A je to tu!

okienko (nielen) pre birmovancov

Autor:Monika Hodnick
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Op bude v naej farnosti vysluhovan sviatos birmovania. Je naplnovan na jar 2004, teda po sviatkoch Vekej noci. Takto udalos si vyaduje aj dkladn prpravu.
Je pekn, e sa na birmovku prihlsilo 225 adeptov. No zvldnu kvalitn prpravu takho vysokho potu by bolo nad sily dvoch kazov. Preto n p.farr poveril a as kompetenci presunul v rmci laickho apotoltu na vedcich malch skupn. A tak sme prijali poas piatkovej sv. ome (3.10.2003) poehnanie z rk kaza, ktor nm zveril as tejto prpravy. Prija takto lohu nie je ahk. Je to zvzok a zodpovednos pred Bohom, pred umi i pred sebou samm. Je potrebn njs si as na pravideln stretnutia minimlne na pol roka a tie si stretnutia zodpovedne pripravi. Napriek tejto nronej lohe sme to vedci skupiniek prijali s radosou. Lebo aj pre ns je to prnos, urit forma naej duchovnej obnovy.
Z dvodu u spomnanho vysokho potu birmovancov sa mal skupinky stretvaj striedavo u kadho doma. Na tomto mieste by som chcela vopred poakova vetkm, ktor s ochotn prija skupinku na jednu hodinu pod svoju strechu. Tu mi prichdza na um to Jeiovo: Kto prijme jednho z tchto malikch, ma prijma. A tto nai malik to s vlastne vae deti a mlde, ktor m skrz birmovku vstpi do kresanskej zrelosti. Verte, e vedci skupn sa za vae deti modlia a urobia vetko pre to, aby im aspo troka sprostredkovali lsku k Svtmu Psmu a vzbudili tbu po plnohodnotnom kresanskom ivote. Vedci skupiniek vak nemu prevzia suplovanie za rodiov. Prv prvo a povinnos na vchovu (i kresansk) maj prve rodiia. A preto sn mal prosba: mono prve prprava vaich det na birmovku je prleitosou k tomu, aby ste sa na tto slvnos pripravovali spolu s nimi. Ni nenahrad vo vchove osobn prklad, vzor a svedectvo ivota rodiov. Bolo by pekn, keby ste, mil rodiia, star rodiia, srodenci, krstn rodiia a budci birmovn rodiia prevali tto prpravu spolu s birmovancami pristupovanm k sviatosti zmierenia poas prvch piatkov, spolonou modlitbou v rodinch, tanm Sv. Psma, povzbudenm, ... Takto prprava na sviatos birmovania bude tm najkrajm darom pre duu vaej dcry, vho syna. Ve o me ma viu hodnotu v rodiovstve, ako da deom dobr vchovu a vies ich k viere a lske k Bohu, aby preili zmyslupln ivot poda mylienok modlitby:
Nech mj ivot sli Bohu na chvlu,
mne na spsu,
uom na rados
a svetu na osoh.

A vetkch ostatnch farnkov prosme o modlitby za dobr prpravu budcich birmovancov.