Cukrovka u det

zdravotncke okienko

Autor:MUDr. Jana Virkov
Pridan: 2009-05-14 15:26:28
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Dnes by som vm chcela predstavi ochorenie, ktor moe vznamne zmeni a ovplyvni kvalitu ivota dieata i rodia cukrovku.
Cukrovka alebo diabetes mellitus alebo tzv. sladk choroba sa ia vyskytuje v ostatnom obdob stle viac a viac v detskom veku. Nezriedka ochorej aj deti v batolivom i dojenskom obdob. Cukrovka det sa li od takzvanej stareckej cukrovky, ktor poznme zvaa u naich rodiov iprarodiov. Na rozdiel od tohto druhu cukrovky detsk cukrovka vznik znedostatku inzulnu, tvoriaceho sa v podaldkovej aze. Jedin lieebn monos je lieba inzulnom. Stareck cukrovka vznik skr z necitlivosti cieovch buniek na inzuln, teda zinzulinorezistencie a liei sa tabletami - antidiabetikami. Tto cukrovka vznik najastejie u obznych ud, u ud so stresovm ivotnm tlom a nezriedka sa kombinuje s infarktom myokardu, hypertenziou i cievnou mozgovou prhodou. Cieom lieby cukrovky je vyrovnan hladina cukru aprevencia neskorch komplikci ktormi s hlavne cievne komplikcie na nohch, v oblikch, sietnici, srdci a pod. Pacienti s diabetom nezriedka konia na hemodialze, oslepn, alebo je nutn amputcia konatiny.
V tomto prspevku by som sa chcela venova predovetkm detskej cukrovke. Cukrovka u det je tzv. cukrovka zvisl na inzulne. Patr medzi autoimunitn ochorenia, ke sa udisponovanch jedincov, najastejie v svislosti s vrusovm ochorenm, nhle vzbri imunita proti vlastnmu organizmu. Vznikaj autoprotiltky, ktor niia bunky produkujce inzuln v podaldkovej aze. V svislosti snedostatkom hormnu inzulnu stpa hladina cukru v krvi do vysokch hodnt. Cukor sa takto dostva do mou. Chor diea je neustle smdn, asto avea mo a nezriedka chudne. Ak tieto vodn prznaky prehliadneme, zachytme cukrovku a v tdiu tzv. diabetickej kmy, ktor sa prejav bezvedomm a prehbenm dchanm. Takto dchanie sa podob astmatickmu zchvatu, avak koa je rozplen, erven, spoten adych je acidotick. Cel proces moe trva aj 3-4 tdne. Stva sa, e cukrovku zachytme v ranom tdiu pri preventvnom vyetren alebo inom sprievodnom ochorenm. V takomto prpade je lieba diabetu spenejia. Problmom cukrovky je okrem vysokej aj nzka hladina cukru - tzv. hypoglykmia. T toti bezprostredne ohrozuje diabetika na ivote. Varovn signly hypoglykmie s zmeny v sprvan, hlad, triaka, ke, ale i bezvedomie. Sprvna lieba detskej cukrovky m svoje skalia, ktor svisia s vekom dieaa. Nejeden diabetolg sa prizn, ako ako je liei cukrovku u malho dieaa, ale aj u dospievajceho, ktor svoju chorobu neakceptuje a vzbri sa proti nej. O tchto skaliach by sme si nieo povedali nabudce.