Ako i s postihnutm dieaom

zdravotncke okienko

Autor:MUDr. Jana Virkov
Pridan: 2007-10-31 12:20:09
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

V predchdzajcom prspevku sme si prebrali zdravotn a medicnske aspekty celoivotnho ochorenia zvanho detsk mozgov obrna.
V tomto prspevku sa chcem zamera na to, ako choroba ovplyvuje vzah matky a dieaa, vzahy v rodine i v spolonosti. Kee ide o ochorenie celoivotn, aj jeho znanie je bremenom na cel ivot. Na to, aby sme jeho archu prijmali s pokorou, rozumom a rozvahou, potrebujeme vea duevnch i duchovnch sl. Kad mamika, ktor sa star o postihnut diea, urite prizn, e bremeno choroby nie je ahk a je nam celoivotnm delom. V zaiatkoch je to skr otzka vyrovnania sa s ochorenm, hadanie informci o chorobe i u od znmych alebo z odbornej literatry. Dka tohto obdobia je u kadho rzna, individulna. Mamiky si asto vykresuj ochorenie v tch najhorch farbch a odtieoch a upadaj do depresvnych mylienok a bezndeje. asto sa zjavuje sebaobviovanie za vzniknut situciu. Cel ivot matky postihnutho dieaa sa sstreuje len okolo chorho dieaa, ktor prijma vhradn pozornos matky. Tmto obdobm treba prejs o najrchlejie a to tak, aby neutrpeli vzahy v rodine, aby sa rodina s diagnzou o najskr zmierila a matka nezabdala, e v rodine s aj zdrav deti a manel, ktor sa zrazu ocitli na vedajej koaji. Toto je najastejia chyba v rodinnch vzahoch, ktor prinesie do ich ivota chor diea. Mamika by mala o najskr rozdeli svoju pozornos medzi ostatn deti a manela. Inak hroz rozpad manelstva, dospel deti opaj rodinu a matka ostva na ochorenie dieaa sama.
Je vhodn, ak matka zalen do starostlivosti i drobnch povinnost aj ostatnch lenov rodiny. Mala by si vytvori priestor aj pre seba, aby dokzala a mohla relaxova. Vekou pomocou s spolky pre rodiny s postihnutmi demi. Vo vekch mestch takto nieo nie je problm. udia na vidieku vak musia vynaloi vie odhodlanie a nmahu, aby takto spolok zaloili a udriavali. Jeho plody s vak neoceniten. Postihnut rodiny nachdzaj vzjomn psychick podporu a postihnut deti zase priestor na vlastn, aj ke obmedzen uplatnenie. Vsledkom toho je pocit uitonosti, monos rozvja zachovan psychick i fyzick funkcie dieaa a v neposlednom rade aj rehabilitan monosti. O prci takchto spolkov sa v sasnosti d dobre informova aj prostrednctvom internetu. Charitatvne aktivity s finannm zdrojom pre ich innos. V tejto oblasti mme na Slovensku ete vek rezervy, a preto je v zaiatkoch dobr nadviaza kontakt s podobnm vm spolkom na Slovensku i v zahrani. Neoceniten pomoc urite poskytn rady ttnej sprvy. Vsledkom snaenia je zalenenie chorej rodiny do spolonosti a rozvinutie i pestovanie zachovanch telesnch i psychickch schopnost. Aj spolonos sa potrebuje naui stara o chorch a postihnutch. A tak kad rodina, ktor nesie takto kr vo svojom ivote, sa postupne nau tei z malikosti, ivotn hodnoty zskaj odlin rozmer a aj bremeno prinesie do ivota pokoj a rados.
K tomuto elm tm chorm i zdravm vea trpezlivosti, odvahy a odhodlania.