Mil itatelia!

editoril

Monika Hodnick (Autor: archv redakcie)
Autor:Monika Hodnick
Pridan: 2007-07-11 15:29:04
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Sn najintenzvnejie vnmaj rchlos plynutia asu rodiia, ke im pred oami vyrastaj deti. Mnohokrt z ich st pou ve len teraz sme si to dieatko priviezli z prodnice a u v septembri nastpi do prvej triedy...

Akosi tak podobne sa ctime aj my, redakn tm, ktor akoby len nedvno bol pri tom, ke sa zrodila forma a obsah nho asopisu Pokoj a dobro. Tie sme si povzdychli akoby to bolo vera. A zrazu nm kalendr pripomna, e budci rok ak Pn i naalej toto dielo poehn by sme mali zaa vydva 10. ronk asopisu. Mme z toho nho PaD-ka, ako mu familirne hovorme, vek rados a dfame, e sa tete spolu s nami.
Preto by som chcela vyui tento svoj prhovor na vyslovenie prosby. Bolo by pre ns vekm povzbudenm a tie inpirciou, keby ste nm vyjadrili svoj nzor na tmu o by ste oakvali v jubilejnom desiatom ronku. Svoje npady nm mete posiela mailom, potou alebo jednoducho vyjadri pri osobnom kontakte s hociktorm lenom redakcie.
Mme pred sebou sce ete pol roka, teda dos asu na tvoriv premanie. No i toto obdobie ubehne urite rchlo. Tak sa poponhajte.
U teraz sa na vae postrehy teme a pripomname, e aj my si pre vs pripravme nejak to prekvapenie.
Poehnan przdniny a dovolenky vyprosuje