Editoril

Monika Hodnick (Autor: archv redakcie)
Autor:Monika Hodnick
Pridan: 2008-07-06 22:01:13
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Ako ste si iste vimli, mil itatelia, desiaty ronk nho asopisu sme zaali tak trochu inak. Doposia sme kad slo venovali nejakej udalosti z liturgickho roka. Kee sa to rok o rok opakuje, rozhodli sme sa zaa tvori asopis tematicky. Poksime sa otvra tmy, ktor s aktulne a dotkaj sa ns.
Minul slo bolo venovan prvej tme - vchova. Te ns, e vs tto tma zaujala. Vyplva to z vaich reakci. Otvra tmu a ponknu ju verejnosti znamen prijma rzne nzory. Tak, ktor vyjadruj shlas alebo neshlas s lnkom. S tmto vedomm sme do toho ili. Sme radi, e sa rozprdila diskusia na tmu vchovy, lebo ju povaujeme za vemi dleit.
Nikto z ns prispievateov nem vhradn prvo na pravdu. Pravda je pre ns kresanov len jedna. My sa vak meme vyda na cestu hadania Pravdy. Jej sprievodnm znakom je aj diskusia o javoch a problmoch spolonosti. V kadom nasledujcom sle by sme potom v rmci rubriky Vae reakcie na tmu ... poskytli priestor na vyjadrenie svojho nzoru na predol tematiku. Poksme sa vak pri vyjadren svojho nzoru repektova nzor toho druhho, aj ke sa nezhoduje s tm nam. Aj takto postoj sved o naej zrelosti. Vetci hadme Pravdu, no kad kra inou svojou cestou. Uitelia uia deti v kole sprvne komunikova bez toho, aby toili, ublili alebo vntorne zranili spolukomunikujceho. Zd sa, e by sme sa to mali znova ui aj my, dospel.
Ako druh tmu sme pre toto slo vybrali op zaujmav fenomn dnenej spolonosti. Je nm vzdelvanie, respektve zamyslenie sa nad tm, ak je momentlny trend. Poloili sme si otzku: je to tba po vzdelan alebo honba za titulmi?
Redakcia si je vedom toho, e akkovek zvan tma sa ned dopodrobna a zo vetkch strn rozdiskutova na niekokch stranch.
Na zver ete jedna pripomienka. Stle sme radi, ak nm zalete vae nzory, pripomienky, postrehy, lnky. Ale tak, ako sme n asopis definovali na zaiatku jeho vzniku, tak to je i dnes. Chceli by sme by asopisom vlastnej tvorby. Je pekn, ak sa chcete podeli s lnkami, ktor ste kdesi tali a ktor vs zaujali, poteili, nadchli a hlavne povzbudili vo viere. M to svoj zmysel. My vak takto neuverejujeme, pretoe sa daj preta na inom mieste, z inho zdroja. Skr ponkame cestu nho vlastnho farskho psania. Verme, e budete ma pre tto skutonos aj naalej pochopenie.
Dfame, e ponuka tematickho zamerania nho asopisu vs mnohch povzbud k zamysleniu aprpadnmu vyjadreniu nzoru vo forme psomnho prspevku.