Na zver roka 2007

zdravotncke okienko

 (Autor: archv redakcie)
Autor:MUDr. Jana Virkov
Pridan: 2008-01-12 16:00:04
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

al rok sa chli k svojmu koncu. Vianon as poskytuje viac prleitost na zastavenie a obhliadnutie. Kladieme si mnostvo otzok. Potame spechy i prehry. Pochybujeme nad niektormi rozhodnutiami. Dvame si nov predsavzatia. Plnujeme...

Mdia ns zaplavuj sprvami o rekordnom hospodrskom raste. Vetci u v podvedom zaname prepotava v eurch. Pri letmom pohade na kraj pod Tatrami vetko sved o neslchanom stavebnom boome. Spolonos navonok prezentuje svoju ekonomick silu a potencil. Ako je to s nam vntrom, vzahmi, stavom naich rodn?
Mme stle viac prostriedkov, ktor nm uahuj ivot. Napriek tomu mme stle menej vonho asu pre seba, pre priateov, pre pestovanie nezitnch vzahov, pre pomoc slabm a chorm. udia sa napohad maj lepie a lepie a pritom nie s vntorne spokojn.
Zverom roka v nemocnici viac ako inokedy pribdaj hospitalizcie podnapitch det vo veku 13-18 rokov. Nezriedka s v hlbokom bezvedom, podchladen. Opit diea m in metabolizmus alkoholu ako dospel lovek. Znesie menej alkoholu, rchlejie upadne do bezvedomia. Internet i priatelia ponkaj zaruen kombincie alkoholu s drogami, rzne kokteily, ktor mladch lkaj vyska. Nezriedka stav vyaduje liebu na jednotke intenzvnej starostlivosti. Takto situcia je mementom nielen pre diea, ale hlavne pre rodinu. Zverom roka musm kontatova, e opitch det pribda.
Mamiky sa v hraninch ivotnch situcich neraz opatrne priznaj k akej ivotnej situcii a partnerskm problmom v rodine. Fyzick i psychick tranie nie je zriedkav. Pre mnoh ostva ako tajomn trinsta komnata. Naa legislatva neposkytuje pre tran eny dostaton ochranu. Nemme vytvoren ani sie intitci, ktor by tmto enm a ich rodinm dokzali pomc v kritickch situcich. V mdich sa obas objavia prv lastoviky upozorujce na potrebu pomoci tranm enm a ich rodinm. Mnoh z nich vak ostvaj neidentifikovan, anonymn, bojazliv. Praktick ivot n asto nechva v takchto prpadoch pasvnych a bezradnch. Zverom roka musm kontatova, e tranch ien pribda.
Spomnan spoloensk javy rezonovali mojm vntrom v uplynulom roku. Prinala mi ich len tak na okraj moja kadodenn prca v nemocnici. Kladiem si preto otzku, ak je duevn zdravie naej spolonosti? Tieto dva javy s jej zrkadlom. Vyspelos spolonosti sa prejavuje v schopnosti postara sa o slabch a chorch. Preto zverom roka elm nmu dlho skanmu zdravotnctvu, aby sa konene zreformovalo. Nm vetkm elm, aby sme boli citliv k potrebm slabch a chorch, aby kvantita nebola na kor kvality, aby sme nedovolili ekonomickmu hadisku previ to udsk v ns.
Pokojn a poehnan vianon sviatky el
Jana Virkov,
lekrka