Editoril

Autor:Monika Hodnick
Pridan: 2009-10-11 16:59:31
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Mil itatelia!

Je to u takmer tch povestnch prvch sto dn, o knm prili nov kazi. Obe strany sme si zaali zvyka, pretoe sa udiala kompletn vmena. Zd sa vak, e sme sa u pomaliky navzjom okukali atume, ktorm smerom sa bude farnos ubera. Teme sa na prjemn zmeny adfame, e si budeme navzjom stretov. Takisto sa vm prvkrt na tomto mieste prihovra n pn farr ataktie svoje mylienky vrozhovore prezentuje n pn kapln.

Vsvislosti so zmenami stla naa redakcia pred rozhodnutm, i budeme pokraova vo vydvan nho spolonho asopisu. Po prehodnoten azven vetkch plusov amnusov sme dospeli kzveru, e sa poksime pokraova. Viacero faktorov vplva na to, aby mohol asopis vychdza. Ochota redaktorov aprispievateov. T zostala. stretovos apodpora miestnych kazov. Aj toto sa potvrdilo. Pochopenie zo strany rozdvajcich, hlavne minitrantov, tie. Ostva u len otzka financi. Ani tto oblas neobchdza finann krza avyleni prostriedky na toto dielko je dos nron. Pristpi kopatreniu, aby sa asopis predval, vak nedva zmysel. Preto sa obraciam na vetkch itateov sprosbou opochopenie apomoc. Ak je to mon zvaej strany achceli by ste prispie na vydvanie asopisu, tak ns vemi v prspevok pote apovzbud kalej innosti. Inak by sa len kvli tomu muselo ukoni jedno myslm si, e pekn obdobie vnaej farnosti. Asi sme si za ostatn obdobie zvykli, e asopis prde akosi automaticky do potovej schrnky. No nie je to a tak automatick. Verme, e tieto riadky tate spochopenm a cel redakcia vopred akuje vetkm primnm darcom.

Za redakn radu praje
poehnan jesenn dni
Monika Hodnick