Narodenie nielen vianon

Zdravotncke okienko

Autor:MUDr. Jana Virkov
Pridan: 2006-12-19 09:33:09
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Nezabudnuten sas ivota, zaiatok ivota, na ktor si dobre pamt kad matka. Obdobie oakvania a ndej, ktor vak napln a ivot novorodenho dieaa.

Nie je ni krajie, ako stretn v prodnici matku, ktor si hrdo odna domov svoje diea. Aj tomuto okamihu vak predchdza silie mnohch ud, ktor mu pomhaj na svet. Mal novorodenec to m jednoduchie, ak sa svojej mamike narod v ase termnu produ. Vtedy s jeho orgny dostatone pripraven na samostatn ivot. Takchto prpadov je naastie vina.
Ak djde u matky k predasnmu odtoku plodovej vody, hroz mu infekcia rovnako ako aj v prpade infikovanej plodovej vody. Novorodenec sa len ako brni pred takouto infekciou a dokonca sa me aj udusi. Jeho obranyschopnos je nezrel, preto me djs k celkovej ivot ohrozujcej infekcii u poas niekokch hodn, preto musme o najskr nkazu odhali a ordinova antibiotik.
astm problmom je novorodeneck ltaka. T zvanejia me ohrozi mozog a zanecha trval nsledky. Liei sa slnenm pod pecilnym modrm svetlom liekmi viaucimi lov farbivo a uahujcimi jeho odbravanie. V niektorch prpadoch treba pristpi k celkovej vmene krvi novorodenca cez puponkov cievu. Deti naroden cisrskym rezom sa pomalie a aie adaptuj, zanaj neskr sa, preto ich pozorujeme v nemocnici dlhie ako deti naroden prirodzenm spsobom. U v nemocnici okujeme
deti proti tuberkulze. Novorodenca neprepame z prodnice skr ako piaty de po prode.
Horie je to s demi, ktor sa narodia predasne, alebo ich prodn hmotnos je pod 2500 gramov. Nedonosen deti trpia nezrelosou svojich orgnov - predovetkm pc. Ich pca s mlo poddajn, preto ich lieime iba pecilnym prstrojom, ktor im pomha lepie dcha. Tto metda sa nazva umel pcna ventilcia. Niektorm deom je nutn poda do dchacch ciest ltku, ktorej maj nedostatok tzv. surfaktant. Tento liek zlep poddajnos pc a vmenu kyslka.
Nedonosen deti oetrujeme v inkubtoroch, ktor im vytvraj idelne prostredie pre dokonenie vvinu. Novorodenci, ktorch musme po naroden oivova, s neskr ohrozen kami alebo vvinom detskej mozgovej obrny. Najidelnejou vivou pre novorodencov je matersk mlieko. V prpade jeho nedostatku ho meme nahradi pasterizovanm alebo suenm materskm mliekom. Matersk mlieko poskytuje nielen kvalitn iviny, ale aj obrann ltky a hormny potrebn pre rast. Vyspelos zdravotnctva sa v kadej krajine hodnot aj poda novorodeneckej mrtnosti.
Vo vianonom ase si po tchto riadkoch meme predstavi aj starostlivos, akej sa dostalo po naroden Jeiovi v Betleheme...Po prode v matali sa svt rodina dev mesiacov ukrvala v Jaskyni mlieka, aby potom putovala pou do Egypta. Podmienky pre ns v sasnosti nepredstaviten, a predsa zrodili jedinenho loveka s jedinenm poslanm...
Prajem vm prjemn vianon sviatky s Jeiom v srdci.