Mlad sa ptaj...

Autor:Jn Duda
Pridan: 2009-05-14 15:37:54
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Dobr de, som tudentkou gymnzia. Poprosila by som vs, i by ste mi nemohli odpoveda na zopr otzok, ktorch odpovede by mi pomohli pri psan prce na tmu Satanistick prvky vrockovej hudbe ajej vplyv na poslucha. Mojou prcou by som chcela odhali spsob podmaovania si poslucha ataktie zisti negatvne vplyvy. Kee texty niektorch autorov s obzvl᚝ rhav sprvkami satanizmu, zaujmal by ma postoj Cirkvi ktejto oblasti.

1.Pri psan prce sme sa stretli stextom piesne od skupiny Dimmu Borgir, ktorej text vm uvdzame. Neexistuje vCirkvi prvo, ktor by umonilo, aby tieto texty boli cenzurovan?

Pozdvihni svoj me kbitke, hrd loveeNech sa dnes zane krviprelievanie
Zotni hlavu kadmu kresanovi
A znsilni ich eny a deti
Kad kresansk kr, ktor njde, prevrti
Kad budova sBom menom zhor
Kad hrob kresana bude znesvten
Kad noc sa bude prebdza, udsk zviera
A pocti ako vtebe hor krv ako ohe
Kad noc bude besnie vuliciach ako ialen
A nii kad znmku ivota

DUDA: Otzka je, o chpete pod pojmom cenzurovan? Ja to chpem ako vyjadrenie cirkevnej autority (dieczneho biskupa), e tieto texty s proti viere akatolckym mravom apre katolkov sa neodporaj. Iste, takto nieo sa d urobi. Problm je vak aj vtom, e ijeme vdobe elektronickch mdi anemme ani toko sl, ani kapact, aby sme toto vetko ustriehli aodsudzovali. Potom je tu al problm: takto cenzrovanie by mohlo by pre tieto texty dobrou reklamou. Preto otcovia biskupi si dobre musia zvi komu sa bud akomu nebud vyjadrova.

2.Myslte si, e tvrd rockov hudba (resp. metalov) spolu sdepresvnymi, satanistickmi textami m vplyv na poslucha? Ak no, tak ak?
DUDA: Neviem sa ktomu celkom dobre vyjadri, ale myslm si, e u ten hluk arachot nie je dobr. Urite kad zl, ateda aj satanistick texty apiesne maj negatvny vplyv na ud, ktor ich povaj.

3.o si myslte opokresanovan rocku? Teda ke sa ponech tvrd rockov hudba apridaj sa texty oBohu?
DUDA: Ma osobne takto hudba neoslovuje, ale pripam, e niekoho me pozitvne oslovi.

4.Shlaste stvrdenm, e diabol vyuva prve takto hudbu, aby ksebe pritiahol prvrencov?
DUDA: Pripam, e zl duch vyuva vetko dostupn, aby odvrtil loveka od Boha. Ale verm, e vplyv satana je obmedzen, lebo ns Pn Jei vykpil. Kto sa modlieva, posvcuje sviatosami ausiluje sa i sBohom, nech je spokojn araduje sa zo ivota sPnom.

5.o najhorie, poda vs me tto hudba spsobi?
DUDA: Neviem, o tm myslte? o najhorie...? To zle od mnohch predpokladov loveka fyzickch a psychickch, ale iod jeho nboenskho presvedenia aivota sBohom. Kto vak vsebe, vo svojom vntri, nechva priestor zlu ahriechu, vprpade takhoto loveka toto zlo me napcha vea kody rzneho druhu.