Pstne katechzy pre dospelch

Autor:Monika Hodnick
Pridan: 2009-05-14 15:18:52
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Poas tohtoronho pstneho obdobia sa mohli veriaci naej farnosti povzbudi vo svojej viere poas popoludajch nedench katechz.

Prv pstna katechza bola venovan tme hriechu. Cieom prednky pna farra bolo poukza na to, e hriech existuje ae je to zlo, ktor nm neprina ni dobr iba op zl. Ako metdu, prostrednctvom ktorej ukzal zlo hriechu, boli jeho nsledky. Ako argumenty dokazovania boli vybran prklady zo Svtho Psma. Boli pouit tri: Hriech Adama aEvy, Potopa: Noe ajeho korb,Sodoma aLt. Prednka poukzala na to, e hriech je tu, nie je iba vmyslom, ale hroznou realitou, ktor rozna svoje nsledky vade.

Druh pstna katechza, vnadvznosti na prv, otvorila tmu Boieho milosrdenstva. Na tyroch prkladoch zo Starho zkona pn farr poukzal na to, e Pn Boh odpa ivemi ak previnenia, ak niekto utuje. Dleit je utova nielen svoje hriechy, ale ihriechy svojich otcov, predkov i neutujcich sasnkov. Boh aj trest, no zrove neopa. Niekedy ska nau vernos, podobne ako skal Jba. Zdraznil vak, e tak milosrdn, ako je Boh milosrdn, vie by iba Boh, nikdy nie lovek.