Mil itatelia!

editorial

Autor:Monika Hodnick
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Uhorkov seznu mme u za sebou. Dfam, e ste si poas dovoleniek a przdnin oddchli a naerpali novch sl. A mono e niektorm z vs zilo na um, e sa odhodlte da zopr svojich mylienok na papier a napete nm do nho farskho asopisu. Vetky prspevky, ktor nm doposia doli, ns naozaj poteili, aj ke nie vetky boli zverejnen. S zatia archivovan. No nie vetko sa vak d zverejni. Nieeby prspevky nemali svoju hodnotu. Lene aj na uverejnenie platia urit pravidl. Jednak to, e lnok mus spa kritri nru a tie to, aby sa jeho uverejnenm neporuili pravidl Kdexu novinrskej etiky Slovenskho syndiktu novinrov. Kto sa o tto oblas zaujma, odporam knihu Andreja Tuera: Ako sa robia noviny (vydavatestvo SOFA, 1999, Bratislava). V tomto prspevku spomeniem dve etick pravidl:
1. Nepreber sa z publikcie bez odkazu na prame.
2. Nepostupuje sa na uverejnenie svoje dielo sasne viacerm redakcim. (str. 163) Sn na dovysvetlenie. Je nielen smutn, ale aj odvne posla bse znmeho autora a podpsa sa svojm menom. Toti redakcia nie je detektvna kancelria, aby redaktori ptrali po tom, i je to pvodn dielo alebo nie, zvl᚝ vtedy, ke ide o menej znmu tvorbu. Tak ako vy, pisatelia, mte k nm dveru, mme ju aj my voi vm a verme, e ste k nm serizni. A po druh hoci my nevyplcame honorre za uverejnenie, pretoe jednak na to nemme financie a jednak nae poslanie spova v nieom inom, tak sa nepatr, aby v prspevok, ktor sme uverejnili, bol publikovan vo viacerch periodikch bez toho, aby bolo uveden, e prvkrt mu dal priestor n asopis. A teda takmuto lnku chba na konci poznmka, odkia je prevzat. Aj s takmto prpadom sme sa stretli. A ete k pvodnej tvorbe. Vetky prspevky ns poteia. No najviac tie, ktormi ste autormi vy. Teda neprevzat z inch asopisov, novn alebo internetu. N farsk asopis chce poskytn priestor tm, ktor chc psa a vedia psa, no ia nemaj monos uverejnenia. A okrem toho pvodn tvorba prezrad i to, e ijeme v ivej farnosti, kde sa tvor. Mil itatelia!
Priala by som si, aby ste tieto informan riadky prijali ako nov sksenos. Chpem, e nie kad pozn novinrske pravidl. Aj my, laick novinri, sa len ume od profesionlov. Preto povaujem za sprvne, ke sa navzjom podelme o sksenosti a informcie.
Prajem vm vea dobrch a peknch mylienok a npadov, ktor dokete da na papier a podeli sa s nimi s ostatnmi itatemi.