TEXT FATIMSKCH TAJOMSTIEV

Nun lnky

Fatima dnes (Autor:  )
Autor:Jn Duda
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Text fatimskch tajomstiev m tri asti. Prv a druh as napsala sestra Lucia v kltore v Coimbre 31.8.1941 a 8.12.1941 na iados biskupa dieczy Leitria-Fatima, ktorm bol v tom ase Jos Bernardo Goncalves. Jemu adresovala aj obsah svojho opisu fatimskch tajomstiev. Tretiu as sestra Lucia napsala op na iados toho istho biskupa 3.1.1944 a text odovzdala jemu. Pripomname itateom, e udalosti, o ktorch pe sestra Lucia, sa stali vo Fatime v dol rieky Iria v roku 1917.

Sestra Lucia pe
Teda musm hovori o tomto tajomstve a da odpove na prv otzku: v om spova toto tajomstvo? Som presveden, e mem o om hovori, lebo z neba som u k tomu dostala dovolenie. Aj zstupcovia Pna Boha na zemi ma o to iadali v rznych listoch viackrt. Jeden takto list mi napsal aj biskup Jos Bernardo Goncalves, ktor mi nariadil, aby som to opsala v liste adresovanom Svtmu Otcovi. Jednou zo iadosti, o ktor ma v liste prosil, bolo odhalenie tajomstiev.
Nieo z toho som u odhalila, ale aby som nepsala tento list prli zoiroka, pretoe mm psa strune, opem iba to, o je nevyhnutn ponechajc na Pna Boha vetko ostatn, aby on uril vhodnej as. O svojich pochybnostiach som u psala. Trpela som nimi od 13. jna do 13. jla. Od tohto poslednho dtumu a zjavenia, ktor sa v ten de udiali, moje pochybnosti prestali. Dobre teda. Tajomstvo pozostva z troch odlinch skutonost; o dvoch z nich prve zanam psa.

Prv tajomstvo
Prvm tajomstvom bolo videnie pekla. Panna Mria nm ukzala vek ohniv more, ktor tak sa mi zdalo bolo kdesi v podzem. V tchto nekonench ohnivch plameoch sa nachdzali dmoni a due, ktor akoby mvali rukami sfarbenmi od oha do ierna alebo do bronzova. Podobali sa udskm rukm, ale z nich samotnch vychdzali plamene a kdoly ohovho dymu.
Dvhali sa a znova padali do oha. Poas toho bolo pou neskuton vkriky od vekho utrpenia a bolesti, ktor v ns vyvolvali ukrutn hrzu a hrozn strach. Dmoni sa odliovali od du tm, e vyzerali ako stran a robusn zvierat rzneho aj to nepoznanho vzoru, ale vetci boli ierni. Toto videnie trvalo iba krtky moment. Preili sme vaka naej nebeskej Matke, ktor nm skr, ne sme to videli (pri prvom viden), sbila. Som presveden, e inak by sme umreli od tokej hrzy.

Druh tajomstvo
Potom sme pozreli na Pannu Mriu, ktor sa k nm prihovorila s lskou, ale aj so smtkom: Videli ste peklo, do ktorho padn due chudkov hrienikov. Pre ich zchranu Pn Boh chce zavies vo svete ctu k mjmu nepokvrnenmu srdcu. Ak bud zachovva to, o im poviem, mnoh due sa zachrnia a dosiahnu pokoj. Vojna sa pomaly kon, ale ak udia neprestan ura Boha, poas pontifiktu Pia XI. zane alia a krutejia vojna. Ke uvidte, e jednu noc preiari vek neznme svetlo, vedzte, e je to boie znamenie, e zana tresta svet za jeho hriechy vojnou, hladom a nastane prenasledovanie cirkvi a Svtho Otca. Aby sa to nestalo, iadam zasvtenie Ruska mjmu nepokvrnenmu srdcu a odprosujce pobonosti na prv soboty v mesiaci. Ak poslchnu, Rusko sa obrti a bude mier; ak nie, jeho bludy sa rozria po svete a bud vyvolva konflikty a vojny, s m bude svisie aj prenasledovanie cirkvi. Dobr udia bud muen, Svt Otec bude vea trpie a rzne nrody bud znien. Napokon vak moje nepokvrnen srdce zvaz. Svt Otec mi zasvt Rusko, ktor sa obrti a Boh udel svetu mier na urit as.

Tretie tajomstvo
Tretia as tajomstva zjavenho 13. jla 1917 v dol rieky Iria vo Fatime. Pem v poslunosti Vm, mj Boe, ktor ma usmerujete prostrednctvom biskupa dieczy Leitria-Fatima a prostrednctvom Vaej a mojej najsvtejej Matky. Po udalostiach, ktor som u opsala v prvch dvoch astiach, uvideli sme po avici naej Panej trochu vyie jednho anjela, ako v avej ruke dral ohniv me. Ke meom zamval, ahali z neho ohniv plamene a zdalo sa, e tm zapli cel svet. Ohniv plamene vak zhasnali vo svetelnom jase, ktor vychdzalo z pravej ruky naej Panej vystretej proti ohu anjelovho mea. Anjel pravou rukou ukazoval na zem a mocnm hlasom volal: Poknie! Poknie! Potom sme videli v nesmierne vekom svetle, ktorm bol Boh sm, (asi tak, ako ke vidme niekoho ako prechdza popred zrkadlo), biskupa obleenho v bielom (boli sme presveden, e je to Svt Otec). Aj mnoh in biskupi, kazi, rehonci a rehonky vystupovali na strm kopec a na jeho vrchole stl vek kr.
Skr, ako tam Svt Otec doiel, prechdzal rumoviskami vekho mesta chvejcim sa krokom a s vekou bolesou v srdci sa modlil za mtvoly, ktor leali navkol, kade prechdzal. Ke vystpil na vrchol, padol na kolen pred vekm krom, ktor stl na kopci, kde ho vojaci zabili tak, e ho zasiahli viacermi ranami svojich strelnch zbran. Podobnm spsobom zabili aj inch biskupov, kazov, rehonkov, rehonky a laikov, muov i eny rznych spoloenskch vrstiev a postavenia. Pod obidvomi ramenami vekho kra sa nachdzali dvaja anjeli s kritovmi ndobami, do ktorch zachytvali krv muenkov a kropili ou due, ktor sa pribliovali k Bohu.