Mil itatelia!

editorial

Monika Hodnick (Autor: archv redakcie)
Autor:Monika Hodnick
Pridan: 2007-03-03 11:19:26
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Pozvam vs zai pstne dobrodrustvo. Zana sa pstom o a pstom u. Potrebujeme najprv viu dvku pevnej vle. K tomu filter zdravho sudku a doplnme to chuou neda sa odradi. Re je o oiste naej psychiky, nho tela a hlavne naej due od bulvrneho vplyvu mdi.

Na zaiatku je potrebn jasne si poveda kvli pstu o nebudem ta lacn a trpne pikantn zvesti pln przdnych senzci a pozera sa na ne v televzii. Kvli pstu u vypnem tie vysielania v rdiu, ktor ria obdobn hlposti a nasledovne sa nenechm strhn masou uhundranch klebetnch ud, ktor nehovoria o inom, len o pikokch. Po tomto odhodlan v krtkom ase zistte, e je okolo vs akosi mkvo. A presne o to ide. Objavte momenty ticha. Poniektor sa ho mono zakn. No netreba sa da odradi. Je to zaiatok oisty. V tichu sa toti ocitnem sm so sebou, so svojimi mylienkami. No nie celkom sm. Zanem vnma prtomnos Boha. A v tomto tichu dva Boh rady do ivota. Kvalitn rady. Ke sa zbavme balastnho vplyvu mdi, zistme svoju cenu v Boch oiach natoko, e nebudeme potrebova, aby nm medilne znme tvre svojm tlom ivota organizovali ten n ivot. Kad z ns je originlny a potrebuje si njs t svoju cestu ivota. Nie napodobeninu niekoho inho. Nie je to cesta astia. Zvis len od kadho, i to bude cesta pln plytkch senzci na doasnom vsln alebo plnohodnotn a mdro preit ivot. Vzda sa vplyvu bulvrnych medilnych informci si vyaduje ozajstnho hrdinu. Chcem by teda hrdinom, alebo v pohodlnosti zostanem manipulovatenou bbkou v rukch tch, ktor na naej naivite a senzciechtivosti pekne zarbaj?
Na zaiatku netreba vea. Kvalitn spove a potom sa necha riadi Boou mdrosou. A to je odrazov mostk k tomu, aby sme si mohli tvori a formulova vlastn slobodn nzory. Hlavne mlad potrebuj vo svojich nzoroch dozrieva. Bulvr im k tomu vbec nepome. Ba priam len ukod.
V tichu nachdzame odpovede na vetky nae otzky. Naume sa naplno vnma realitu: hadie, ale pritom aj vidie. Pova, ale pritom aj pou. To, o je podstatn.
Ak sa vm to podar, zaijete na konci pstu prekvapenie. Zistte, e bez bulvru sa d i. Dokonca ovea plnohodnotnejie. Zistte, e zrazu mte viac asu na seba, na blzkych a na vntorne krsnych ud, ktorm ide o skuton hodnoty. Ke prijmam bezduch pikantrie zo sveta oubiznisu, seba si nevim, lebo dovolm, aby mi in vnucovali svoje pseudohodnoty.

Mil itatelia!
Ak mte chu oisti svoje mylienky od negatvnych vplyvov bulvru, prve je tu vhodn prleitos pstne obdobie.
Prajem nm vea sl, aby sme vydrali. Vsledok je ozaj dobrodrunm zitkom, v ktorom objavme nae skuton JA.