Obezita epidmia 21. storoia

Zdravotncke okienko

Autor:MUDr. Jana Virkov
Pridan: 2007-04-06 18:19:13
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

V tomto pstnom ase vs chcem upozorni na staronov a dnes u civilizan chorobu, ktorej odbornci na zaiatku nho storoia predpovedaj epidmiu.

Obezita nebola neznma v minulom storo. V sasnosti vak narast geometrickm radom. Km pred dvadsiatimi rokmi som sa v ambulancii stretvala skr s demi vychudnutmi, dnes je kad tretie diea obzne. V Spojench ttoch je u obezita vnym zdravotnm problmom, u ns sa predpoklad jej vznamn nrast. Na jej vzniku sa v menej miere podpisuj genetick vlohy. Je to typ obezity, ktor sa v rodine prena na potomstvo. Vo vej miere s to skr civilizan vplyvy - spsob trvenia vonho asu, viva a stravovanie.
Pod spsob trvenia vonho asu sa u det podpisuje nadmern vysedvanie pred potaom a televziou. Potaov hry i internet skrytou a nenpadnou motivciou spsobuj u det postupn zvislos. Takto trvia pred potaom stle viac a viac asu. Zaneprzdnen rodiia s radi, ak maj od dieaa zaujatho potaom pokoj. Neuvedomuj si vak, e nebezpeenstvo a dsledky s nielen psychick, ale aj vivov. Takto si deti odvykn od pravidelnho odpoludajieho pohybu, prestan pestova kolektvne porty a rodina je na najlepej ceste pestova individualizmus..
Viva a stravovanie je alia vna prina obezity. kolk rno neraajkuje, lebo nem as. Nezriedka zaspva veer po 22. hodine a spnku je takto menej. Po nvrate zo koly si oddchne pri pochutinch, ipsoch, sladkch npojoch. Zaneprzdnenej mame dobre padne raz za as nahradi veeru polotovarmi i deninami. V naich jedlnych lstkoch prevauj mn a sladk jedl. Najobbenejie s hranolky, vypran syr, tatarsk omka jednoducho kalorick bomba. Takto sa z naich jedlnych lstkov vytrcaj vemi cenn a zdrav strukoviny, zelenina a polievky.
Poviete si, ni nov pod slnkom! Nai prastar rodiia boli odchovan na mnych jedlch. Mali vak viacej celodennho pohybu a fyzickej zae.
ivotn tl sa neraz ded z genercie na generciu v podobe konkov a stravovacch nvykov. Ak chceme riei obezitu u svojho dieaa, potrebujeme zmeni ivotn tl a stravovanie v celej rodine. Rodina by mala trvi svoj von as spolone a venova viacej asu rozhovorom.
Nie vetko, o je prjemn, je aj uiton. To prjemn temer vdy vyvolva zvislos. Pokia rodiia nebud svoje deti usmerova v dennom reime a v stravovan, tie si osvoja nesprvne nvyky a odnes si ich do dospelosti v podobne nesprvneho ivotnho tlu. S obezitou s spojen aj alie civilizan choroby - vysok krvn tlak, infarkt myokardu, mozgov cievna prhoda, artriosklerza.
V tomto vekononom obdob vm elm, aby ste v pstnom posolstve a vekononej radosti prehodnotili aj svoj ivotn tl a stravovanie a ak je to potrebn, urobili aj prv kroky pre jeho zmenu.
Prajem vm poehnan vekonon sviatky naplnen duchovnmi darmi a milosou
Jana Virkov