Rodina zklad zdravej spolonosti

zdravotncke okienko

Autor:Jana Vznerov
Pridan: 2014-10-13 10:56:42
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Rodina predstavuje nehmataten vzby a vzahy svojich lenov, ktor pomhaj vytvra rodinn spoloenstvo. Jej idelom je trojgeneran rodina. Na princpe solidarity a vzjomnej pomoci je prostredm pre prijmanie a prevanie kadodennej reality. Zdravie rodiny odzrkaduje aj zdravie a stav spolonosti.

Rodina je dnes skan chorobami, nedostatkom asu, stresom, protirodinnmi mdnymi trendmi, pracovnm zaneprzdnenm, ahostajnosou, predasnou separciou dospievajcich det od rodiny. Model astnej a zdravej rodiny je v dnenom svete vzcnosou. Nablskan idel, ktor predkladaj asopisy a noviny svojim itateom, dnes u prakticky neexistuje. Mnoh mlad udia po om vak tia a hadaj ho v nezvznch vzahoch a partnerstvch na skku. Zkonite dochdza k sklamaniu a zraneniam.
Pred asom som sa stretla s alarmujcou tatistikou, e len tretina manelstiev vo svojej podstate doke relne plni svoju funkciu. Zvyn dve tretiny vznikli na podklade frustrcie, stresu, obavy zo spoloenskho zlyhania. Mono u tu je kore problmu vysokej rozvodovosti, domceho nsilia, alkoholizmu, rznych modernch zvislost.
Ak je pohad lekra na dnen rodinu? Sasn rodina to nem jednoduch. Zdrav rodinn vzahy s nron na as a vyaduj obetovanie individulnych zujmov, konkov apotrieb jej lenov. Skkou kadej rodiny s zdravotn i existenn problmy. Niektor rodiny skr zocelia", in rozbij". Model sprvania sa vkrzovch situcich si diea prina do ivota prve zo svojej rodiny. Kedysi bola zkladn lekrska starostlivos o rodinu poskytovan tzv. rodinnm lekrom. Rodinn lekr bol najlepm znalcom rodiny a jej zdravotnch i psychologickch potrieb.
Aj poskytnut zdravotn starostlivos sa odvja od situcie v rodine. Vpolovici minulho storoia sa praktick starostlivos o zdravie rozdelila medzi detskch lekrov a lekrov pre dospelch. V takejto podobe ju poznme aj dnes. M svoje vhody. Predovetkm poskytuje fundovanejiu starostlivos hlavne malm deom. Hlavnou nplou pediatrie je prve prevencia - predchdzanie chorobm vo forme okovania, preventvnych vyetren. Prevencia je v sasnosti ukazovateom kvality poskytovanej lieebnej starostlivosti. Vaka prevencii niektor infekn choroby u prakticky vymizli, in zachytvame ete v tzv. lieitenom tdiu. Lekrska starostlivos u dospelch je zameran skr lieebne - kuratvne. Tu sa hasia" fatlne nsledky tzv.civilizanch chorb - ischemick choroba srdca a mozgu, aterosklerza, vysok krvn tlak, obezita, chronick obtrukn choroba pc, ndory, cukrovka... U ns stle zachytvame tieto choroby v neskorch tdich. Cieom preventvnej pediatrie je vasn prevencia kardiovaskulrnych chorb ausmernenie rodiny v zmysle zdravho ivotnho tlu.
Prajem vm, aby as adventn a vianon bol asom upevnenia vaich rodinnch vzahov, aby vae rodiny boli ivm dkazom prirodzenej autority Najvyieho.
sac longchamp pas cher nike scarpe longchamp pliage soldes christian louboutin outlet uk louis vuitton pas cher louboutin uk shoes