Chrpka

zdravotncke okienko

Autor:MUDr. Jana Virkov
Pridan: 2007-03-03 11:12:20
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Je neprjemn svojm zdhavm priebehom a tm, e ns vyrad z kadodennho stereotypu povinnost na rzne dlh as. Ak prde, nevyliei ju iadny zzran liek. Treba ju jednoducho vylea, zmierova prznaky, liei horku, stara sa o dostaton prjem tekutn a pova vlastn telo, ktor si takto riadi liebu aj samo.


Horie je, ak sa poas chrpky preame a nezmiernime svoje pracovn tempo. Vtedy je vie riziko komplikci v podobe zpalov pc a viacnsobnch infekci, ktor ahie postihn oslaben organizmus. Prve na komplikcie chrpky me v ojedinelch prpadoch nasta aj mrtie. Svojm pracovnm nasadenm chrpku alej rime a tm kodme nielen sebe, ale aj svojmu okoliu. Takto chrpka spsobuje epidmiu, prudko sa ri a vyrauje z prce stle viac a viac ud. Epidmia je jednm z hlavnch dvodov, preo sa proti chrpke zaviedlo nepovinn okovanie. Okovanie proti chrpke chrni presne rok a treba sa zaokova kadorone. Najvhodnejie obdobie pre okovanie je neskor jese. Farmaceutick firmy ponkaj vakcny, ktor obsahuj okovaciu ltku proti predpokladanmu vrusu chrpky. Vedci doku kadorone predvda, ktor najpravdepodobnej typ vrusu chrpku vyvol. iadne okovanie nechrni stopercentne. Niektor z ns mu po okovan prekona miernu chrpku. Okovanie je vhodn hlavne pre chorav deti, starch ud a tch, ktor trpia nejakm chronickm ochorenm. Napriek jeho vhodm sa proti chrpke u ns okuje pomerne mlo ud.
Chrpka je vrusov ochorenie, ktor sa prejav nielen drdivm kaom, krabanm v hrdle, ale aj bolesou svalov, hlavy, slabosou, maltnosou. Prznaky s pomerne chudobn, ale chor sa cti vemi zle a nevldze. Takto nekomplikovan chrpku nemusme liei antibiotikami, pretoe tie na vrusy neinkuj. Antibiotik ns skr chrnia pred prpadnmi komplikciami v podobe bakterilnych nkaz, ktor u chorho vznikn ahie predovetkm vtedy, ak nedodruje lieebn reim a preauje sa. Preto je poas chrpky dleit izolcia a pokoj. Klasick chrpku meme poas kalendrneho roku prekona len raz. Viackrt meme prekona len chrpke podobn ochorenia, ktor nemusia zanecha trval imunitu.
V tchto pstnych doch sa u proti chrpke nestihnete zaokova, preto vm elm, aby sa vm aspo vyhla. Mete si k tomu pomc aj sami, ak sa budete aktvne chrni sprvnou vivou, pitnm reimom, vitamnmi a regulciou pracovnej zae.