Jedin re, ktor sa dnes oplat naui

--------- (Autor:  )
Autor:Monika Hodnick
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

V rmci Roka Eucharistie sa zaalo v Markuovciach nboensk vzdelvanie pod nzvom Biblick dni. Ide o cyklus prednok z oblasti biblistiky. Druhm prednateom bola rodka z Tvrdona sr. Jlia, vlastnm menom Daniela Iskrov, ktor toho asu psob ako odborn asistentka na Filozofickej fakulte Katolckej univerzity v Ruomberku.


Prednka bola zameran na jeden z Pavlovch listov, konkrtne List Filemonovi. Ide o najkrat list, ktor je adresovan nielen Filemonovi, zmonmu obanovi v Kolosch, v ktorho dome sa zhromaovala kolosk prvokresansk obec, ale je venovan aj prvotnej cirkvi. Jeho posolstvo je uren kresanom na zhromaden vtedy aj dnes, to znamen aj nm, aj mne.

Rodk z helenistickho mesta Tarzu
Sv.Pavol sa narodil sa ca. 35 rokov pred Kristom. Bol stpencom Gamalierovej koly a nasledovnkom Krista. D sa poveda, e bol vlastne kozmopolita. Od narodenia bol idom, okrem toho bol farizejom z Benjamnovho kmea, jeho materinskou reou bola aramejina, ovldal re Tarzu a zrove bol rmskym obanom. Po svojom obrten bol znmy svojimi misionrskymi aktivitami, a tak je oznaovan za ptnika na celom oblku Stredozemnho mora. Zomiera v Rme ako muenk za vldy Nerona.
O Pavlovom obrten z prenasledovatea na stpenca Krista sa dotame v Skutkoch apotolov. Tto udalos je zobrazen vo Svtom psme trikrt (Sk 9, Sk 22, Sk 26). Jeho radiklne obrtenie nastalo vtedy, ke sa mu Jei zjavil na ceste do Damasku. Odvtedy zaal Pavol plne inm spsobom vnma Krista, ale aj seba samho.

List Filemonovi
Tento krtky spis m iba 25 verov a iadnu kapitolu - je majstrovskm dielom Pavla, poznaen vysokou diplomaciou, udskosou, socilnym ctenm v duchu kresanskej viery a ukkou jeho psychologickho umenia.

Obsah listu
Filemon bol venm obanom v Kolosch, ktorho Pavol obrtil na kresansk vieru. Svojm postavenm a majetkami pomhal cirkevnej obci v Kolosch. V jeho dome sa zhromaovali prvotn kresania. Vyznaoval sa vekou lskou voi veriacim.
Filemonovi utiekol otrok Onezim a pritom aj okradol svojho pna. Ak otrok bol vo vtedajch asoch zbeh aj zlodej, mohol ho jeho pn da zbiova a na smr. Onezim naiel toisko u Pavla, ktor ho priviedol k viere. Mohol si ho ponecha ako pomocnka, no posiela ho sp so sprievodnm listom k Filemonovi, od ktorho uiel. V liste mu kladie na srdce, aby prijal svojho otroka, a to nielen ako milovanho brata, ale ako jeho samho.

Vznam listu
Spoiatku sa mnoh autori zhodovali v tom, e ide o tmu otroctva a slobody. Po dlhodobch diskusich sa autori v 20.storo zhodli v tom, e ide o tmu kresanskej lsky.
Svt Pavol mal bohat sksenos z poznania, a teda aj schopnos pochopi niekoho, kto trp. Vetko urobil v duchu lsky. Prijme Onezima s lskou, vypouje ho s lskou. To znamen, prijme ho takho, ak je. Ako neuitonho sluhu (Flm 11), to znamen bez viery, ktorho splod v okovch (Flm 10), o znamen, e ho privedie k viere, zasad do Onezima Kristove hodnoty a ozna ho uitonm (Flm 11). Pavol dva priestor samovonosti, pretoe nechce to robi pod tlakom.
o sa stane po nvrate Onezima k svojmu pnovi? Filemon mu neme udeli slobodu, pretoe by hrozilo, e i ostatn otroci by konvertovali len kvli tomu, aby zskali slobodu. Pavlov mysel bol in. Chcel dovies Filemona k tomu, aby pochopil, o sa stalo. Onezim bol neuiton a stal sa uitonm. Boh vstpil do zla: dovedie Onezima k Pavlovi, vyleje svoju lsku naho a povol ho. Pavol rozpoznal, e tak ako Filemon ostal pnom, Onezim otrokom, ale stal sa kresanom. Postavenie sa nemen, ale zmenilo sa osi viac. Stva sa milovanm bratom. Pavol tak apeluje na lsku a vieru, ktor Filemon mal. Na tomto zklade od neho iada, aby prijal Onezima v kresanskej lske a pouva imperatv lsky: prijmi ho (Flm 17). Boh prijal a povolal Onezima, Pavol prijal Onezima a iada to aj od Filemona. Z toho vyplva dstojn lska kresana: uskutoovanie dobra z vlastnej iniciatvy, bezplatne a nenantene. Tomu sa hovor agap (gr.lska). Je kom a rieenm na problmov situcie. Tmto sa daj zmeni situcie od podstaty, od korea. Pavol neiada od Filemona spoloensk slobodu. Kresansk lska nemen postavenie pna a otroka, ale men kvalitu vzahu. A tak s apotol, pn i otrok prepojen v lske. Novos Krista prekonva vetko. Vedie k novmu vzahu medzi osobami.

Posolstvo aj pre kresanov dneka
Ku Kristovej lske sa priblime cvienm sa v prijat inch ud. Je to vzva ku typickm kresanskm hodnotm bratstva a lsky medzi osobami v rodinch, spoloenstvch, v tte... Lska je duou vetkho. Za vierou a tedrosou sa m skrva lska. Boh nechce by milovan sm, ale aby lska voi nemu zila aj k druhm. Skuton lska zasiahne do podstaty a sna sa budova len pozitva. Ak sa to prenesie do rodn a lovek nebude hada len seba, daj sa riei neduhy, ako s iarlivos, zvis, klamstvo...
Kad poskytne len toko lsky, nakoko je milovan. Zd sa to by nepraktizovaten. no, na rovni ud. Preto je potrebn vsdza na lsku k Bohu. Ak bude fungova takto lska, zrove vytryskne na inch miestach monos rieenia problmov. Ak odsvame problmy na horizontlnej rovine, hroz, e exploduj na inch miestach. Aby sme si rozumeli, nesta by rovnakej pleti, nrodnosti i kultry. Ide o ovea viac. Je tu re, nevyhnutn na vzjomn porozumenie lska. Lska kresanov orientovan na Krista ns transformuje z tch, o s milovan na to, aby milovali. A ak bud milova, bud milovan. Bez takejto lsky vybuchuj naptia.
Neoplat sa teda zdokonaova sa v tejto rei?

Prednka sa konala 5.12.2004