Sprvanie sa u lekra

zdravotncke okienko

Autor:MUDr. Jana Virkov
Pridan: 2008-03-24 01:29:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

V tomto vekononom ase by som sa chcela venova tme tak trochu nezdravotnckej sprvaniu sa avzjomnej ohaduplnosti pacientov v akrni u lekra. Viem, e nememe hdza vetkch do jednho vreca. Rada by som vs vak podnietila, aby ste sa nad tmto spoloenskm javom trochu zamysleli a mono aj prispeli k zlepeniu.

Neohaduplnos

Stres a uponhadn doba sa neraz odzrkadl aj v akrni i ambulancii lekra. akajci pacienti s k sebe navzjom neraz neohadupln, agresvni a nedoku uprednostni slabieho, trpiaceho, postihnutho. Neuvedomuj si, e takto naptie sa prenesie aj do ambulancie. Niekedy sta jeden takto akajci asvojm sprvanm nakaz preplnen akre. Zvoniace telefny, ktor si bez dovolenia pri oetren u lekra neraz aj vybavia i vyklopkvanie na dvere ambulancie s vekm spoloenskm nevrom. udia si neuvedomuj, e liebu oberaj o vzcny as a vetko, o k tomu patr.

Liek na mieru

Oetrenie u lekra nie je len mechanick vyetrenie a napsanie receptu, ale aj premanie, vytvranie si obrzku ochorom tak, aby mu lekr uil liek na mieru. Neraz si chor nrokuje vek asov priestor na oetrenie pri preplnenej akrni plnej placich a chorch det. Z mjho pohadu detskej lekrky s najhor akajci oteckovia - podnikatelia a Rmovia. Oetrenia sa domhaj okamite, bez ohadu na reim a chod ambulancie i ostatnch akajcich. Adrenaln sa vtedy d krja ana vine je potom zvyajne zl organizcia prce. T idelnu vak ete v zdravotnctve nikto nevymyslel. T idelna organizcia prce mus vychdza znho vntra, znaej tolerancie.

Euro akre

Preplnen akrne v ambulancich s prejavom nadmernho vyhadvania lekrskeho oetrenia. Je to vak tma na samostatn lnok.
Nedvno som navtvila holandsk nemocnicu. V ase, ke nae akrne vnemocniciach praskaj vo vkoch, akali na oetrenie ojedinel pacienti. Vemi sa mi pilo, e k pediatrovi prila kompletn rodina - mama, otec a dokonca aj star mama. Nikam sa neponhali, neboli vystresovan, aj ke mali chor diea. Vetci dostali informciu priamo od lekra, bez zbytonho skreslenia situcie laickm podanm. Oetrujcemu personlu prejavovali ctu adveru. Lekr im samozrejme mohol venova as, za ktor by na Slovensku musel vyetri 4-5 pacientov. Personl i pacienti sa navzjom nevyruovali. Pracovalo sa sstredene.
Viem, e Eurpanmi sa nestaneme zo da na de. Svoje sprvanie vak meme meni u teraz k lepiemu tak, aby bolo ohadupln, stretov, nesebeck, tolerantn jednoducho eurpske. Potom sa staneme Eurpanmi nielen na mape, ale aj v realite benho da. Aj s tmto vlastnm pacientskm prispenm pomeme nmu zdravotnctvu, aby sa konene zreformovalo.
Prajem vm poehnan vekonon sviatky pln vzcnych milost.