Editoril

Monika Hodnick (Autor: archv redakcie)
Autor:Monika Hodnick
Pridan: 2006-10-02 08:38:32
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Men skrvaj v sebe urit symboliku.
Ke sa kardinl Ratzinger stal ppeom, mnoh si kldli otzku, preo si zvolil prve meno Benedikt. Ppe na tto otzku dal vysvetujcu odpove. Rozhodol sa pre toto meno preto, aby nadviazal na ppea Benedikta XV., ktor viedol cirkev poas brlivch asov prvej svetovej vojny. Ako hovor: Bol to odvny a ozajstn prorok mieru a usiloval sa s vekou statonosou najprv o to, aby sa predilo drme vojny a neskr o zastavenie jej zlovestnch dsledkov. A pokrauje: Chcel by som vo svojom rade pokraova v tejto slube zmierenia a harmnie medzi umi a nrodmi v presveden, e najvie dobro mieru je predovetkm Bom darom. Je to krehk a vzcny dar, o ktor by sme mali vetci prosi, chrni ho a budova.
Druh dvod, preo si Benedikt XVI. zvolil toto meno, je poda neho osobnos vekho patriarchu mnstva svtho Benedikta z Nursie, ktor je spolu so sv. Cyrilom a Metodom patrnom Eurpy. Zdrazuje: Vzrastajci a rozirujci sa rd Benediktnov mal vek vplyv na renie kresanstva v celej Eurpe. Preto je v Nemecku a obzvl᚝ v Bavorsku, v mojom rodisku, vemi uctievan. Je orientanm bodom jednoty Eurpy a draznm odkazom na nevyhnutn kresansk korene v eurpskej kultre a civilizcii.
Slvime odpustov slvnos naej farnosti. Kostol je zasvten archanjelovi Michalovi. Aj tento anjel m vnimon meno, pretoe v hebrejskom preklade znamen Kto ako Boh?! Je to aksi druh bojovho vkriku, s ktorm vodca nebeskho vojska poral Boieho odporcu Lucifera a jeho anjelov.
Kad z ns mme nejak meno. To, ktor sme dostali pri krste, sme si vybra nemohli. Ovplyvni vobu sme mohli do uritej miery pri vbere birmovnho mena. o vak ovplyvni meme, je to, s m sa nae meno bude spja. Nie je dleit, i je pred nm alebo za nm nejak titul, podstatnejie je, aby sa lovek usiloval robi svojmu menu es. Aby sa meno stalo znakou kvality dobrho loveka. Meme si to vyprosova aj u naich patrnov.
Vetkm itateom prajem poehnan odpustov slvnos.