Lieiv inky Svtej Zeme

Zdravotncke okienko

Autor:MUDr. Jana Virkov
Pridan: 2006-10-02 08:36:45
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Svta zem krajina tajomstiev, zrodu duchovnych prdov, ale aj lieivch prameov, mor i poetnch nrodnych parkov a prrodnch rezervci. Po mojom letnom putovan po Zemi zasbenej by som sa chcela venova prve jej lieivm aspektom.

Prv z nich aspekt duchovn. Pocit harmnie, prehbenia viery a intmneho stretnutia due s Najvym. Letm letn zdieanie Jeho pozemskho osudu, hadanie pokoja a pravdy v chaose sveta. Aj Svt psmo sa pova a ta s vm porozumenm a pochopenm. Zrazu poctime zujem o poznanie udskch vlastnost biblickch postv, ud z msa a kost so svojimi osudmi, trpeniami, zrodenmi a zasadenmi do konkrtnej historickej doby. Putovanie biblickou histriou inpiruje minimlne k nadhadu nad veci hmotn a sasn, k tbe po veciach duchovnch. Z prechdzky historickm Jeruzalemom ns prebudia len nemilosrdn bezpenostn prehliadky izraelskych vojakov temer na kadom kroku a ppanie detektorov. Pre kadho z ns je to cesta neopakovaten a jedinen... jej harmonizujce a lieiv inky poctime na vlastnej koi i dui.
Druh aspekt morsk. Izrael krajina tyroch mor. Prekvapilo ma, e okrem ervenho, Stredozemnho a Mtveho mora sa k moriam pota aj Genezaretsk jazero. Stojac na jeho brehu mte skutone pocit rozahlho mora. Len sladkos prezrad jeho vntrozemsk pvod. Kad z izraelskch mor je in. erven posiate koralmi, dokonca nadna temer ako Mtve more, je prekvapivo ist a vemi prjemn na plvanie. To Stredozemn sme zaili skr brlivo nielen vlnami, ale aj prtomnosou robusnch vojenskch plavidiel poas vojnovho konfliktu s Libanonom. Mtve more je skutonou lahdkou pre lekrov i pacientov. Plenm odhal aj tie najmenie odreninky a rany na koi. Nemali by ste sa v om kpa dlhie ako 20 mint. Plva sa vm v om urite nepodar. Svojm zloenm je skutone pozoruhodn. V litri sa nachdza asi tvr kila soli. Obsahuje sru, hork, brm, chlr, vpnik a draslk. Ich koncentrcia je desansobne vyia ako v ocene. To preduruje vyui Mtve more k lieivm elom. Na jeho pobre vyrastaj kpele zameran predovetkm na liebu konch ochoren naprklad psorizy, ale aj nervovch a dchacch chorb. Izraelania maj vak jeden problm Mtve more postupne vysych. U teraz uvauj nad projektmi, ako tomu zabrni mono aj zkym prepojenm kanlom so Stredozemnm morom.
Aspekt tret nrodn parky a rezervcie. Je ich vye pdesiat. ia, pre vojnov konflikt sme tie galilejsk museli oelie. Poetn archeologick pamiatky z rznych historickch obdob s vemi dobre udriavan. Historicky cenn s hlavne parky z obdobia Rmskej re. Kpele boli v antickch mestch ich vznamnou sasou a hodnotn mozaikov vzdoba m i dnes vek historick cenu. Dmyselne usporiadan architektra interiru umoovala maximlny oddych i pestovanie udskej komunikcie u v antickch dobch. Relax a starostlivos o zdravie bol aj dobch historickch dleitou sasou kadodennho ivota.
Take v zhone kadodennch povinnost a stresu nezabdajme na svoju duu i telo. Tie potrebuj i v harmnii. Cestu k nej si potrebuje hada kad sm aj s pomocou mdrost Svtho psma.