Hadanie srdca

Autor:Katarna
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

udia u vs pestuj ptisc ru v jedinej zhrade ... a nenachdzaj v nej to, o hadaj..., povedal mal princ. Nenachdzaj to, odpovedal som. A predsa to, o hadaj, by sa mohlo njs v jedinej rui alebo v troke vody.... Pravdae, odvetil som. A mal princ dodal: Ale oi s slep. Treba hada srdcom.

Tto mal epizdka medzi malm princom a autorom znmej rovnomennej knihy Antoinom De Saint-Exuprym nesie v sebe nadasov posolstvo. Kad z ns sa podob pestovateovi ru. Tie nae predstavuj rzne pracovn, zujmov a in aktivity napajce dni, mesiace, roky... Pestujeme port, rzne konky zuby, vzahy v rodine a so svojm okolm. Vieme, e pre toto je nutn njs si dostatok asu, sprvne miesto, aby sme mohli by naplno prtomn pri tej-ktorej innosti. asto sa to vak navonok jav ako zrchlen film ivota, kde sa viac-menej dobrovone ponhame do koly, prce, obchodov, k lekrovi i na rad vybavi neodkladn zleitosti a mohli by sme pokraova alej. Rodiia sa nezastavia ani doma o rodinu sa treba postara po kadej strnke a preto, ke veer padme od navy a vyerpanosti na svoje lko, mohlo by sa zda, e hektick tempo akoby na pr hodn prestalo.
Nov rno prina op to ist zrchlenie, asov stiesnenos, stres... Dokedy ale vydrme toto tempo? Dokedy unesieme bremeno termnov, plnenia si svojich povinnost, zabezpeenia seba, rodiny? Sksme sa pozrie na realitu dnench ias z inho pohad. m viac vykonme, stihneme zariadi, spoloensky sa uplatni alebo vlastni, napriek tomu nm nae srdce nemus signalizova vntorn spokojnos. Vytrvalo had v pestrofarebnej zhrade sveta, no nenachdza. Vnma, e vetko stvorenstvo okolo dcha asovm obmedzenm, pominutenosou a nestlosou. Podvedome zachytva nekonen Prtomnos, ktor presahuje kad udsk poznanie, schopnosti, monosti.
So starozkonnm Mojiom sa aj dnes ptam: Ak je tvoje meno? Dostvame t ist odpove: Ja som, ktor som. Je len na ns, i njdeme dos odvahy pta sa Ho alej o odo ma dnes chce tam, kde prve ijem - a zauja k tomu postoj dvery a ndeje. Takto postoj viery dokzal zauja slep od narodenia, ktorho Jei uzdravil, ako sa o tom dozvedme z Evanjelia (Jn 9,1-41). Takisto sestry Lazra Marta a Mria, ktor uverili, e Jei m moc nad smrou, ktor prejavil pri vzkriesen u tyri dni mtveho Lazra (Jn 11,1-45).
Dovome Bohu vstpi do naich sdc, ktor Ho penlivo hadaj. Tia po om ako po jedinej pravej rui vidiac ju oami srdca. Tia naplni sa jej krsou, vzneenosou, silou i ochranou (tne). Spoznvajme, e ivot s Bohom je to najkrajie dobrodrustvo otvrajce nov pohady, monosti a je jedinou istotou v kadej skke, ktor prde. Vyuime inn prostriedky sviatost, ktor oistia, uzdravia kad zranen, smutn srdce a pripravia pdu nmu primnmu vekononmu vyznaniu Vstal z mtvych Kristus, aleluja!