Mil itatelia!

Editorial

Autor:Monika Hodnick
Pridan: 2006-12-19 09:31:36
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Predtm, ako sme sa zaali chysta na adventn obdobie, pripravovali sme sa na komunlne voby. Lepie povedan pripravovali ns na voby. Uritou kampaou spojenou s predostrenmi programami, so submi, plagtmi, letkmi, vyhlseniami... Jednoducho povedan - prebiehali ovplyvujce toky na vetky nae zmysly. A to vlastne aj je cieom predvolebnch kampan.
Hovor sa, e tieto s dleitejie ako parlamentn, pretoe sa bezprostredne tkaj ivota v prostred, v ktorom ijeme. Zd sa to by pravdou.
Poda ma vak existuj ete jedny voby, ktor s dleitejie. A nimi s osobn voby.
Osobn voba v sebe zaha kadodenn rozhodovania, komu a omu dm svoj hlas. Koho a o uprednostnm. Sme postaven pred vobu medzi dobrom a zlom. No v sasnosti je to zlo nazvan rafinovanejie neres, let, slabos, nezrelos a podobne. Znie to uiam prjemnejie. A preto ani niet divu, e pou povrchn kontatovanie ako naprklad ani neviem, z oho sa mm spoveda alebo ja som u raz tak(), prpadne charakter sa ned zmeni, je to v povahe loveka a in klamliv tvrdenia.
Pred uzvierkou vianonho sla nho asopisu som si kldla otzku, i mme o ponknu naim itateom, i im neponkneme len aksi tradin vianon formulky, ktor sa opakuj kad rok a ktovie, i maj ete nejak inok. No po pretan lnkov naich redaktorov a prispievateov som si uvedomila, e o tom treba psa stle. Treba psa o zmieren, o odpusten a o pochopen, o tedrosti, o pomoci, o spoluzdiean radost i starost, a tak toi na nae zmysly, aby nezaspalo nae svedomie. Pokia nebudeme toi dobrom, zato na ns zlo. A ktovie, i obstojme.
Po parlamentnch a komunlnych vobch nechceme by sklaman a oklaman. Bolo by dobr, keby sme aj v tch naich osobnch vobch nesklamali Boha, ud a tie seba samho.
Prajem nm vetkm poehnan sviatky a rok 2007 pln dobrch rozhodnut.