TEPLIANIA, VIETE, AKO SA K VM PRIHOVRAJ VAE ZVONY?

 (Autor:  )
Autor:Jn Duda
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Vea na fililnom kostole Narodenia Panny Mrie v Teplike je zvntra pekne renovovan. Na veu ved sce strm, ale zato nov dreven schody. A je tam isto. Pod zvonmi je umiestnen rozvdza veovch hodn, ktor id presne, lebo as snma antna z druice. Nau pozornos vak lkali zvony. Preto prve im je venovan tento lnok. Kad m uren aj svoje poslanie. Ke poujete ich zvonenie, viete, ako sa k vm prihovraj? Hovoria o tom npisy na zvonoch. A prihovraj sa k vm tlkotom svojho srdca, ktor bije pre vs, aby vs oslovilo.

Pote, klaajme sa Pnovi

Fililny kostol v Teplike m tri zvony. Avak iba jeden z nich, ten najmen, je historickm klenotom. Vi pribline 40-50 kg a bol uliaty v roku 1766. Teplianom teda sli u 237 rokov. Z vchodnej strany (od Markuoviec) m v strede umiestnen relif anjela (azda sv. Michal archanjel?) a po hornom obvode zvona je npis: VENITE ADORAMUS ET PROCIDAMUS ANNO DO. 1766 (porov. Biblia Sacra iuxta vulgatam Clementinam, Torino-Roma 1946, s. 715) (po slov. Pote, klaajme sa mu a na zem padnime. Roku Pna 1766). Ide o npis zo almu 95, 6 ver s nzvom: Pozvanie na oslavu Boha (porov. Psmo svt starho a Novho zkona, Trnava 2003, s. 1113). Cel text iesteho a siedmeho vera spomnanho almu znie: Pote, klaajme sa a na zem padnime, kaknime na kolen pred Pnom, ktor ns stvoril. Lebo on je n Boh a my sme ud jeho pastviny a ovce, ktor vedie svojou rukou. Po tomto vysvetlen npisu nikto neme pochybova o lohe, ak spal tento zvon v Teplike poas svojej 237-ronej existencie. Zvon je vak mlo zdoben a okrem spomnanho npisu a relifu nem nijak in vzdobu. V hornej asti m esuch korunu, na ktorej je zavesen na eleznej hrane (vhodnejie by bolo dreven dubov jarmo, ktor izoluje dery zvona pri zvonen od ostatnho priestoru a vytvra prirodzen hlas zvona). Z npisu na zvone sa ned vyta ani jeho meno, (avak zd sa, e poda relifu sa vol sv. Michal archanjel), ani meno toho, kto ho dal ulia, ulial a miesto, kde bol uliaty.

Kzali mi by meom

Stredn zvon vi pribline 90-100 kg a pochdza zo zvonrskej dielne Richarda Herolda z Chomutova (dnes esk republika), ktor ho ulial z prostriedkov veriacich Tepliky v roku 1923. Zvon m teda 80 rokov. M okrhlu zvesn korunu a v hornej asti je zdoben. V strede zvona z vchodnej asti m npis: FIDELES TEPLIKA ENSES ME FIERI JUSSERUNT ET TIBI S. GEORGI DEDICAVERUNT ANNO 1923 (po slov. Veriaci Tepliky kzali mi by meom a zasvtili ma tebe, sv. Juraj, v roku 1923). V spodnej asti zvona je npis: FUDIT RICHARDUS HEROLD COMUTOVIENSIS (po slov. Ulial Richard z Chomutova). Na zpadnej strane je v strede zvona relif sv. Juraja na koni, ako s meom v ruke premha draka.

Bu pozdraven Srdce obdivuhodn

Najv zvon na kostolnej vei v Teplike je venovan cte k Boskmu Srdcu Jeiovmu. Zvon vi pribline 250-260 kg a pochdza taktie zo zvonrskej dielne Richarda Herolda z Chomutova, ba aj uliaty bol v roku 1923. Aj tento zvon m teda 80 rokov. V strede vchodnej asti zvona (od Markuoviec) sa nachdza relif postavy Pna Jeia so zvraznenm Boskm Srdcom na hrudi (ako ho poznme z nbonch obrzkov). Pn Jei m okolo hlavy svtoiaru. Pod relifom je npis: THESAURUS ORBIS, OMNIA COLLATA NOBIS COELITUS SERVANS DEI MYSTERIAM ANNO 1923 (po slov. Ty Poklad zeme, vetko, o sme od teba dostali, nech vrcne sli Bom tajomstvm. Roku 1923). FUDIT RICHARDUS HEROLD HOMUTOVIENSIS (po slov. Ulial Richard z Chomutova). Na zpadnej strane je vrazn npis: AVE COR ADMIRABILE (po slov. Bu pozdraven Srdce obdivuhodn).

Teplika m teda krsne zvony. Tvoria vzcnu histriu tejto fililky. Vydvaj svedectvo o zman a viere naich predkov ijcich pred nami. Nech nm Boh pome opravi a uchova tieto skvosty pre alie genercie Teplianov.