Dieczna synoda Spiskej dieczy

Logo Diecznej synody - Prijmime Svetlo nrodov a prinajme Rados a Ndej (Autor: archv redakcie)
Autor:Jn Duda
Pridan: 2006-12-19 10:07:45
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Na jar roku 2006 spisk dieczny biskup Mons. Frantiek Tondra ohlsil oficilny zaiatok konania Diecznej synody Spiskej dieczy. V tejto svislosti vznikaj rzne otzky: o je to synoda, ak m cie, o mme robi v svislosti so synodou? Kee do rokovan synody bud zapojen kazi i laici, budeme sa snai aj na strnkach nho asopisu vysvetlova, o o tu ide.

Pohad do histrie

Synody s znme v cirkvi od nepamti a ich zaiatok siaha a do kresanskho staroveku. Bolo to prakticky zhromadenie kazov, ktorch zvolal biskup z dvodu, aby mu v nejakej veci alebo zleitosti poradili, ie synoda bola poradnm zhromadenm kazov, ktor radili biskupovi. Tento stav trval a do Druhho vatiknskeho koncilu (1962-65), na ktorom sa rozhodlo, e astnkmi synody mu by okrem klru aj laici. V Kdexe knonickho prva Jna Pavla II. z roku 1983 (ktor je platnm aj v sasnosti) sa uvdza, e klerici (=biskupi, kazi, diakoni) s povinnmi lenmi diecznej synody: niektor s lenmi synody na zklade svojho radu, al s volenmi zstupcami dieczneho klru. Laici nie s povinnmi lenmi synody, ale zle na rozhodnut dieczneho biskupa i ich tam chce ma alebo nie (porov. kn. 463, 2). V sasnosti s lenmi synody spravidla aj niektor laici (o vbere laikov sa pe v Interdikasterilnej vatiknskej intrukcii z 15.8.1997, v: Acta apostolicae sedis 89, s. 852-877).

Ciele synody

Cieom synody je najm pomc biskupovi vytvori partikulrne prvo, ie vytvori vhodn zkony pre dieczu (porov. kn. 466 s prslunmi komentrmi). Avak dieczna synoda nie je jedinou intitciou, ktor m tento cie. Poksime sa poukza aj na in formy takejto pomoci diecznemu biskupovi, pretoe dieczny biskup je najvym cirkevnm zkonodarcom vo svojej diecze (ak nepotame Svtho Otca a ekumenick koncil).
1/ Cirkevn zkonnk, ktor vydal Jn Pavol II. v roku 1983 (platn aj v sasnosti) pre cel katolcku cirkev, uvdza 80 prpadov a vslovne spomna, aby o nich rozhodol dieczny biskup. Toto je ako sa zd najjednoduch a najah spsob, ako vytvori dobr cirkevn zkony pre dieczu, lebo sta doplni to, o u naznauje zkon vydan Svtm Otcom.
2/ Dieczna synoda je alm spsobom, ako vytvori cirkevn zkony pre dieczu. Povaujem ju vak za vemi nron innos, ktor si vyaduje dsledn poznanie podmienok dieczy, jej problmy i radosti a predpoklad sa taktie vyjadrenie uritej vzie pastoranej prce v budcnosti v zmenench podmienkach. Tie si to vyaduje umenie vyjadri pecifick vlastnosti boieho udu v diecze, nturu tohto udu i to, o potrebuje po duchovnej strnke. Napokon princpy a legislatva diecznej synody s len prvm krokom, po ktorom m nasledova al a ete nronej: uvdzanie synodlnej legislatvy do praxe. Dieczna synoda znamen tie mobilizciu takmer vetkch sl dieczy, to znamen minimlne viny klru a presvedi a zapli ju za idel synody, za zmenu v pastoranej innosti. Bez tohto oduevnenia klru dieczy si viem iba ako predstavi spech diecznej synody. Vyaduje si to tie reformn typ dieczneho biskupa, lebo i chceme alebo nie, dieczna synoda navrhne nov formy usporiadania diecznych cirkevnch truktr, nov spsoby pastoranho prstupu a prce, nov a prehodnoten pohady na sasn stav vec, ktor by zodpovedali sasnm zmenenm podmienkam ivota (Ecclesia semper reformanda = cirkev sa mus neustle reformova, lebo vdy sa menia podmienky ivota, v ktorch ohlasuje Kristovo evanjelium).
Partikulrne zkony me dieczny biskup vytvra aj spolu s inmi biskupmi svojej krajiny. Mm na mysli Konferenciu biskupov Slovenska a koncily partikulrnej cirkvi, i koncil cirkevnej provincie alebo plenrny koncil.

Farsk synodlne bunky a priebeh synody v skratke

Spisk dieczny biskup rozhodol, e maj vznikn Farsk synodlne bunky (spoloenstv v rmci farnosti). Ich existenciu miestny farr ohlsi na Sekretarite pre synodu, ktor m svoje sdlo v Spiskej Kapitule. Od janura 2007 bud zo Sekretaritu dostva tmy, ku ktorm sa bud vyjadrova. Bude uren zapisovate (jeden z lenov Bunky) a vsledky diskusie zape a pol sa na Sekretarit. Potom bud vytvoren Bunky na rovni dekantu a op sa bud posiela diskusn podnety na uren tmy. Napokon z tchto diskusnch podnetov sa vytvor prv verzia pracovnho dokumentu. Tmto sa ukon prpravn fza a zan sa riadne zasadania diecznej synody, ktor bud rokova o pracovnch verzich. Tam sa bude rozhodova, i pracovn verzia pjde na predpracovanie alebo sa zapracuj len pripomienky. Potom sa bude o nej hlasova.

Zkonodarca dieczy

Jedinm zkonodrcom diecznej synody je dieczny biskup. On rozhodne, o schvli a o nie, o bude plati v diecze a o nie. Tto prvomoc mu v diecze prinle z jeho radu, pretoe on je Hlavou a najvym pastierom boieho udu Spiskej dieczy, on je nstupcom aspotolov medzi nami a plne zodpoved pred Bohom i rmskym ppeom za to, o a ako urob.