieskovanoch
Zkladn kame tohto kostola poehnal Jn Pavol II. pri svojej prvej nvteve Slovenska vroku 1990 akostol poehnal 15.8.1990 spisk dieczny biskup Mons. Frantiek Tondra. Ide omodern kostol, ktor aj priestorovo pota srastom potu cirkevnej obce. Ostavbu kostola sa zaslil vtedaj sprvca farnosti Michal Vitkovsk. Aj tento kostol je temperovan vodnm raditorovm systmom aaj vzimnom obdob je vom veriacim prjemne. Okolie kostola je vynikajcou ukkou zhradnej architektry (trvnik, zavlaovanie, kroviny), oo sa star firma Mukt pna Jna ivka. Od roku 2005 m kostol nov dreven krov cestu zdielne majstra tefana Barna zKemarku.