Rok Eucharistie

Prame a vrchol prevania viery, ndeje a lsky

------ (Autor:  )
Autor:Radomr Bodziony
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Eucharistia je stredobodom nho kresanskho ivota. Je prameom i vrcholom prevania viery, ndeje a lsky. Tieto slov meme ta v brorke Rok Eucharistie v kresanskej rodine, ktor zostavil PaedDr. ThDr. Pavol Jan, PhD., pri prleitosti slvnostnho otvorenia Roku Eucharistie Sv. Otcom Jnom Pavlom II. V mexickom Guadalajare 24. oktbra 2004, ktor potrv do oktbra 2005. Cieom Svtho Otca je, aby sme si vetci obnovili najosobnej vzah ku Kristovi prtomnmu medzi nami v Eucharistii a prehbili vieru a vrcnu nbonos k tomuto vrcholnmu tajomstvu nho kresanskho nboenstva.
Rok Eucharistie mal by by vzvou najm pre nae kresansk rodiny, aby prijali Pna Jeia do svojho domu a nanovo s nm utvrali pevnejie spoloenstvo, a tak pretvrali svoju rodinu na domcu cirkev.
Hoci sa Eucharistia slvi v kostole, miestom jej psobenia je najm kresansk rodina. Dobro, ktor v Boom chrme erpme z Eucharistie, je potrebn prenies z naich sdc do rodn a do vetkch oblast nho ivota.
Prkladom je nm Nazaretsk rodina, ktor ns u a zrove vyzva, aby sme presahovali Jeia z miesta narodenia na miesto psobenia, z kostola do domcnost, z oltra do naej rodiny.


S rzne spsoby ako slvi Rok Eucharistie naprklad v kresanskej rodine:
1. asou kresanskej rodiny na slven Eucharistie v kostole poda programu Roku Eucharistie vo farnosti
2. slvenm Roku Eucharistie v rodine domcou eucharistickou pobonosou
3. prevanm liturgickho roku vrcnou eucharistickou nbonosou (Adventu, Vianoc, Pstu, Vekej noci, Turc a inch slvnost a sviatkov)
4. prehlbovanm poznania tajomstva Eucharistie asou na farskej katechze o Eucharistii, ako aj rodinnou katechzou
5. nsilm o kvalitatvny a kvantitatvny nrast sviatostnho eucharistickho ivota a pestovanm eucharistickej nbonosti osobnou i spolonou modlitbou.

Spsob slvenia Roku Eucharistie vo farnosti:
1. iv a inn as lenov kresanskej rodiny na slven nedenej svtej ome s predsavzatm ani jedna nedea bez svtej ome!
2. as poda monost aj na odpoludajej krtkej adorcii v nedeu (aspo dvakrt v mesiaci)
3. kad tvrtok na pamiatku ustanovenia Oltrnej sviatosti sa me vo farnosti slvi De vaky za Eucharistiu adorcia.

In spsoby slvenia Roku Eucharistie:
1. slvenie svtej ome v pracovn dni je udalosou, ktor sa dotka vetkch lenov farskho spoloenstva a kadej kresanskej rodiny (aspo raz v tdni okrem nedele sa zastnm na svtej omi)
2. kresansk rodina a jej lenovia sa zapjaj aj do duchovnej poklony Eucharistie v priebehu kadho da (vzvou k tomu je zvonenie na Anjel Pna rno, na obed a veer, ke na konci modlitby dodme zvolanie: Pozdravujeme a velebme a, Najsvtejie Eucharistia
3. vo farnosti sa me kona pravideln katechza (pouenie) o tajomstve Eucharistie a jej slven (v rmci homlie alebo v samostatnej farskej katechze)
4. kresansk rodina sa aspo raz v tdni stretne na domcu katechzu, aby si poda priloenho nvodu (str.33-43) osvojila zkladn poznanie nuky o Eucharistii, jej slvenie a prijmanie
5. cieom eucharistickej obnovy je skvalitnenie nho sviatostnho ivota (astejia svt spove, astejie svt prijmanie, eucharistick pst zvzn jedna hodina pred svtm prijmanm, pristpi k svtmu prijmaniu okrem vekch sviatkov (Vianoce, Vek noc, Turce, odpust) aj v dni osobnch vro lenov rodiny krst, 1. svt prijmanie, birmovanie, sob, v de menn a pri vznamnch udalostiach ivota rodiny alebo jej lenov.

Tto brorka nm okrem rznych spsobov ako slvi Rok Eucharistie ponka aj krtke domce eucharistick pobonosti od nedele do soboty. Tieto domce eucharistick pobonosti sa skladaj:
vodn piese z Jednotnho katolckeho spevnka (JKS)
tanie Boieho slova
vaha
zvelebovanie Najsvtejej Eucharistie, vyznanie viery, vzvanie, vyznanie vaky, odprosenie, prosby
desiatok posvtnho ruenca
kon duchovnho svtho prijmanie (str.12)
kon pokoja a prejav bratskej lsky
zveren piese (JKS)


Na zver chcem povzbudi vetky kresansk rodiny, ktor sa rozhodli venova svoj as adorovaniu a prijmaniu Eucharistie, e Eucharistia ozdravuje a posvcuje rodinn vzahy, v prvom rade vzahy medzi manelmi, potom vzah rodiov k deom, otca a matky k svojmu potomstvu a vzah medzi demi a rodimi. Len vplyvom Eucharistie vieme naplno zrealizova poiadavku tvrtho Boieho prikzania: Cti svojho otca i svoju matku. Prijmanie Eucharistie pretvra rodinu na domcu cirkev, na svtyu, iv bunku veobecnej Cirkvi, v ktorej prebva a ije Kristus. A ete jedno vek dobrodenie: Eucharistia pomha budova domov. To, o rob domov domovom, je predovetkm duchovn sfra. Je to atmosfra preiaren duchovnm dobrom lsky, pokoja, spravodlivosti a vzjomnej cty.