Nezaspa na vavrnoch

Autor:Monika Hodnick
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Aleluja! Jei vstal zmtvych! Zvazil nad zlom a vaz aj v mojom ivote! Takto radostne me zvola ten, kto sa snail preva pstne obdobie naplno. Ten, kto sa pripravoval modlitbou, almunou, odriekanm a intenzvnejou lskou k blnemu a tak sa s Boou pomocou dopracoval aspo k malej premene svojho srdca. Takto lovek pochopil nielen zmysel pstneho obdobia, ktor vystilo do ndhernej slvnosti Vekej noci, ale chpe aj samotn zmysel ivota.
Sprvne preit pstne obdobie, za ktorm nasleduje rados z vekononho posolstva, obrazne pripomna nau kadodenn nmahu v praktickom ivote. Pripomna naprklad silie portovca, ktor poctivo trnuje, odrieka si pohodlie a napokon zska medailu. Jeho nmaha stla za to. Alebo tudent, ktor presed dlh as nad knihami, mus vypracova mnostvo loh a niekokokrt si uivo zopakova, aby nakoniec mohol slvnostne prija vysvedenie i diplom. Taktie hospodr, ktor obetuje vea asu a namhavej prce na poli, aby nakoniec pozbieral pekn rodu. Ako aj otec rodiny, ktor stavia dom. Stoj ho to tie vea asu a nmahy, aby sa mohli nakoniec astne nasahova do novho prbytku. A tak by sme mohli vymenovva alej. Jednoducho povedan kad staton a obetav prca m svoj zmysel, ak sa vykonva s dobrm myslom. Vsledok takho silia je skr i neskr odmenou.
o by vak nasledovalo za tm, ak by sa chcel portovec po zskan vytenej medaily u len vyhrieva na slnieku popularity? Vemi rchlo by upadol do zabudnutia. Podobne by pochodil tudent, ktor by vade len ukazoval svoje pekn vysvedenie a prestal by pracova na rozvoji svojich schopnost a zrunost. Po ase by ho predbehli usilovnej. Tie hospodr, ktor by po spenom zbere rody u len hodoval. Onedlho by sa mu zsoby minuli. To ist by poctil aj stavite, ktor by si s obubou len obzeral svoj dom. Po ase by zistil, e pomaly chtra a treba ho opravova. O takchto uoch by sme v svetskej terminolgii mono obrazne povedali, e zaspali na vavrnoch. V okamihu radosti z dosiahnutho spechu sa u nich akoby zastavil as. Skonili s silm.
Tak ako v praktickom ivote, aj v duchovnom prevan sa me ahko sta, e zaspme na vavrnoch. V kresanskej terminolgii tomu hovorme, e lovek spynie. Aj napriek primne a dobre preitmu pstu a radostne preitej Vekej noci nesmieme dopusti, aby ns ovldla nebezpen mylienka tak, polepili sme sa, mme op pokoj a do adventu.
Nielen v ase pstu, ale poas celho roka nm treba predstupova pred Pna a spolu s mtnikom vyzna: Boe, bu milostiv mne hrienemu. (Lk 18,13). Pretoe raz budeme pred Pnom sklada ty za kad de nho ivota. Nie iba za tie, kedy sme sa usilovali by lepmi.
Nech nm je teda rados z vekononho vazstva Krista nad zlom posilou v tom, aby sme sa usilovali o kadodenn premenu srdca. A ako hovor ist autor: Zmena sa nezana cti vtedy, ke lovek zane bojova proti hriechu, ale ke zane kona nieo dobr, ke sa mu v srdci ujma dobro. Proces zmeny dosahuje vrchol, ke to dobro dozrie a prina ovocie i navonok.