Zdravotncke okienko

Autor:MUDr. Jana Virkov
Pridan: 2009-05-14 15:03:59
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

U vye pol roka prevame aduchovne sa zjednocujeme v roku, ktor je venovany svtmu Pavlovi - apotolovi a evanjeliztorovi. Tentokrt odbom od zdravotnckej tematiky a venujem zopr riadkov tomuto vekmu riteovi Boieho Slova. Mono aj preto, e mi je duchovne a slovom blzky.

Pri pohade na mapu misijnch ciest sv. Pavla ostvam v ase, koko toho stihol prejs poas svojho psobenia. V dnenej dobe by bol urite povaovan za workoholika. Bol lovekom hlbokho poznania a znalcom Svtho Psma. Jeho vbun a cholerick povaha a nzka postava sa snbila s hlbokmi vedomosami a poznanm Psma. Otvorene sa priznval k tu, ktor v sebe nosil a trpel. Svat Pavol bol misionr-intelektul. Jeho cesta ku kresanstvu nebola jednoduch. Dostalo sa mu kvalitnho idovskho vzdelania v rabnskch kolch, aj ke sa vyuil remeslu. Bol horlivm prenasledovateom prvch kresanov. Po zitku zjavenia a stretnutia s duchovnm Kristom na as oslepol, aby si lepie uvedomil Kristovo poslanie a potom ho nadene ril. ڞas a zitok obrtenia po stretnut s Kristom urobili zo Saula kresana - Pavla. Sv. Pavol ivho Krista nikdy nestretol. Jeho cesty sa nevyhbali miestam, kde udia ili zhyralm, mrnivm ivotom plnm nerest - naprklad vo vtedajom Korinte. Pre svoje mylienky a iv vieru bol asto prenasledovan a musel sa skrva. Na Siclii v Syrakzach mu stailo pobudn tri dni a stihol zaloi kresansk spoloenstvo. Dnes je Siclia jednm z najkresanskejch reginov Talianska. Poas svojho vzenia vRme obrtil na vieru aj svojich strcov. Sv. Pavol nestihol naplni vetky svoje mysly. Til sa vyda na misijn cestu do panielska. Bol vak vznen a napokon pri Troch fontnach v Rme sat. Dstojn miesto svojho odpoinku dostal a po ase, ke sa zviditenili plody jeho misijnho ivota.
udovo povedan, vade kde bol, zanechal stopu v podobe ivej a rastcej kresanskej komunity. Uil ud novmu spsobu ivota v kresanskch spoloenstvch. V tom je aj jeho posolstvo do dnenej doby.

V asoch globalizcie a udskho individualizmu si uvedomujeme potrebu pestovania medziudskch vzahov stle viac a viac. Bez fungujcich vzahov neme zdravo fungova iadna spolonos. K tomu nm sv. Pavol dva nvod, naprklad vo svojich Listoch i v ndhernom Hymnuse lsky. Mono prve preto by mu mohol patri aj al prvlastok lekr du. V tomto pstnom obdob vm prajem milostipln as, aby ste ho dokzali naplni naprklad aj tanm Pavlovch listov.